Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 13Pavel obhajuje svoji službu

1Již k vám přijdu potřetí, neboť‚každá výpověď bude potvrzena v ústech dvou nebo tří svědků.‘ 2Řekl jsem to dříve (když jsem byl u vás podruhé) a nyní to ve své nepřítomnosti říkám (tentokrát předem) těm, kteří dříve zhřešili, a všem ostatním: Pokud k vám přijdu znovu, nebudu vás šetřit,3protože hledáte potvrzení, že ve mně mluví Kristus, který vůči vám není slabý, ale je mezi vámi mocný. 4Neboť byl ukřižován ze slabosti, ale žije z Boží moci. Vždyť také my jsme v Něm slabí, ale žijeme s Ním z Boží moci vůči vám.
5Sami sebe zkoušejte, zda jste ve víře, sami sebe testujte. Anebo sami na sobě nepoznáte, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ovšem nejste neosvědčení…6Doufám však, že poznáte, že my nejsme neosvědčení.7Modlím se však k Bohu, abyste nedělali nic zlého – ne abychom se my ukázali jako osvědčení, ale abyste vy dělali to, co je správné (i kdybychom se my ukázali jako neosvědčení).8Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, ale naopak něco zmůžete pro pravdu.9Neboť se radujeme, když jsme slabí, vy jste však mocní. I za toto se modlíme: Za vaši nápravu. 10Kvůli tomu píši, jsa nepřítomen, abych – budu přítomen – nemusel jednat přísně podle autority, kterou mi dal Pán k budování, a ne k boření.

Závěr

11Nakonec, bratři a sestry, píši: Radujte se, napravujte se, buďte stejného přemýšlení, buďte v pokoji. A bude s vámi Bůh lásky a pokoje. 12Pozdravte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všichni svatí. 13Buď s vámi milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha. Amen.
[Druhý list Korintským byl napsán z makedonského města Filipy a poslán prostřednictvím Tita a Lukáše.]