Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 9Apoštol a svoboda

1Nejsem snad apoštol? Nejsem snad svobodný? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše Krista? Nejste snad vy mým dílem v Pánu?2Pokud nejsem pro jiné věřící apoštolem, pro vás jím přece jsem! Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu. 3Moje ústní obhajoba před těmi, kdo mě posuzují, je toto:4Nemáme snad právo jíst a pít?5Nemáme snad právo mít sestry a ženy, stejně jako i zbytek apoštolů, Pánovi bratři a Kéfa?6Či jen já a Barnabáš nemáme právo nepracovat?7Kdo vykonává vojenskou službu za vlastní mzdu? Kdo sází vinici a nejí její ovoce? Anebo kdo pase stádo a nepije mléko, které má ze stáda?
8Mluvím snad jen podle lidského? Anebo: neříká to i zákon?9Vždyť v Mojžíšově zákoně je psáno: ‚Nenasadíš náhubek volu, který mlátí obilí.‘ 10Stará se Bůh jen o voly, nebo to říká také celkově kvůli nám? Vždyť je to psáno kvůli nám – protože ten, kdo orá pole, má orat v naději; také ten, kdo mlátí obilí, má mlátit obilí v naději na podíl. 11Pokud jsme mezi vámi rozeseli duchovní věci, bude to něco až tak velikého, pokud budeme sklízet vaše pozemské věci? 12Pokud se jiní lidé podílejí na tomto právu vůči vám, neměli bychom se podílet tím spíše my? My jsme však tohoto práva nevyužili, ale všechno snášíme, abychom nekladli žádné překážky Kristovu evangeliu.
13Nevíte snad, že ti, kdo pracují u chrámových obětí, jedí z obětí chrámu? A ti, kdo slouží při oltáři, mají na oltáři společný podíl? 14Tak také Pán přikázal těm, kteří hlásají evangelium, aby z evangelia žili. 15Já jsem však nic z toho nevyužil. A toto jsem nenapsal proto, aby se tak stalo vůči mně. Vždyť by bylo pro mě lepší zemřít, než aby někdo vyprázdnil moji chloubu. 16Vždyť pokud kážu evangelium, není to moje chlouba, neboť je na mě položena nutnost. Vždyť běda mi, pokud bych evangelium nekázal! 17Vždyť pokud to dělám dobrovolně, mám odměnu, pokud to však dělám nedobrovolně, bylo mi svěřeno správcovství. 18Jaká je tedy moje odměna? To, abych při kázání Kristova evangelia jej předkládal zdarma, tedy abych nevyužil svého práva, které mám v Kristově evangeliu.
19Vždyť jsem od všech svobodný. Ale zotročil jsem se vůči všem, abych co nejvíce získal. 20Židům jsem se stal jakoby Židem, abych získal Židy. Těm pod zákonem jsem se stal jakoby pod zákonem (sám však nejsem pod zákonem), abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. 21Protizákonným lidem jsem se stal jakoby protizákonným člověkem (nejsem však protizákonným vůči Bohu, ale jsem zákonným vůči Kristu), abych získal protizákonné lidi. 22Slabým ve víře jsem se stal slabým ve víře, abych získal slabé ve víře. Všem jsem se stal vším, abych všemi prostředky přivedl ke spasení aspoň některé.
23To všechno dělám kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem. 24Nevíte snad, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží všichni, ale jen jeden obdrží vítěznou cenu? Běžte tak, abyste se zmocnili. 25Každý, kdo usilovně zápasí, má ve všem sebekontrolu. Oni usilovně zápasí proto, aby obdrželi pomíjivý věnec vítězů, ale my to děláme kvůli nepomíjejícímu věnci vítězů. 26Proto já neběžím jakoby nejistě; a neboxuji tak, jako bych bil do vzduchu. 27Ale praktikuji tvrdou disciplínu vůči svému tělu a uvádím ho do otroctví, abych se snad přitom, když kážu jiným lidem, sám nestal neosvědčeným.