Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 5Lepší velekněz

1Neboť každý velekněz je brán z lidu a je ustanoven pro lid v tom, co je k Bohu, aby obětoval dary a oběti za hříchy.2Dovede soucítit s neznalým a bloudícím, protože i on sám je obklopen slabostí.3A kvůli tomu dluží za lidi i za sebe oběti za hřích.4Nikdo si nemůže brát tuto čest, ale jen ten, kdo je povolán od Boha stejně jako i Áron.
5Tak i Kristus neoslavil sám Sebe, když se stal veleknězem, ale oslavil Ho Ten, který Mu řekl: ‚Ty jsi Můj Syn. Já jsem Tě dnes zplodil.‘ 6Stejně i jinde říká: ‚Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchisedechova.‘ 7On ve dnech Svého těla se silným křikem a slzami obětoval modlitební prosby a opravdové modlitby Tomu, který je schopen Ho zachránit ze smrti. A byl vyslyšen pro Svou posvátnou úctu.8Ačkoliv byl Syn, naučil se poslušnosti z toho, co vytrpěl.9A tak dosáhl dokonalosti a stal se všem, kteří Ho poslouchají, příčinou věčné spásy, 10když byl jmenován Bohem za velekněze podle řádu Melchisedechova.
11O tom by nám bylo ještě mnoho co mluvit a bylo by to slovy těžké vysvětlit, protože jste se stali takovými, že máte lenivé uši. 12Vždyť jste dlužníky: Máte být skrze uplynulý čas dávno učiteli, ale opět se potřebujete učit počátečním základním principům Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm. 13Vždyť každý, kdo má podíl na mléku, je nezkušený ve slovech spravedlnosti, neboť je malým dítětem. 14Avšak pro dospělé je hutný pokrm, totiž pro ty, kteří mají praxí vytrénované smysly pro rozsuzování dobrého a zlého.