Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 6Nepřijmejte milost nadarmo

1Jako spolupracovníci vás vybízíme k tomu, abyste nepřijímali Boží milost naprázdno.2Vždyť Bůh říká: ‚Uslyšel jsem tě ve vítaný čas a v den spásy jsem ti pomohl.‘ Hle: nyní je přijatelný čas, hle: nyní jsou dny spásy.3Nikomu nedáváme v ničem příležitost ke klopýtnutí, aby na této službě nikdo nenašel chybu.
4Ale ve všem se doporučujeme jako Boží služebníci: Ve veliké vytrvalosti, v pronásledování, útisku, úzkosti,5snášení ran, vězeních, nepokojích, namáhavé práci, nespaní, postech,6svatosti, poznání, trpělivosti, dobrotivosti, Duchu svatém, lásce bez přetvářky,7slovu pravdy a v Boží moci. To vše skrze zbraně spravedlnosti v pravici i levici,8skrze slávu i potupu a skrze pomluvy i dobrou pověst; jako podvodníci i pravdiví,9jako neznámí a známí, jako umírající a hle: žijící, jako trestaní a nevydáni na smrt, 10jako zarmoucení, avšak stále se radující, jako žebráci, avšak mnohé obohacující a jako nic nemající, a přesto všechno vlastnící.
11Korintští, naše ústa jsou k vám otevřena a naše mysl je k vám rozšířena. 12Nejste v nás tísněni, jste však tísněni ve vašich pocitech. 13Avšak žádám tu samou odezvu – mluvím jako k dětem – rozšiřte svou mysl i vy!
14A nebuďte zapřaženi do jednoho jha s nevěřícími. Vždyť jaký je podíl spravedlnosti a protizákonnosti? Jaké je společenství světla s temnotou? 15Jaký je souzvuk Krista s beliarem? Anebo: Jaký podíl věřící s nevěřícím? 16Jaká je dohoda Božího chrámu s modlami? Vždyť vy jste chámem živého Boha, jak řekl Bůh: ‚Budu mezi nimi přebývat a chodit mezi nimi; a budu jejich Bohem a oni budou Mým lidem.‘ 17Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se, ‘ říká Pán, ‚a ničeho nečistého se nedotýkejte; a Já vás přijmu. 18A budu vám Otcem a vy Mi budete syny a dcerami,‘ říká Pán Všemocný.