Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 5Ospravedlnění a Boží soud

1Jsme tedy ospravedlněni z víry a máme tak pokoj s Bohem prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista,2jehož prostřednictvím také máme přístup vírou k této milosti, ve které stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy.3Chlubíme se nejen touto nadějí, ale také se chlubíme v utrpení s vědomím, že utrpení působí vytrvalost,4vytrvalost působí osvědčenost a osvědčenost působí naději.5A naděje nezahanbuje, protože Boží láska je rozlita v našich myslích prostřednictvím Ducha svatého, který nám byl dán.
6Neboť když jsme ještě byli slabí, Kristus v určený čas zemřel za bezbožné.7Vždyť jen stěží někdo zemře za spravedlivého člověka, ačkoliv za dobrého člověka by se možná někdo i odvážil zemřít,8Bůh však projevuje vůči nám Svou lásku, protože Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci.9Tím více jsme tedy ospravedlněni v Jeho krvi; jsme spaseni skrze Něj od Božího hněvu! 10Vždyť pokud jsme byli jako Boží nepřátelé zcela usmířeni vůči Bohu prostřednictvím smrti Jeho Syna, tím spíš budeme – ti, kteří jsou již zcela usmířeni – spaseni v Jeho životě. 11A nejen tím se chlubíme, ale chlubíme se také v Bohu skrze našeho Pána Ježíše Krista; skrze Něj jsme nyní přijali usmíření.

Ospravedlnění a pád do hříchu

12Proto jako prostřednictvím jednoho člověka do světa vstoupil hřích a prostřednictvím hříchu smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. 13Vždyť hřích byl na světě až do vydání zákona. Hřích se sice nezapočítává, když není zákon, 14ale smrt kralovala od Adama až po Mojžíše také nad těmi, kteří zhřešili podobným přestupkem jako Adam, který je protějškem Toho budoucího.
15Ale jako je tomu s přestoupením, tak tomu není s darem milosti. Vždyť pokud přestoupením jednoho člověka zemřelo mnoho lidí, tím více se do mnoha lidí rozhojnila Boží milost a dar z milosti – a to vše skrze jednoho člověka, Ježíše Krista. 16Avšak s darem milosti tomu není jako s tím, co přišlo skrze jednoho člověka, který zhřešil. Vždyť soud z jednoho přestoupení vedl k trestu, ale dar milosti z mnoha přestoupení vedl k ospravedlnění. 17Vždyť pokud kvůli jednomu přestoupení kralovala smrt prostřednictvím toho jednoho, totiž Adama, čím víc ti, kteří přijímají nadměrnou milost a dar spravedlnosti, budou kralovat v životě prostřednictvím Toho jednoho, totiž Ježíše Krista.
18Tak tedy: jako prostřednictvím jednoho přestoupení byli všichni lidé přivedeni do trestu, tak také prostřednictvím jedné spravedlnosti přišlo ke všem lidem ospravedlnění života. 19Neboť jako se prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak také prostřednictvím poslušnosti toho Jednoho se mnozí stanou spravedliví.
20Avšak do toho všeho vstoupil zákon, aby se rozrostlo přestoupení. Kde se však rozrostl hřích, tam se také nadmíru rozrostla milost, 21aby jako hřích kraloval ve smrti, tak i milost kralovala skrze spravedlnost k věčnému životu skrze našeho Pána Ježíše Krista.