Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Titovi 2Rady různým skupinám lidí v církvi

1Ty však mluv to, co se sluší na zdravé učení.2Starší lidé ať mají zdravý úsudek, jsou důstojní, mají sebeovládání, jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.3Stejně i starší ženy, ať mají příkladné úctyhodné chování, nejsou pomlouvačné, nejsou zotročeny přílišným pitím vína a ať vyučují dobré věci.4Tímto vyučováním mohou poklidně usměrňovat mladé ženy v tom, aby byly manželomilující, dětimilujicí,5měly sebeovládání, byly svaté, pečovaly o domácnost, měly dobrou povahu a podřizovaly se svým mužům, aby nebylo znevažováno Boží slovo.
6Stejně i mladé muže napomínej, aby měli zdravou mysl.7Ve všem prezentuj sám sebe jako vzor dobrých skutků ve vyučování, neporušitelnosti, důstojnosti,8dobrých slovech, a jako člověka, kterému nelze nic vytknout. Tím bude protivník zahanben, a co se týče nás – nemůže říct nic zlého.
9Otroci ať se podřizují svým svrchovaným pánům, jsou u nich ve všem přijatelní a nemluví proti nim nic špatného. 10Ať si nedávají tajně peníze stranou, ale projevují ve všem dobrou věrnost, aby tím vším bylo ozdobeno vyučování našeho Boha Spasitele.

Boží milost

11Zjevila se Boží milost přinášející spásu všem lidem. 12Tato milost nás vychovává, abychom odmítli bezbožnost a světské chtíče a žili v současném věku sebeovládavě, spravedlivě a zbožně 13v očekávání blahoslavené naděje a v očekávání toho, že se ukáže sláva velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 14Ten dal sám Sebe za nás, aby nás zaplacením výkupného vykoupil od veškeré protizákonnosti a očistil Svůj vyvolený lid, který je aktivní v dobrých skutcích. 15Toto říkej, k tomu povzbuzuj a k tomu napomínej s veškerou přísností. Nikdo ať tebou nepohrdá.