Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 13Šelma ze země a šelma z moře

1A uviděl jsem šelmu vystupující z moře, která měla deset rohů a sedm hlav. A na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách měla jména rouhání.2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako leopard, její nohy byly jako nohy medvěda a její tlama byla jak tlama lva. A drak jí dal svou moc, svůj trůn a svou pravomoc.
3A jedna z těch jejích hlav byla jakoby zabitá k smrti. Ta smrtelná rána byla uzdravena a celá země nad tou šelmou užasla.4Poklonili se drakovi, který dal té šelmě pravomoc, a poklonili se také té šelmě se slovy: „Kdo je jako ta šelma? A kdo je schopen proti té šelmě válčit?“
5A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána pravomoc jednat po čtyřicet dva měsíců.6Otevřela svoje ústa k rouhání se proti Bohu a rouhala se Jeho jménu, Jeho svatostánku a těm, kteří svatostánkují v nebi.7Bylo jí dáno válčit proti svatým lidem a dobývat nad nimi vítězství. A byla jí dána pravomoc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem.
8A budou se jí klanět všichni, kteří bydlí na zemi, jejichž jména nejsou zapsána v knize života toho zabitého Beránka od založení světa.9Kdo má uši, slyš! 10Pokud někdo půjde do zajetí, půjde do zajetí. Pokud někdo bude zabit mečem, musí být zabit mečem. Zde je vytrvalost a víra svatých lidí.
11A uviděl jsem jinou šelmu vystupující ze země, měla dva rohy jako beránek a mluvila jako drak. 12Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. A nutí ty, kdo na ní bydlí, aby se klaněli první šelmě, jejíž smrtelná rána byla uzdravena. 13A vykonává tak veliká znamení, že před lidmi i oheň sestupuje z nebe na zem. 14A ty, kteří bydlí na zemi, svádí na scestí prostřednictvím znamení, která jí byla dána vykonat před šelmou, říkajíce těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz té šelmě, která měla ránu od meče a ožila.
15A bylo jí dáno, aby dala tomu obrazu šelmy ducha, takže ten obraz šelmy promluvil a způsobil, že byl zabit každý, kdo se neklaněl obrazu šelmy. 16A působí všem: malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, aby jim byl dán cejch na jejich pravou ruku nebo na jejich čelo, 17aby nikdo nemohl nakupovat nebo prodávat, pokud nemá ten cejch – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. 18Zde je moudrost: Ti, kdo mají chápavou mysl, ať spočítají počet šelmy, neboť je to počet člověka. A jeho číslo je šest set šedesát šest.