Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Titovi 3Zbožné chování

1Připomínej jim, ať se podřizují a poslouchají vlády a autority; a ať jsou připraveni ke každému dobrému skutku.2o nich nikdo nemluví špatně, jsou mírumilovní, mírní a ať projevují veškerou tichost vůči všem lidem.
3Vždyť i my jsme byli nerozumní, neposlušní, bloudící, otročící chtíčům a rozmanitým smyslným touhám; žili jsme ve špatnosti a závisti, byli jsme nenávistní a navzájem jsme se nenáviděli.4Když se však zjevila dobrota a lidumilnost našeho Spasitele, Boha, spasil nás5– nestalo se to ze skutků, které jsme vykonali ve spravedlnosti, ale podle Své milosti – skrze koupel znovuzrození a úplnou obnovou Ducha svatého,6jehož na nás bohatě vylil skrze našeho Spasitele Ježíše Krista.7Tak můžeme být ospravedlněni Jeho milostí a stát se dědici naděje věčného života.8Tato slova jsou důvěryhodná, a co se týče těchto věcí – tak chci, abys je důrazně prosazoval, aby jim lidé věřící Bohu věnovali pozornost a byli vedeni k dobrým skutkům. Je to dobré a užitečné vůči lidem.
9Vyhýbej se hloupým zbytečným debatám, řešením rodových linií, hádkám a bojům týkajících se zákonných věcí. Jsou neužitečné a zbytečné. 10Heretického člověka po prvním či druhém varování odmítni s vědomím, 11že takový člověk je zcela zvrácený a hřešící a sám sebe odsuzuje.

Závěr

12Jakmile k tobě pošlu Artema či Tychika, usiluj o to, abys přišel ke mně do Nikopole. Tam jsem se rozhodl strávit zimu. 13Znalce zákona Zénu a Apolla snažně připrav, aby neměli v ničem nedostatek. 14Ať učí naše lidi dělat dobré skutky a příkladně je vedou k pomoci u naléhavých potřeb, tedy aby nebyli neužiteční. 15Pozdravují tě všichni, kteří jsou se mnou. Pozdravuj ty, kteří nás mají rádi ve víře. Milost s vámi se všemi. Amen.
[Napsáno Titovi (dříve zvolený správce církve na Krétě) z Nikopole v Makedonii].