Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Galatským 4Evangelium a Písmo

1Říkám však: Dokud je dědic nezletilý, neliší se od otroka, ačkoliv je pánem všeho.2Ale je pod vychovateli a správci domácnosti až do doby předem stanovené otcem.3Tak i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme zotročeni pod zákonitostmi systémů tohoto světa.4Když však přišla plnost času, Bůh vyslal svého Syna. Ten byl narozen z ženy a narozen pod zákonem,5aby vykoupil ty, kteří jsou narozeni pod zákonem, abychom mohli obdržet adoptování za syny a dcery.6A protože jste synové a dcery, Bůh vyslal do vašich myslí Ducha Svého Syna, který volá: ‚Abba, Otče!‘ 7Takže již nejsi otrok, ale syn či dcera. Pokud jsi však syn či dcera, tak jsi i skrze Boha dědic.
8Ale v čase, kdy jste vskutku neznali Boha, byli jste zotročeni těmi, kteří přirozeností ani bohové nejsou.9Nyní jste však Boha poznali, nebo lépe řečeno: Byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se navracíte zpět k těm slabým bezmocným zákonitostem, kterými chcete znovu a nanovo otročit? 10Pozorně sledujete dny, měsíce, určitá období a roky!
11Bojím se o vás, aby snad ta moje namáhavá práce kvůli vám nebyla zbytečná. 12Buďte jako já, protože já jsem jako vy, bratři a sestry. Prosím vás. Vždyť jste mi ničím neublížili. 13Víte, že jsem vám dříve kázal evangelium ve slabosti těla, 14a v tomto vašem pokušení mého těla jste mnou nepohrdli, ani jste nepoplivali, ale přijali jste mě jako Božího posla, jako Ježíše Krista.
15Kde je tedy vaše blahoslavenství? Vždyť vám dosvědčuji, že pokud by to bylo možné, tak byste si vydloubli své oči a dali byste mi je! 16Takže jsem se stal vaším nepřítelem, když jsem vůči vám pravdomluvný? 17Oni jsou vůči vám aktivní, ne pro dobro, ale chtějí vás ode mě odloučit, abyste mohli být aktivní vůči nim. 18Je dobré být aktivní v dobrém vždy, a ne jenom v mojí přítomnosti u vás. 19Moje děti, které opět rodím v porodních bolestech, dokud ve vás nebude zformován Kristus: 20chtěl bych být nyní u vás přítomen a změnit tón mého hlasu, protože jsem kvůli vám v rozpacích...
21Řekněte mi vy, kteří chcete být pod zákonem: Neslyšíte zákon? 22Vždyť je psáno, že Abraham měl dva syny: jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné ženy. 23Ale ten z otrokyně se narodil podle těla, avšak ten ze svobodné ženy se narodil prostřednictvím zaslíbení. 24To je řečeno alegoricky: Neboť ty ženy jsou dvě smlouvy: jedna smlouva je z hory Sinaj, která rodí do otroctví – to je Hagar. 25Vždyť Hagar je hora Sinaj v Arábii, to odpovídá současnému Jeruzalému, neboť ten je se svými dětmi v otroctví. 26Ale Jeruzalém shůry je svobodný – ten je naší matkou. 27Vždyť je psáno: ‚Raduj se, neplodná, která nerodíš, propukni v jásot a vykřikni. Protože budeš mít mnoho dětí, opuštěná ženo, víc než ta, která má muže.‘ 28Bratři a sestry, vy jste však podle Izáka dětmi zaslíbení.
29Ale stejně jako tehdy: Ten podle těla narozený pronásledoval toho, který byl narozen podle Ducha – tak je tomu i nyní. 30Ale co říká Písmo? ‚Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně jistě nebude dědit spolu se synem té svobodné ženy.‘ 31Proto bratři a sestry: Nejsme děti otrokyně, ale jsme dětmi svobodné ženy.