Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 15Spory o jídlo

1My silní jsme povinni snášet slabosti bezmocných; a ne se líbit sami sobě.2Každý z nás ať se snaží zalíbit bližnímu pro dobro a pro budování.3Vždyť i Kristus se nesnažil zalíbit sobě, ale jak je psáno: ‚Padly na Mě urážky těch, kteří uráželi Tebe.‘ 4Neboť všechno, co bylo dříve napsáno, bylo napsáno k našemu naučení, abychom mohli mít naději skrze vytrvalost a povzbuzení z Písma.5A Bůh vytrvalosti a povzbuzení ať vám dá to, abyste měli mezi sebou stejné přemýšlení podle Ježíše Krista a6abyste jednomyslně a jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.7Proto přijímejte jeden druhého tak, jako Kristus k Boží slávě přijal nás.8Neboť vám říkám: Ježíš Kristus se stal služebníkem obřezaných kvůli Boží pravdě, aby byla potvrzena zaslíbení dříve daná otcům9a aby pohané oslavovali Boha za Jeho milosrdenství, jak je psáno: ‚Kvůli tomu Tě vyznám mezi pohany a Tvému jménu budu zpívat písně.‘ 10A znovu říká: ‚Pohané, radujte se s Jeho lidem.‘ 11A znovu: ‚Chvalte Pána všechny národy, ať Ho velebí všichni lidé.‘ 12A znovu; Izaiáš říká: ‚Bude kořen Jišajův a Ten povstávající bude vládnout nad pohany; v Něm budou mít naději pohané.‘ 13Bůh naděje ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojnili v naději a v moci Ducha svatého.

Závěr

14Moji bratři a sestry, jsem o vás přesvědčen, že i vy jste plní dobrosrdečnosti a naplněni veškerým poznáním, takže jste schopni se i navzájem varovat. 15Avšak psal jsem vám, bratři a sestry, místy poněkud směleji, jako opětovné připomínání pro vás. Udělal jsem to skrze milost, která je mi dána od Boha, 16abych byl věrným veřejným úředníkem Ježíše Krista mezi pohany, vykonávaje posvátnou službu Božímu evangeliu, aby se stala oběť pohanů přijatelná a posvěcená v Duchu svatém. 17Mám se tedy čím chlubit v Ježíši Kristu ve věcech týkajících se Boha. 18Vždyť bych se neodvažoval říkat to, co Kristus skrze mě nevykonal k poslušnosti pohanů, slovem a skutkem, 19v moci znamení a zázraků a v síle Božího Ducha. Tak jsem od Jeruzaléma a kolem něj až Illyrii naplnil zemi Kristovým evangeliem.
20Takto se usilovně snažím kázat evangelium tam, kde jméno ‚Kristus‘ ani nebylo vysloveno, abych nestavěl na cizím základě. 21Ale jak je psáno: Ti, kterým o Něm není nic oznámeno, uvidí; a ti, kteří neslyšeli, pochopí.‘ 22Proto mi bylo mnohokrát zabráněno k vám přijít. 23Nyní však již v těchto krajinách nemám místo a mnoho let mám touhu k vám přijít, až půjdu do Hispánie. 24Vždyť doufám, že až tudy budu procházet, uvidím vás a vypravíte mě tam, ale nejprve si při setkání s vámi částečně naplníme svoji radost.
25Nyní však jdu do Jeruzaléma, čímž sloužím svatým. 26Makedonští a Achajští uznali za dobré uspořádat nějakou sbírku pro svaté v Jeruzalémě; bude to pro chudé. 27Uznali to za dobré, neboť jsou jejich dlužníky. Vždyť pokud se pohané podíleli na jejich duchovních záležitostech, dluží jim službu v pozemských záležitostech.
28Až tedy dokončím a zapečetím tento úkol, to ovoce sbírky, projdu skrze vaše území do Hispánie. 29A vím, že k vám přijdu, přijdu k vám v plnosti požehnání Kristova evangelia. 30Vybízím vás však, bratři a sestry, skrze našeho Pána Ježíše Krista a skrze lásku Ducha: Usilovně se mnou spoluzápaste v modlitbách; modleme se za mě k Bohu, 31abych byl vysvobozen od neposlušných v Judsku (a tato má služba vůči Jeruzalému byla pro svaté přijatelná) 32a abych k vám mohl přijít v radosti skrze Boží vůli a spoluodpočinout si s vámi. 33Bůh pokoje buď s vámi se všemi. Amen.