Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Timoteovi 4Výzvy ke zbožnému životu

1Důrazně zapřísahám před Bohem a Ježíšem Kristem (který má soudit živé i mrtvé) při Jeho zjevení a při Jeho království:2Kaž slovo, stůj za ním vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej a povzbuzuj s veškerou trpělivostí a učením.3Vždyť nastane čas, kdy lidé nesnesou zdravé učení, ale podle svých chtíčů si nahromadí kolem sebe učitele, kteří jim budou lechtat uši.4A odvrátí uši od pravdy a obrátí se k vymyšleným legendám.5Ale ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty a svou diakonii přiveď k úplnosti.

Pavlova situace

6Já jsem již obětován jako litá oběť a přichází čas mojí deportace.7Usilovně jsem zápasil v dobrém usilovném zápase, dokončil jsem závodní dráhu a zachovalvíru jsem víru.8Zůstává pro mě uložen věnec spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán – ten spravedlivý Soudce. A nejen mně, ale i všem, kteří milují Jeho zjevení.9Usiluj o to, abys ke mně brzy přišel.
10Démas mě totiž opustil, miloval současný věk a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie a Titus do Dalmácie. 11Je se mnou pouze Lukáš. Vezmi Marka a přiveď ho s sebou, bude pro mě užitečný pro diakonii. 12Tychikose jsem poslal do Efezu. 13 přijdeš, vezmi s sebou cestovní plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, hlavně pergameny.
14Kovář Alexander vůči mně projevil mnoho zla. Pán mu odplatí podle jeho skutků. 15Dávej si na něj pozor, velmi se stavěl na odpor proti našemu poselství.
16Při mojí první ústní obhajobě se mnou nikdo nestál, ale všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno! 17Avšak Pán stál se mnou a posilnil mě, aby skrze mě bylo kázání evangelia přivedeno k úplnosti a aby ho slyšeli všichni pohané. A byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. 18Pán mě zachrání od každého zlého skutku a uchrání až do Svého nebeského království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.

Závěr

19Pozdrav Prisku, Akvilu i Oneziforův dům. 20Erastos zůstal v Korintu. Trofimose jsem nechal nemocného v Milétu. 21Usiluj o to, abys ke mně přišel před zimou. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni ostatní bratři.
22Ať je Pán Ježíš Kristus s tvým duchem. Milost s vámi se všemi. Amen.
[Druhý dopis týkající se Timotea – dříve zvoleného správce církve v Efezu – byl napsán z Říma, když byl Pavel přiveden před císaře Nera.]