Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 4Úvod k sedmi pečetím

1Potom jsem se podíval a hle: V nebi byly otevřené dveře. A ten první hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: „Vystup sem. A ukážu ti, co se má stát potom!“
2Hned jsem byl v Duchu a hle: V nebi stál trůn a na trůnu Sedící.3A ten Sedící byl na pohled jako kámen jaspis a karneol, a okolo trůnu byla duha na pohled jako zelený smaragd.4A okolo trůnu bylo dvacet čtyři trůnů a na těch trůnech sedělo dvacet čtyři starších. Byli oblečeni v bílá roucha a na svých hlavách měli zlaté věnce vítězů.5A z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy. A před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní, což je sedm Božích Duchů.6A před trůnem bylo jakoby skleněné moře podobné křišťálu.
A uprostřed trůnu a kolem trůnu byli čtyři živé bytosti plné očí zepředu i zezadu.7A první živá bytost byla jako lev, druhá živá bytost byla jako mladý býk, třetí živá bytost měla tvář jakoby lidskou a čtvrtá živá bytost byla jako letící orel.8A každá z těch čtyř živých bytostí měla po šesti křídlech a okolo i zevnitř byly ty bytosti plné očí. A bez odpočinku dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh Všemocný! Ten, který byl, který je a který přichází.“
9A když ty živé bytosti vzdaly slávu, čest a díky tomu Sedícímu na trůnu, tomu Živému na věky věků, 10padlo těch dvacet čtyři starších před Sedícím na trůnu, klaněli se tomu Žijícímu na věky věků a hodili své věnce vítězů před trůn se slovy: 11„Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest a moc, protože jsi stvořil všechno a prostřednictvím Tvojí vůle všechno existuje a bylo to stvořeno.“