Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 23Řeč proti učitelům zákona

1Tehdy Ježíš promlouval k zástupům a ke Svým učedníkům:
2„Na Mojžíšově sedadle se posadili učitelé zákona a farizeové.3Proto konejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli. Ale podle jejich skutků nekonejte, neboť oni mluví, ale nekonají.4Svazují zatěžující a obtížně nositelné náklady a pokládají je na ramena lidí, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem.5Všechny své skutky dělají, aby se nalidé dívali. Vždyť si prodlužují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na okraji svého roucha.6Mají rádi přední místa na banketech, přední sedadla v synagogách,7zdravení na tržištích a to, když je lidé oslovují: ‚Rabbi‘.8Ale vy nebuďte oslovováni: ‚Rabbi‘, protože jediný je váš Učitel – Kristus. Vy však jste všichni bratři.9Ať vás nikdo na zemi neoslovuje: ‚Otče‘, neboť jediný je váš Otec: Ten, který je v nebesích. 10Nikoho z vás také neoslovujte: ‚Vůdce‘, protože jediný je váš vůdce: Kristus. 11Neboť říkám: Největší mezi vámi ať je vaším služebníkem. 12Kdo se bude povyšovat, bude ponížen. A kdo se poníží, bude povýšen.
13Ale běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci! Protože zavíráte nebeské království před lidmi, sami do něj nevcházíte a nedovolujete vejít těm, kdo vchází. 14Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci! Protože vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb. Kvůli tomu obdržíte těžší soud. 15Běda vám, učitelé zákona a farizeové – pokrytci! Protože obcházíte moře i suchou zem, abyste získali jednoho proselytu, a když se tak stane, uděláte z něj syna gehenny, dvakrát horšího, než jste vy sami.
16Běda vám, vůdcové slepých lidí. Vy, kteří říkáte: ‚Kdo přísahá při chrámu – to nic není. Ale kdo přísahá při chrámovém zlatě – ten je dlužen přísahu splnit.17Hlupáci a slepci! Vždyť co je větší: zlato, nebo chrám posvěcující to zlato? 18Říkáte také: ‚Kdo přísahá při oltáři – to nic není. Ale kdo přísahá při obětím daru, který je na něm – ten je dlužen přísahu splnit.‘ 19Hlupáci a slepci! Vždyť co je větší: obětní dar, nebo oltář posvěcující ten obětní dar? 20Proto ten, kdo přísahá při oltáři, přísahá při něm a také při všem, co je na něm. 21A ten, kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a také při Tom, který v něm přebývá. 22A ten, kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu a také při Tom, který na něm sedí.
23Běda vám, učitelé zákona a farizeové – pokrytci! Protože platíte desátky z máty, kopru a kmínu, ale dáváte stranou stěžejní věci zákona: soud, milosrdenství a víru. Toto bylo potřeba dělat, a to ostatní nedávat stranou. 24Vůdcové slepých lidí! Cedíte komára, ale polykáte velblouda!
25Běda vám, učitelé zákona a farizeové – pokrytci! Protože kalichy a talíře čistíte zvenčí, ale uvnitř jsou plné touhy po drancování a nedostatku sebeovládání. 26Slepí farizeji! Nejprve vyčisti to, co je uvnitř kalicha a talíře, aby se stal čistý i jejich zevnějšek. 27Běda vám, učitelé zákona a farizeové – pokrytci! Protože se podobáte obíleným hrobům, které zvenčí vypadají vskutku krásně, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvol a veškeré nečistoty. 28Tak i vy zvenčí vypadáte vůči lidem vskutku spravedlivě, ale uvnitř jste plní pokrytectví a protizákonnosti.
29Běda vám, učitelé zákona a farizeové – pokrytci! Protože stavíte prorokům hroby, zdobíte pomníky spravedlivých lidí 30a říkáte: ‚Pokud bychom byli ve dnech našich otců, neměli bychom s nimi účast na prolévání krve proroků.‘ 31Proto svědčíte vůči sobě, že jste synové těch, kdo zavraždili proroky. 32Také vy naplňte míru svých otců! 33Hadi! Potomci zmijí! Jak utečete před soudem gehenny? 34Kvůli tomu, hle: Posílám k vám proroky, moudré muže a učitele zákona. Vy z nich některé zavraždíte, ukřižujete a některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a budete je pronásledovat od města k městu. 35Tak na vás přijde všechna prolitá krev spravedlivých lidí, která byla vylita na zem od prolití krve spravedlivého Ábela do prolité krve Zachariáše (syna Barachiáše), kterého zavraždili mezi chrámem a oltářem. 36Amen, říkám vám: To všechno přijde na tuto generaci.
37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který vraždíš proroky a kamenuješ ty, kteří byli k tobě posláni. Jak často jsem chtěl shromáždit tvoje děti takovým způsobem, jako slepice shromažďuje svoje kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste… 38Hle: Váš dům je vám zanechán pustý. 39Neboť vám říkám: Od nyní Mě již jistě neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, který přichází v Pánově jménu.‘“