Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 7Ježíš na svátku stánků

1Potom Ježíš chodil po Galileji, neboť nechtěl chodit po Judsku, protože se Ho Židé snažili zavraždit.2Byl blízko židovský svátek stánků.3Jeho bratři Mu tedy řekli: „Odejdi odsud a jdi do Judska, aby také Tvoji učedníci uviděli Tvoje skutky, které konáš.4Vždyť nikdo nedělá nic skrytého, když chce být známý na veřejnosti. Pokud děláš takové skutky, ukaž se světu!“5Neboť ani Jeho bratři v Něj nevěřili.
6Ježíš jim tedy řekl: „Můj čas ještě nepřišel, ale váš čas je vždy připraven.7Vás nemůže svět nenávidět, ale Mě nenávidí, protože o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou špatné.8Vy vystupte do Jeruzaléma na svátek, Já tam na tento svátek zatím nevystoupím, protože se Můj čas ještě nenaplnil.“ 9Když jim to řekl, zůstal v Galileji. 10Když Jeho bratři vystoupili do Jeruzaléma na svátek, také On tam vystoupil; ne veřejně, ale jakoby skrytě. 11Židé Ho tedy v ten svátek hledali a říkali: „Kde je ten Ježíš?“ 12V zástupech lidí se vůči Němu hodně reptalo. Někteří říkali: „Je dobrý.“ Jiní lidé však říkali: „Není, neboť svádí zástupy.“ 13Nicméně o Něm nikdo nemluvil veřejně, protože lidé měli strach ze Židů.
14Když byl svátek stánků v polovině, Ježíš vystoupil do chrámu a vyučoval. 15Židé se divili a říkali: „Jak to, že se tento Ježíš vyzná v písemnostech, když se tomu neučil?“ 16Ježíš jim odpověděl: „Moje učení není Moje, ale Toho, který Mě poslal. 17Pokud bude někdo chtít konat Jeho vůli, rozezná, zda je to učení od Boha, nebo zda mluvím sám ze Sebe. 18Kdo mluví sám ze sebe, hledá svou vlastní slávu. Ale Ten, kdo hledá slávu Toho, který Ho poslal, Ten je pravdivý a není v Něm nespravedlnost. 19Nedal vám snad Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon nekoná. Proč se Mě snažíte zavraždit?“
20Zástup odpověděl: „Máš posedlost démonem. Kdo se Tě snaží zavraždit?“ 21Ježíš jim odpověděl: „Vykonal jsem jeden skutek a všichni se kvůli tomu divíte. 22Mojžíš vám dal obřízku – ne že by byla od Mojžíše, ale od předků – a v sobotu obřezáváte člověka. 23Pokud tedy člověk přijímá obřízku v sobotu – takže není porušen Mojžíšův zákon – proč jste na Mě naštvaní, když jsem uzdravil v sobotu celého člověka? 24Nesuďte podle zevnějšku, ale suďte spravedlivým soudem.“
25Někteří obyvatelé Jeruzaléma řekli: „Není to snad Ten, kterého se snaží zavraždit? 26A hle: Veřejně mluví a nic Mu neříkají. Poznali snad vůdcové lidu, že tento Ježíš je skutečně Kristus? 27Ale o tomto člověku víme, odkud jde. Až přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je.“ 28Ježíš učil v chrámě a zvolal: „Znáte Mě a víte, odkud jsem! Ale nepřišel jsem sám od Sebe. Poslal mě Ten pravdivý, kterého neznáte. 29Já Ho znám, protože jsem od Něj a On Mě poslal.“
30Chtěli Ho tedy zajmout, ale nikdo na Něj nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla Jeho chvíle. 31Mnozí ze zástupu v Něj uvěřili a říkali: „Až přijde Kristus, bude snad konat více znamení, než vykonal tento Ježíš?“ 32Farizeové slyšeli, jak zástup v těchto věcech vůči Němu reptá, a tak přední kněží a farizeové poslali své služebníky, aby Ho zajali.
33Ježíš jim tedy řekl: „Ještě jsem s vámi na krátkou dobu a potom odejdu k Tomu, který Mě poslal. 34Budete Mě hledat, ale nenajdete Mě. A kde jsem Já, tam vy nemůžete přijít.“ 35Židé si tedy mezi sebou říkali: „Kam Ten Ježíš hodlá jít, že Ho nenajdeme? Hodlá snad jít do řecké diaspory a vyučovat Řeky? 36Co je to za slovo, které řekl: ‚Budete Mě hledat, ale nenajdete Mě. A kde jsem Já, tam vy nemůžete přijít.‘?“
37V poslední (ten veliký) den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke Mně a napije se! 38Kdo věří ve Mně – jak řeklo Písmo – z vnitřností toho člověka poplynou řeky živé vody.“ 39To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v Něj uvěřili. Neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. 40Když někteří ze zástupu uslyšeli tato slova, říkali: „Tento Ježíš je skutečně prorok.“ 41Jiní lidé říkali: „Tento Ježíš je Kristus.“ Ale někteří říkali: „Přijde snad Kristus z Galileje? 42Neřeklo snad Písmo, že Kristus má přijít z Davidova potomstva a z Betléma, vesnice, kde byl živ David?“ 43Proto kvůli Němu v zástupu nastala roztržka. 44Někteří z nich Ho chtěli zajmout, ale nikdo na Něj nevztáhl ruce. 45Služebníci tedy přišli k předním kněžím a farizeům, a oni jim řekli: „Proč jste Ho nepřivedli?“ 46Služebníci odpověděli: „Nikdo nikdy nemluvil tak, jako mluvil tento člověk...“ 47Farizeové jim proto odpověděli: „Jste snad také vy svedeni? 48Uvěřil snad v Něho někdo z vůdců lidu nebo z farizeů? 49Jen ten zástup, který nezná zákon. Jsou prokleti.“
50Nikodém (ten, který k Němu dříve přišel v noci a byl jeden z nich) jim řekl: 51„Soudí snad náš zákon člověka předtím, než toho člověka vyslechne a dozví se, co udělal?“ 52Odpověděli mu: „Nejsi snad i ty z Galileje? Prozkoumej to a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.“ 53A každý šel do svého domu.