Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Tesalonickým 3Pavel a křesťané z Tesaloniky

1Protože jsme to již nemohli dál snášet, uznali jsme za dobré zůstat v Athénách sami2a poslat Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbuzoval ve vaší víře3a aby nikdo nebyl v těchto pronásledováních zmítán. Vy však sami víte, že k tomu tu jsme.4A vskutku: když jsme byli s vámi, říkali jsme vám předem, že máme projít soužením. To se i stalo, jak sami víte.5Kvůli tomu jsem to také již nemohl déle snést a poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře – jak vás pokouší ten pokušitel, aby snad naše namáhavá práce nebyla zbytečná.6Nyní však k nám od vás přišel Timoteus a přinesl nám dobré zprávy ohledně vaší víry a lásky, totiž že na nás vždy vzpomínáte v dobrém a že nás toužíte vidět tak, jako i my vás.7Bratři a sestry, kvůli tomu jsme byli skrze vaši víru povzbuzeni ve veškeré té tísni a pronásledování.8Neboť nyní jsme skutečně naživu – pokud vy stojíte v Pánu.9Vždyť co se týče vás: Můžeme Bohu nějak vděčně oplatit všechnu tu radost a potěšení, které máme kvůli vám před tváří našeho Boha? 10Dnem i nocí se převelice modlíme, abychom viděli vaši tvář a doplnili to, co zbývá ve vaší víře.
11Sám Bůh, náš Otec a náš Pán Ježíš kéž usměrní naši cestu k vám. 12Ať vám Pán se rozrůst a rozhojnit v lásce jeden k druhému a ke všem lidem (stejně jako i my máme takovou lásku k vám), 13aby se vaše mysl upevnila k neporušenosti ve svatosti před Bohem a naším Otcem při příchodu našeho Pána Ježíše se všemi Jeho svatými. Amen.