Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Petrova 2Výsady a povinnosti Božího lidu

1Odložte tedy veškerou špatnost a veškerou lest, přetvářku, závist i každou pomluvu.2Jako novorozená miminka mějte touhu po nefalšovaném mléku přinášejícím rozum, abyste v něm mohli růst ke spáse –3pokud jste vskutku okusili, že Pán je dobrotivý.
4Přistupujte k Němu, k živému kameni, který byl od lidí odmítnut, ale před Bohem je to kámen vyvolený a vzácný.5Také vy jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, jež jsou prostřednictvím Ježíše Krista vůči Bohu přijatelné.6Proto je v Písmu obsaženo toto: ‚Hle, pokládám na Siónu úhelný kámen, který je vyvolený a vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘ 7Vám tedy, věřícím lidem, je ten kámen vzácný, avšak nevěřícím je ‚kamenem, který stavitelé odmítli. Ten se stal úhelným kamenem ‘8a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení.‘ Ti narážejí, protože jsou neposlušní vůči slovu; k tomu také byli položeni.9Vy jste však ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný Bohem, abyste veřejně oznámili ctnosti‘ Toho, který vás povolal z temnoty do Svého podivuhodného světla. 10Vás, kteří jste kdysi byli ‚Ne-lid‘, nyní jste však Boží lid; kdysi jste byli ‚Ne-slitování‘, nyní jste však došli slitování.

Život Božího lidu mezi pohany

11Milovaní, prosím vás, abyste se jako přistěhovalci a cizinci drželi dál od tělesných chtíčů, které vykonávají vojenskou službu proti duši. 12Mějte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, nakonec spatřili vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení.
13Podřizujte se kvůli Pánu každé lidské instituci; ať králi jako nadřazenému vládci, 14či guvernérům jako těm, kteří jsou skrze Něj posláni, aby trestali zločince a chválili dobrokonající lidi. 15Protože to je Boží vůle, abyste dobrokonáním umlčovali neznalost krátkozrakých lidí. Dělejte to jako svobodní lidé, 16ne však jako ti, kteří mají svobodu za pokrývku špatnosti, ale umlčujte je jako Boží otroci. 17Ctěte všechny, milujte bratrstvo, bojte se Boha a ctěte krále.
18Domácí služebníci jsou podřízeni ve veškeré úctě svým svrchovaným pánům, nejen těm dobrým a mírným, ale také těm morálně pokřiveným. 19Vždyť je to milost, když někdo před Bohem snáší zármutky kvůli svému svědomí, trpíce nespravedlivě. 20Neboť co je to za chválu, pokud snášíte údery pěstí za to, že hřešíte? Ale pokud děláte dobré věci a snášíte utrpení – je to milost před Bohem. 21Vždyť k tomu jste povoláni, neboť i Kristus za vás trpěl a zanechal vám příklad, abyste následovali Jeho šlépěje. 22On ‚neudělal hřích, ani v Jeho ústech nebyla nalezena lest.‘ 23Když Mu nadávali, neoplácel nadáváním, trpěl a nevyhrožoval, ale předával všechno Tomu, který spravedlivě soudí. 24On ve Svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho modřinami jsme uzdraveni. 25Vždyť jste byli jako bloudící ovce, ale nyní jste již byli obráceni k Pastýři a Správci vašich duší.