Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 13O podřízení se autoritě a odplatě

1Každá duše ať se podřizuje nadřazeným autoritám. Neboť není autority, jedině od Boha. A autority, které jsou, jsou ustanoveny od Boha.2Proto kdo se staví proti autoritě, staví se na odpor Božímu nařízení, a ti, kteří se takto staví na odpor, přijmou proti sobě soud.
3Vždyť vládcové nejsou strachem těm, kdo dělají dobro, ale těm, kdo dělají zlo. Chceš se nebát autority? Dělej dobro a budeš mít od ní pochvalu.4Vždyť je Božím služebníkem, tobě k dobru. Pokud však děláš zlo, boj se, vždyť nenosí meč zbytečně, neboť je Božím služebníkem, vykonavatelem pomsty k hněvu těm, kteří dělají zlo.5Proto je nutné se podřizovat autoritám, nejen kvůli jejich hněvu, ale také kvůli svědomí.6Vždyť kvůli tomu jim také platíte daň, neboť jsou to Boží veřejní úředníci k tomu, co nepřetržitě dělají.
7Každému vracejte jejich dluhy: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu strach, tomu strach, komu čest, tomu čest…8Nikomu nic nedlužte, kromě toho, abyste se navzájem milovali. Vždyť kdo miluje druhého člověka, naplnil zákon.9Vždyť přikázání: Nesesmilníš, nezavraždíš, nepokradeš, neřekneš křivé svědectví, nebudeš chtivý – a kterákoli jiná přikázání jsou shromážděna v jednom prohlášení, v tomto: ‚Miluj svého bližního jako sebe.‘ 10Láska neudělá bližnímu nic zlého, proto je láska plností zákona.
11Víte také, jaký je čas: Již nastala chvíle, abychom se probudili ze spánku. Vždyť nyní je pro nás spása blíž, než když jsme uvěřili. 12Noc pokročila a přiblížil se den. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme si zbroj světla. 13Choďme spořádaně, jako se chodí ve dne, ne v pitkách, opilství, postelích neřesti, otevřené oplzlosti, hádkách a v závisti. 14Ale oblečeme si Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste jednali podle jeho chtíčů.