Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Marek 8Tradice

1V těch dnech tam byl znovu početný zástup a neměli co jíst. Ježíš svolal Své učedníky a řekl jim:2„Jsem pohnut soucitem nad tím zástupem lidí, protože již tři dny zůstávají se Mnou a nemají co jíst.3Pokud je propustím do jejich domů hladové, zemdlí na cestě. Vždyť někteří z nich přišli z daleka.“ 4Jeho učedníci Mu odpověděli: „Kde by mohl někdo tady v pustině sehnat tolik jídla, aby je nasytil chleby?“5Zeptal se jich: „Kolik máte chlebů?“ Řekli: „Sedm.“6Přikázal lidem v zástupu, aby se posadili na zem. Vzal sedm chlebů, poděkoval, lámal je a podával Svým učedníkům, aby je předkládali lidem. A oni ty chleby předložili zástupu.7Měli také několik rybiček. Je také požehnal a rozkázal učedníkům, aby je také předložili zástupu. 8Lidé jedli a byli nasyceni. Sesbírali zbylé kousky; ten nadbytek. Bylo toho sedm velkých košů.9Těch, kteří jedli, bylo kolem čtyř tisíc. A Ježíš je propustil domů.
10Hned vstoupil se Svými učedníky do lodi a přeplavil se s nimi do oblasti Dalmanuthy. 11A přišli farizeové a začali s Ním debatovat. Pokoušeli Ho tak, že od Něj požadovali znamení z nebe. 12On si v duchu hluboce povzdechl a řekl: „Proč tato generace hledá znamení? Amen, říkám vám: Této generaci nebude dáno znamení.“ 13A opustil je, opět vstoupil na loď a přeplavil se na druhou stranu.
14Zapomněli si s sebou vzít chleby; na lodi neměli více než jeden chléb. 15A přikázal jim: „Dávejte si pozor: Rozpoznejte kvásek farizeů a kvásek Heroda.“ 16Uvažovali o tom a říkali jeden druhému: „Nemáme chleba.“ 17Ježíš to rozpoznal a řekl jim: „Proč uvažujete o tom, že nemáte chleba? Stále nerozumíte, ani nechápete? Máte zkamenělou mysl? 18Máte oči, ale nevidíte? A máte uši, ale neslyšíte? 19Nevzpomínáte si, když jsem lámal pět chlebů pro pět tisíc lidí – kolik plných nůší kousků chleba jste sesbírali?“ Řekli Mu: „Dvanáct.“ 20„A když jsem sedm chlebů lámal pro čtyři tisíce lidí – kolik velkých košů, které byly plné kousků chleba, jste sesbírali?“ Řekli: „Sedm.“ 21Řekl jim: „Stále nechápete?“
22A přišel do Betsaidy. Přivedli k Němu slepého člověka a prosili Ho, aby se Ho dotkl. 23Vzal toho slepého za ruku, vyvedl ho ven z vesnice, plivl na jeho oči a položil na něj ruce. Zeptal se ho, zda něco vidí. 24On vzhlédl a řekl: „Vidím lidi… Ale vidím je jako chodící stromy.“ 25Potom Ježíš znovu položil ruce na jeho oči a on začal zřetelně vidět. Byl obnoven jeho zrak a začal zřetelně vidět všechno kolem. 26Poslal ho do jeho domu a řekl: „Nevstupuj do té vesnice, ani to v té vesnici nikomu neříkej.“

Ježíšovo Božství

27Ježíš a Jeho učedníci vyšli do vesnic Cesareje Filipovy. Cestou se zeptal Svých učedníků: Za koho Mě lidé pokládají?“ 28Odpověděli Mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a ještě jiní za jednoho z proroků.“ 29Zeptal se jich: „Vy však: Za koho Mě pokládáte?“ Petr Mu odpověděl: „Ty jsi Kristus.“ 30Napomínal je, aby to o Něm nikomu neříkali. 31Začal je vyučovat, že Syn člověka musí mnoho vytrpět, být odmítnut od starších, předních kněží a učitelů zákona, být zavražděn a po třech dnech vstát z mrtvých.
32Řekl jim to slovo otevřeně. Petr si Ho vzal stranou a začal Ho napomínat. 33Ježíš se obrátil, pohleděl na Své učedníky a napomenul Petra: „Jdi za Mě, satane. Neboť nemyslíš na to, co je Boží, ale na to, co je lidské.“ 34Svolal zástup spolu se Svými učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za Mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje Mě. 35Vždyť kdo chce svou duši spasit, zničí ji. Kdo však svou duši zničí kvůli Mně a evangeliu – spasí ji. 36Vždyť co prospěje člověku, pokud získá celý svět, ale uškodí své duši? 37Vždyť co dá člověk jako výměnu za svou duši? 38Neboť kdo by se styděl za Mě a Moje slova v této cizoložné a hříšné generaci, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě Svého Otce se svatými anděly.“