Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 15Úvod k sedmi ranám

1A uviděl jsem v nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: Sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran, neboť v nich je dokončen Boží hněv.
2A uviděl jsem jakoby skleněné moře smíchané s ohněm, a ty, kteří dobyli vítězství nad šelmou, jejím obrazem a počtem jejího jména, jak stojí na tom skleněném moři a mají Boží harfy.3A zpívají píseň Mojžíše, Božího otroka, a Beránkovu píseň: „♪♫ Tvoje skutky jsou veliké a podivuhodné, Pane, Bože Všemocný! ♪♫Tvoje cesty jsou spravedlivé a pravdivé, Králi národů! ♪♫4Kdo by se nebál Tebe, Pane, a neoslavoval Tvoje jméno? ♪♫ Neboť Ty jediný jsi chvályhodný! ♪♫ Vždyť všechny národy přijdou a pokloní se před Tebou! ♪♫ Neboť Tvoje spravedlivé skutky vyšly najevo! ♪♫“
5Potom jsem viděl, hle: V nebi byla otevřena svatyně svatostánku svědectví.6A ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli sedm ran. Byli oblečeni lněným čistým jasným rouchem a kolem hrudi měli přepásány zlaté pásy.7A jedna z těch čtyř živých bytostí dala těm sedmi andělům sedm zlatých misek plných hněvu Boha, toho Žijícího na věky věků.8A svatyně byla naplněna kouřem pocházející z Boží slávy a z Jeho moci. A nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud nebude dokončeno sedm ran od těch sedmi andělů.