Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 21Zjevení u jezera

1Potom se Ježíš znovu zjevil učedníkům u Tiberiadského moře. A zjevil se jim takto:2Byli spolu Šimon Petr, Tomáš (zvaný Didymos), Natanael (který byl z Kány Galilejské), synové Zebedeovi a další dva z Jeho učedníků.3Šimon Petr jim řekl: „Půjdu rybařit.“ Řekli mu: „Půjdeme s tebou i my.“ Šli a vstoupili hned na loď, ale té noci nic nechytili.
4Když již nastalo brzké ráno, Ježíš stál u břehu. Nicméně učedníci nevěděli, že je to Ježíš.5Ježíš jim tedy řekl: „Děti, máte k jídlu nějakou rybu s chlebem?“ Odpověděli Mu: „Nemáme.“6On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodě, a najdete úlovek.“ Hodili tedy síť, a kvůli velkému množství ryb ji nemohli vytáhnout.7Učedník, kterého Ježíš miloval, tedy řekl Petrovi: „To je Pán!“ Když Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, ovinul si kolem sebe vnější oděv (neboť byl nahý) a skočil do moře.8Ostatní učedníci se plavili loďkou, neboť nebyli daleko od břehu (kolem dvou set loket). Táhli s sebou síť plnou ryb.
9Když vystoupili na břeh, uviděli oheň z dřevěného uhlí a na něm položenou rybu a chléb. 10Ježíš jim řekl: „Přineste něco z těch ryb, které jste právě chytili.“ 11Šimon Petr tedy vstoupil na loď a vytáhl na zem síť plnou velikých ryb – bylo jich sto padesát tři. Přestože jich byl tak velký počet, síť se neroztrhla. 12Ježíš jim řekl: „Pojďte a posnídejte.“ Žádný učedník se Ho neodvážil vyptávat: „Kdo jsi?“ Všichni věděli, že je to Pán. 13A Ježíš přišel, vzal chléb a dával jim ho; stejně tak jim dal rybu. 14To bylo již potřetí, co se Ježíš ukázal Svým učedníkům poté, co vstal z mrtvých.
15A když posnídali, Ježíš řekl Šimonu Petrovi: „Šimone, synu Jonášův, miluješ Mě více, než ti ostatní?“ Řekl Mu: „Pane, ty víš, že Tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas Moje beránky.“ 16Řekl mu znovu, podruhé: „Šimone, synu Jonášův, miluješ Mě?“ Řekl Mu: „Ano, Pane, ty víš, že Tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas moje ovce.“ 17Řekl mu potřetí: „Šimone, synu Jonášův, máš Mě rád?“ Petr byl velmi smutný, protože mu potřetí řekl: ‚Máš Mě rád?‘ – a řekl Mu: „Pane, Ty víš všechno. Ty víš, že Tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce. 18Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, sám ses opásával a chodíval jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš své ruce před sebe a jiný tě opáše a povede, kam ty nechceš.“ 19To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Když to řekl, dodal: „Následuj Mě.“
20Petr se obrátil a spatřil toho učedníka, kterého Ježíš miloval, jak je následuje (ten učedník ležel při pesachové večeři na Jeho hrudi; a ten také řekl: ‚Pane, kdo je ten, který Tě zradí?‘). 21Když ho Petr uviděl, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s tímto?“ 22Ježíš mu řekl: „Pokud ho chci ponechat, dokud nepřijdu – co je ti po tom? Ty Mě následuj.“ 23A mezi jeho bratry tedy vyšla řeč, že ten učedník nezemře. Ale Ježíš mu neřekl, že nezemře, ale řekl: ‚Pokud ho chci ponechat, dokud nepřijdu – co je ti po tom?‘

Epilog

24To je ten učedník, který o těchto věcech vydává svědectví a zapsal je. Víme, že jeho svědectví je pravdivé. 25Ježíš však vykonal mnoho dalšího. Kdyby se měly všechny ty události sepsat každá zvlášť, předpokládám, že by ani celý svět neobsáhl knihy, které by o tom byly napsány. Amen.