Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 11Tradice

1Buďte moji napodobovatelé, jako jsem i já napodobovatelem Krista.2Bratři a sestry, chválím vás, že na mě ve všem pamatujete a držíte se tradic, které jsem vám předal.3Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh.4Každý muž, který se modlí či prorokuje a má z hlavy visící vlasy, zcela zahanbuje svou hlavu.5Každá žena, která se modlí či prorokuje s nezakrytou hlavou, zcela zahanbuje svou hlavu; neboť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila.6Vždyť pokud si žena nezakrývá svou hlavu, ať se také ostříhá. Pokud je pro tu ženu zahanbující dát se ostříhat nebo oholit, ať si zakrývá hlavu.
7Vskutku: muž si nemusí zakrývat hlavu, je totiž obrazem a slávou Boží, ale žena je slávou muže.8Vždyť muž není z ženy, ale žena je z muže.9Neboť muž není stvořen skrze ženu, ale žena je stvořena skrze muže. 10Kvůli tomu má mít žena na hlavě znamení autority kvůli andělům. 11Avšak v Pánu není žena bez muže ani muž bez ženy. 12Vždyť jako je žena z muže, tak je i muž narozen skrze ženu. Všechno je však z Boha.
13Sami mezi sebou posuďte: Je pro ženu vhodné, aby se nezakrytá modlila k Bohu? 14Neučí vás sama přirozenost, že je pro muže potupou mít dlouhé vlasy? 15Ale pokud má žena dlouhé vlasy, je to k její slávě, protože dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky.
16Pokud si však někdo myslí něco jiného a rád se hádá, tomu říkám: Takový zvyk nemáme ani my, ani Boží církve.

O večeři Páně

17Když vám toto předkládám, nepochválím vás: Nescházíte se k lepšímu, ale scházíte se k horšímu. 18Předně slyším, že když se scházíte do společenství církve, jsou mezi vámi roztržky; a zčásti tomu i věřím. 19Vždyť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se osvědčení lidé stali mezi vámi viditelnými.
20Když se tedy na jednom místě scházíte, není to jedení Pánovy večeře. 21Vždyť když jíte, každý si napřed vezme svou večeři, a pak jeden hladoví a jiný se přepije. 22Copak nemáte své domácnosti, ve kterých se najíte a napijete? Nebo snad opovrhujete Boží církví a zcela zahanbujete ty, kdo nic nemají? Co vám na to řeknu? Budu vás za to chválit? Nepochválím vás!
23Vždyť jsem vám předal to, co jsem přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, ve které byl zrazen, vzal chléb, 24poděkoval, lámal jej a řekl: ‚Vezměte a jezte, toto je Moje tělo, které se za vás láme. To dělejte na Moji památku.‘ 25Stejně tak vzal kalich i po večeři a řekl: ‚Tento kalich je ta nová smlouva v Mojí krvi. Kdykoli byste pili tento kalich, dělejte to na Moji památku.‘
26Vždyť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili z tohoto kalicha, hlásáte smrt Pána, dokud nepřijde. 27A proto kdo by jedl tento chléb nebo pil z kalicha Pána nehodně, provinil se proti tělu a krvi Pána. 28Ať tedy člověk sám sebe zkoumá, a takto ať jí z chleba a pije z kalicha. 29Vždyť když jí a pije a nerozsuzuje Pánovo tělo – jí a pije ke svému soudu. 30Kvůli tomu jsou mezi vámi mnozí slabí a nemocní a mnozí usínají.
31Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. 32Ale když jsme souzeni Pánem, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.
33Tak tedy, moji bratři a sestry, když se scházíte k jídlu, čekejte jeden na druhého. 34Pokud někdo hladoví, se nají doma, abyste se nescházeli k soudu. Ostatní věci přikážu, až přijdu.