Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Petrova 1Úvod

1Petr, apoštol Ježíše Krista, píše vyvoleným, cizincům v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Malé Asii a Bithynii.2Píši těm, kteří jsou vyvolení podle toho, jak to Bůh Otec předem věděl, a kteří jsou v posvěcení Ducha přiváděni do poslušnosti a k pokropení krve Ježíše Krista: Kéž vám naroste milost a pokoj.

Výsady a povinnosti Božího lidu

3Požehnaný je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Ten nás podle Svého velkého milosrdenství znovuzrodil do živé naděje skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých4a to do nepomíjejícího neznečištěného nevadnoucího dědictví, které je pro nás uchováváno v nebesích.5Toto dědictví je pro nás, kteří jsme v Boží moci skrze víru střeženi ke spáse. Tato spása je připravena, aby byla zjevena v posledním čase;6v ní se ještě stále krátce veselíte. Pokud to bude nutné, budete mít velký smutek v různorodých pokušeních,7aby při zkoušení vaší víry – jež je velmi cenná, více, než pomíjející zlato, které také bývá testováno prostřednictvím ohně – mohla být vaše víra shledána k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista.8Jeho nevidíte a milujete. Jeho nyní nevidíte, ale věříte v Něj a veselíte se nevýslovnou oslavenou radostí.9Tak docházejte do cíle vaší víry, což je spása vašich duší.
10Ohledně této spásy: hledali ji a pečlivě ji zkoumali proroci, kteří prorokovali ohledně milosti, která byla pro vás. 11Zkoumali, na jaký či na který čas poukazoval Kristův Duch, který byl v nich. Ten dopředu svědčil ohledně utrpení určených Kristu a ohledně slávy, která po nich přišla. 12Bylo jim zjeveno, že těmi věcmi neposloužili sami sobě, ale vám. Ty věci vám nyní byly oznámeny těmi, kteří vám kázali evangelium v Duchu svatém, jenž byl seslán z nebe. Jsou to věci, do kterých touží nahlédnout i andělé.
13Proto si dejte opasek na bedra vašeho přemýšlení, buďte střízliví a dokonale mějte naději vůči milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. 14Jako synové a dcery poslušnosti se nepřizpůsobujte dřívějším chtíčům, jako když jste byli ve své nevědomosti.
15Ale jako je svatý Ten, který vás povolal, i vy se staňte svatými v celém způsobu života. 16Jak je psáno: ‚Buďte svatí, protože Já jsem svatý.‘ 17Pokud Otcem nazýváte Toho, který nestranně soudí každého podle jeho díla, žijte čas svého pobývání jako cizinci v posvátné úctě. 18To dělejte s vědomím, že jste nebyli vykoupeni od pomíjivého způsobu života (jenž vám byl předán od otců) zaplacením výkupného skrze zbytečné věci – stříbrem či zlatem – 19ale drahou krví Krista jako Beránka, který je neposkvrněný a bez vady. 20Ten Beránek byl předem znám – před založením světa. Byl však zjeven v posledních časech pro vás, 21kteří skrze Něj věříte v Boha, jenž Ho vzkřísil z mrtvých a dal Mu slávu, aby tak vaše víra a naděje byla v Bohu.
22Když jste tedy poslušností pravdy skrze Ducha posvětili své duše k sourozenecké lásce (která je bez přetvářky a pochází z čisté mysli), navzájem se vroucně milujte. 23Vždyť jste nebyli znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjejícího semene skrze Boží slovo, které je živé a zůstává na věky. 24Vždyť ‚každé tělo je jako tráva; a veškerá sláva toho těla je jako květ trávy. Tráva uschne a květ zvadne, 25ale Pánovo slovo zůstává na věky.‘ To je to slovo, které vám bylo dáno kázáním evangelia.