Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Timoteovi 2Výzvy k modlitbám

1Proto vás všechny předně vyzývám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi,2za krále a všechny ty, kteří jsou v nadřazenosti, abychom mohli vést tichý a klidný život ve veškerém zbožném chování a důstojnosti.3To je dobré a vítané před Spasitelem, naším Bohem,4který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.5Je však jeden Bůh a jeden prostředník Boha a člověka – člověk Ježíš Kristus.6Ten dal Sebe jako plné výkupné za všechny, totiž to svědectví ve svůj čas.7Do toho jsem byl ustanoven jako veřejný hlasatel a apoštol pohanů ve víře a v pravdě – mluvím teď pravdu v Kristu a nelžu.
8Proto chci, aby se muži modlili na každém místě a pozdvihovali ruce ve zbožnosti, odděleni od hněvu a hádek.9Také i ženy ať se ozdobují upraveným oděvem, oblékají se s citem pro cudnost a se sebeovládáním; a neozdobují se proplétanými vlasy, zlatými šperky, perlami či velmi drahým oblečením, 10ale ať se ozdobují dobrými skutky, jak se sluší pro ženy, které vyznávají zbožnou úctu před Bohem.
11Žena ať se učí v poklidu ve veškeré podřízenosti. 12Učit však ženě nedovoluji, ani nemá mít autoritu nad mužem, ale být v poklidu. 13Vždyť první byl vymodelován Adam a potom Eva. 14A také Adam nebyl oklamán, ale žena byla zcela oklamána a dostala se do přestupku. 15Avšak bude spasena skrze ten porod Dítěte, pokud zůstane ve víře, lásce, posvěcení a v sebeovládání.