Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 8Lepší velekněz

1Avšak suma toho všeho, co je řečeno: Máme takového velekněze, který se posadil po pravici trůnu Velebnosti v nebesích.2Je úředníkem svatého a pravého svatostánku, který je vztyčen Pánem – a ne člověkem.3Neboť každý velekněz je ustanoven k obětování darů a obětí, proto bylo zapotřebí, aby i On měl něco, co by obětoval.4Kdyby byl na zemi, ani by nebyl knězem, protože na zemi jsou ti, kteří přináší dary podle zákona.5Ti vykonávají posvátnou službu obrazu a stínu nebeských věcí – jak byl instruován Mojžíš, když měl dokončit svatostánek; vždyť říká: ‚Hleď, ať uděláš všechno podle příkladu, který ti byl ukázán na hoře.‘ 6Nyní však Kristus dosáhl význačnější služby, jako je i prostředníkem lepší smlouvy, ke které jsou zákonně vázány lepší zaslíbení.

Lepší smlouva

7Neboť pokud by první smlouva byla neporušená, nehledalo by se místo pro druhou.8Neboť když je obviňuje, říká: ‚Hle, přicházejí dny,‘ říká Pán. ‚A naplním s domem Izraele i s domem Judy novou smlouvu.9Ne podle té smlouvy, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Neboť oni v Mojí smlouvě nesetrvali a Já jsem je zanechal,‘ říká Pán. 10‚Protože toto je smlouva, kterou smluvím s domem izraelským po těch dnech,‘ říká Pán: ‚Moje zákony dám do jejich myslí a napíši jim je do jejich přemýšlení. A budu jim Bohem a oni budou Mým lidem. 11A nikdo nebude vyučovat občana svého města a nikdo nebude vyučovat svého bratra slovy: ‚Poznej Pána.‘ Protože Mě budou znát všichni, od nejmenšího po největšího z nich, 12protože budu milostiv vůči jejich nespravedlnostem a na jejich hříchy [a jejich protizákonnosti] už jistě nevzpomenu.‘ 13Když mluví o nové smlouvě, prohlásil za starou tu první smlouvu. Co je však stárnoucí a staré, je blízko zmizení.