Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 2Ježíš na svatbě

1Třetí den se konala svatba v Káni Galilejské, kde byla také Ježíšova matka.2A Ježíš i Jeho učedníci byli pozváni na svatbu.3Když pak došel hroznový nápoj, řekla Mu Ježíšova matka: „Nemají hroznový nápoj.“4Ježíš ji řekl: „Co Mi chceš, ženo? Ještě nepřišla Moje chvíle.“ 5Jeho matka řekla otrokům: „Udělejte všechno, co by vám řekl.“6A podle židovského obyčeje tam stálo šest kamenných nádob na očišťování. Každá z nich na dvě nebo tři míry.7Ježíš jim řekl: „Naplňte ty nádoby vodou.“ A naplnili je až po okraj.8Řekl jim: „Nyní naberte a přineste to správci hostiny.“ A oni mu to přinesli.9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou hroznovým nápojem (nevěděl však, odkud je, věděli to jen služebníci, kteří přinesli vodu), zavolal ženicha od toho správce hostiny a řekl mu: 10„Každý člověk nejprve dává dobrý hroznový nápoj, a když už se lidé přepijí, tehdy podává hostům ten horší. Ale ty jsi zachoval dobrý hroznový nápoj až doposud.“ 11Toto udělal Ježíš v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil tak Svou slávu. A Jeho učedníci v Něj uvěřili.

Ježíš na pesachu

12Potom sestoupil se Svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum a pobyli tam několik dní. 13Protože byl blízko židovský pesach, Ježíš vystoupil do Jeruzaléma 14a našel v chrámě obchodníky, jak prodávají voly, ovce a holubice; a také sedící penězoměnce. 15A udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal – ovce a voly se směnárníky. Rozsypal jim mince a zpřevracel stoly. 16Těm, kteří prodávali holubice, řekl: „Odneste odsud tyto věci a nedělejte z domu Mého Otce tržnici.“ 17A Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‚Nadšení pro Tvůj dům Mě pohltí.‘
18Tedy mu Židé odpověděli: „Jaké nám ukážeš znamení, že můžeš dělat tyto věci?“ 19Ježíš jim odpověděl: „Zničte tento chrám a ve třech dnech ho vzkřísím.“ 20Židé řekli: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a Ty ho postavíš ve třech dnech?“ 21(ale On mluvil o chrámu Svého těla, 22proto když vstal z mrtvých, Jeho učedníci si vzpomněli na to, že jim to řekl – a uvěřili Písmu a tomu slovu, které Ježíš řekl). 23A když byl na pesach o svátku v Jeruzalémě, mnoho lidí uvěřilo v Jeho jméno, když viděli znamení, která dělal. 24Ale Ježíš se jim nesvěřoval, protože On znal všechny lidi 25a nepotřeboval, aby Mu někdo vydával svědectví o člověku. Vždyť Sám věděl, co je v člověku.