Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 11Jan křtitel

1Ježíš dokončil svou řeč, kterou mluvil; dal Svým dvanácti učedníkům příkazy. Když to udělal, stalo se, že z toho místa odešel, aby vyučoval a kázal v jejich městech.2Jan ve vězení uslyšel o Kristových skutcích a vyslal dva svoje učedníky.3Ti Mu řekli: „Jsi Ten přicházející, nebo máme čekat na jiného?“4Ježíš jim odpověděl: „Jděte a podejte zprávu Janovi o tom, co slyšíte a vidíte:5‚Slepí prohlédli, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých a žebrákům se káže evangelium.‘6A blahoslavený je ten, kdo ve Mně nemá kámen úrazu.“ 7Když odešli, začal Ježíš říkat zástupům ohledně Jana toto: Na co jste se vyšli podívat do pouště? Na rákos třesoucí se ve větru?8Anebo na co jste se vyšli podívat? Na člověka oblečeného jemným rouchem? Hle: Ti, kteří jsou oblečení jemným rouchem, jsou v královských domech.9Anebo na co jste se vyšli podívat – na proroka? Ano, říkám vám, na více, než proroka. 10Toto je ten, o kterém bylo psáno: ‚Hle, posílám Svého posla před Tvojí Tváří, který Ti před Tebou připraví Tvoji cestu.‘ 11Amen, říkám vám: Mezi lidmi narozenými z ženy není nikdo větší, než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší, než on. 12Avšak ode dnů Jana Křtitele až dosud je nebeské království vystavováno usilovnému draní, a ti, kteří se do něj usilovně derou, se ho zmocní. 13Vždyť celý Zákon a Proroci až do doby Jana prorokovali. 14A pokud to chce někdo přijmout: On je Eliášem, který má přijít. 15Kdo má uši k slyšení, slyš!
16Ale ke komu připodobním tuto generaci? Je podobná malým dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní: 17‚Pískali jsme vám na flétnu, a netancovali jste. Naříkali jsme a nebili jste se do prsou.‘ 18Vždyť přišel Jan, nejí ani nepije – a oni řeknou: ‚Má démona!‘ 19Přišel Syn člověka, jí a pije – a oni řeknou: ‚Hle: Člověk žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna jejími skutky.“

Soud nad judskými městy

20Tehdy začal hanobit města, ve kterých se stalo mnoho zázraků, protože v lítosti nezměnili myšlení: 21„Běda tobě Chorazin, běda tobě Betsaido! Vždyť pokud by se v Týru a Sidónu staly takové zázraky, které se staly mezi vámi, dávno by jejich obyvatelé v žíněném rouchu a v popelu v lítosti změnili myšlení. 22Nicméně vám říkám: Týru a Sidónu bude v den soudu snesitelněji než vám. 23A ty, Kafarnaum, které jsi vyvýšeno k nebi – sestoupíš do hádesu! Vždyť pokud by se v Sodomě staly takové zázraky, které se staly mezi vámi, tak by zůstala dodnes. 24Ale říkám vám: Sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji, než tobě.“
25V ten čas na to Ježíš reagoval takto: „Vyznávám Tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tyto věci ukryl před moudrými a učenými lidmi a odhalil jsi je neučeným lidem. 26Ano, Otče, neboť to je dobrá vůle před Tebou. 27Všechno je Mi dáno od Mého Otce. A nikdo nezná Syna, pouze Otec, ani nikdo nezná Otce, pouze Syn a ten, komu by Ho chtěl Syn odhalit. 28Pojďte ke Mně všichni, kteří namáhavě pracujete a jste zatěžováni – a Já vám dám odpočinutí. 29Vezměte na sebe Moje jho a učte se ode Mě, neboť jsem pokorný a mám skromnou mysl – a najdete pro vaše duše odpočinek. 30Vždyť Moje jho je příjemné a Můj náklad je lehký.“