Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 6Ospravedlnění a hřích

1Co tedy řekneme? Zůstaneme v hříchu, aby se rozrostla milost?2Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme zemřeli hříchu, v něm ještě mohli žít?3Nebo nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni do Ježíše Krista, byli jsme křtem ponořeni do Jeho smrti?4Jsme tedy s Ním spolupohřbeni, skrze křest ponořeni do smrti, abychom – tak, jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých – take i my chodili v novosti života.5Vždyť pokud jsme se s Ním stali srostlými v podobnosti Jeho smrti, budeme s Ním také srostlí v podobnosti vzkříšení.6To víme, že náš starý člověk byl s Ním spoluukřižován, aby bylo naše tělo hříchu zbaveno síly, takže bychom již neotročili hříchu.
7Vždyť ten, kdo umřel, je ospravedlněn od hříchu.8Pokud jsme však s Kristem zemřeli, věříme, že s Ním budeme také spolužít.9Přitom víme, že Kristus byl vzkříšen z mrtvých a již neumírá; již nad Ním nepanuje smrt. 10Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu. 11Tak i vy se považujte za zemřelé hříchu, ale žijící Bohu v našem Pánu Ježíši Kristu.
12Ať tedy ve vašem smrtelném těle nekraluje hřích, abyste poslouchali jeho chtíče. 13Ani nevydávejte hříchu své orgány jako nástroje nespravedlnosti, ale vydávejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a nyní žijí. A své orgány vydávejte Bohu jako nástroje spravedlnosti – 14vždyť již nad vámi nebude panovat hřích, neboť nejste pod zákonem, ale pod milostí.

Ospravedlnění a zákon

15Co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale jsme pod milostí? Naprosto ne! 16Nevíte snad, že komu se vydáváte za otroky, tomu se vydáváte k poslušnosti? Buď se vydáváte hříchu ke smrti, nebo se vydáváte poslušnosti ke spravedlnosti. 17Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale potom jste se ze své mysli stali poslušnými vůči tomu vzoru učení, které vám bylo předáno. 18Když jste byli vysvobozeni z hříchu, stali jste se otroky spravedlnosti.
19Kvůli slabosti vašeho těla vám to řeknu po lidsku: Jako jste totiž své orgány vydávali do otroctví nečistotě a protizákonnosti k další protizákonnosti, tak nyní vydávejte své orgány do otroctví spravedlnosti k posvěcení. 20Vždyť když jste byli otroci hříchu, byli jste svobodní od spravedlnosti.
21Jaký jste tedy měli tehdy užitek z toho, za co se nyní stydíte? Vždyť konec toho všeho je smrt. 22Nyní však, když jste vysvobozeni z hříchu a stali jste se otroky Boha, máte svůj užitek vedoucí k posvěcení a vaším cílem je věčný život. 23Neboť mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je věčný život v našem Pánu Ježíši Kristu.