Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Janova 5Odmítnutí bludů

1Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha. A každý, kdo miluje Toho, komu se narodil, miluje také Toho, který byl z Něho narozen.2V tom poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a konáme Jeho přikázání.3Vždyť to je láska k Bohu, že zachováváme Jeho přikázání. A Jeho přikázání nejsou zatěžující.4Protože vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A toto je vítězství, které přemáhá svět: Naše víra.5Kdo je však ten, kdo přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Boží Syn?
6Toto je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze ve vodě, ale ve vodě a v krvi. A Duch je Ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda.7Protože jsou Tři, kteří vydávají svědectví v nebi: Otec, Slovo a Duch svatý. A ti Tři jsou jedno.8A jsou Tři, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch, voda a krev. A ti Tři jsou do Jednoho.9Pokud přijímáme svědectví lidí, větší je svědectví Boží. Toto je svědectví Boží, protože On Sám svědčil o Svém Synu. 10Kdo věří v Božího Syna, má toto svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, udělal Ho lhářem, protože neuvěřil ve svědectví, které Bůh svědčil o Svém Synu. 11A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v Jeho Synu. 12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Božího Syna, nemá věčný život. 13Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste uvěřili ve jméno Božího Syna.

Závěr

14A toto je ta smělá důvěra, kterou máme vůči Němu: Pokud bychom o něco prosili podle Jeho vůle, slyší nás. 15A pokud víme, že nás slyší, když o něco prosíme, víme, že máme to, co jsme od Něj žádali. 16Pokud někdo uvidí svého bratra či sestru, že hřeší hříchem, který není k smrti, ať za něj poprosí. A Bůh mu dá život; těm, kteří nehřeší k smrti. Je také hřích k smrti, ohledně takového neříkám, aby prosil. 17Každá nespravedlnost je hřích, ale je také hřích, který není k smrti.
18Víme, že každý, kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale naopak: ten narozený z Boha zachovává sebe samého, a ten zlý se ho nedotýká. 19Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom zlém. 20Víme však, že Boží Syn přišel a dal nám přemýšlení k tomu, abychom poznávali Toho Pravdivého. A jsme v Tom, který je Pravda, v Jeho Synu Ježíši Kristu. On je Ten pravdivý Bůh a věčný život. 21Děťátka, držte se dál od model. Amen.