Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Petrova 1Úvod

1Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, píše těm, kteří obdrželi spravedlností našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista stejně hodnotnou víru jako my:2Milost vám a pokoj ať se vám rozrostou ve známosti Boha a našeho Pána Ježíše.

Boží dary a zaslíbení

3Jeho Božská moc nám darovala všechno k životu a zbožnému chování skrze známost Toho, který nás povolal Svou slávou a ctností.4Skrze ně nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abychom se skrze ně stali účastníky Božské přirozenosti a utekli od duševního rozkladu, který je ve světě v chtíčích.5A právě na to vynaložte všechnu snahu a doplňte svou víru cností, ctnost poznáním,6poznání sebezapřením, sebezapření vytrvalostí, vytrvalost zbožným chováním,7zbožné chování sourozeneckou láskou, sourozeneckou lásku láskou jako takovou.8Vždyť pokud tyto vlastnosti máte a rozrůstají se, způsobí to, že nebudete leniví ani bez užitku pro známost našeho Pána Ježíše Krista.9Neboť kdo tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký a zapomnětlivý vůči tomu, že obdržel očištění od svých dřívějších hříchů. 10Bratři a sestry, proto tím více usilujte o to, abyste dělali pevné vaše povolání a vyvolení od Boha. Vždyť pokud to budete dělat, jistě nikdy neklopýtnete. 11Neboť takto vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Jistota Božího slova

12Proto vám hodlám tyto věci stále připomínat, ačkoliv je znáte a jste utvrzeni v přítomné pravdě. 13Považuji však za spravedlivé vás úplně probouzet tím, že to připomínám; dokud jsem v tomto stanu svého těla. 14Přitom vím, že odložení mého stanu se rychle blíží, jak mi to také objasnil náš Pán Ježíš Kristus. 15Budu usilovat o to, abyste si mohli i po mém odchodu toto vše pokaždé připomínat.
16Vždyť jsme nenásledovali nějaké moudré vymyšlené legendy, když jsme vám uvedli ve známost moc a příchod našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky Jeho velkoleposti. 17Neboť On přijal od Boha Otce čest a slávu, když k Němu z velkolepé slávy zazněl takovýto hlas: ‚Toto je Můj milovaný Syn‚ v Něm jsem našel zalíbení.‘ 18Když jsme byli s Ním na svaté hoře, uslyšeli jsme tento hlas, který zazněl z nebe. 19A máme ještě pevnější prorocké slovo. Děláte dobře, když se ho držíte jako lampy, která svítí na temném místě, dokud se nestane, že začne svítat na další den a ve vašich myslích vyjde jitřenka. 20Především vězte, že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu. 21Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, ale mluvili svatí Boží lidé, když byli unášeni Duchem svatým.