Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Galatským 5Praktické důsledky spasení

1K té svobodě nás Kristus vysvobodil. Proto v ní stůjte a nenechte se znovu svázat pod jho otroctví.2Hle, já, Pavel, vám říkám: Pokud se dáte obřezat, Kristus vám nic neprospěje.3Neboť znovu dosvědčuji každému obřezanému člověku, že je dlužníkem celého zákona k vykonání.4Oddělili jste se od Krista vy všichni, kteří jste ospravedlňováni v zákoně, vypadli jste z milosti!5Neboť my Duchem z víry toužebně očekáváme naději spravedlnosti.6Neboť v Ježíši Kristu nemá žádnou moc obřízka ani neobřízka, ale má moc víra konající skrze lásku.
7Běželi jste dobře. Kdo vám zabránil v tom, abyste neměli důvěru v pravdu?8To přemlouvání není od Toho, který vás povolává.9Trocha kvásku prokvasí celé těsto. 10Jsem u vás přesvědčen v Pánu, že jistě nebudete přemýšlet jinak. Ten však, kdo vás rozrušuje, ponese rozsudek, ať už je to kdokoliv. 11Já však, bratři a sestry, pokud stále kážu obřízku: Proč jsem stále pronásledován? Vždyť potom by přestal být kříž kamenem úrazu.
12Ó, kéž by se vykastrovali ti, kteří vás rozrušují obřízkou! 13Neboť jste byli povoláni ke svobodě, bratři a sestry. Jenom ta svoboda nesmí být příležitostí k tělu, ale skrze lásku otročte jedni druhým. 14Neboť celý zákon je naplněn v jednom prohlášení: ‚Miluj svého bližního jako sebe.‘ 15Pokud však jeden druhého koušete a pojídáte, pozor na to, abyste snad jeden druhého nepohltili.
16Říkám však: Duchem choďte a touhy těla jistě nedokončíte. 17Neboť tělo touží proti Duchu, a Duch touží proti tělu, neboť jsou navzájem v opozici – takže neděláte to, co byste chtěli dělat. 18Pokud jste však vedeni Duchem, nejste pod zákonem.
19Skutky těla jsou viditelné, jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, otevřená oplzlost, 20modlářství, pohanské léčitelství, nepřátelství, hádavost, žárlivost, hněv, egoismus, roztržky, sekty, 21závisti, opilství, pitky… a tak podobně. Jak jsem vám to řekl předem, stejně to říkám předem i nyní: Ti, kdo takové věci dělají, nezdědí Boží království.
22Avšak ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobrosrdečnost, víra, 23mírnost, sebezapření… proti takovým není zákon. 24Vždyť ti, kdo patří Ježíši Kristu, ukřižovali své tělo s jeho vášněmi a chtíči. 25Pokud žijeme Duchem, Duchem také pochodujme. 26Nebuďme těmi, kdo hledají prázdnou slávu, neprovokujme jedni druhé ani jedni druhým nezáviďme.