Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 4Vnitřní rozdělení církve

1Takže ať o nás každý člověk smýšlí jako o Kristových služebnících a správcích Božích tajemství.2Od správců domácnosti se koneckonců vyžaduje to, aby byl každý shledán věrným.3Mě však pramálo záleží, abych byl posuzován od vás či od jiného lidského soudu, vždyť ani já sám sebe neposuzuji.4Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn – vždyť Ten, kdo mě posuzuje, je Pán.5Proto nesuďte nic předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvětlí to, co je skryto ve tmě a zjeví úmysly myslí. A tehdy se každému člověku dostane pochvaly od Boha.
6Bratři a sestry, toto jsem vztáhl na sebe a Apolla kvůli vám, abyste se na nás naučili přemýšlet: ‚Ne nad to, co je psáno‘ a abyste se tak kvůli jednomu učiteli nepovyšovali jeden nad druhým.7Vždyť kdo tě rozsoudí? A máš snad něco, co bys neobdržel od Boha? A pokud jsi to obdržel, proč se chlubíš, jako bys to neobdržel?8Již jste nasyceni, již jste zbohatli, bez nás jste začali kralovat! A si vskutku přeji, abyste kralovali, ale tak, abychom i my mohli spolukralovat spolu s vámi...
9Neboť si myslím, že nás, apoštoly, Bůh ustanovil nejníže, jako odsouzené ke smrti, protože jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. 10My jsme kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu moudří; my jsme slabí, ale vy jste silní; vy jste slavní, ale my jsme u lidí bez úcty… 11Až do této chvíle hladovíme, žízníme, trpíme nahotou, snášíme údery pěstmi, jsme bezdomovci 12a namáhavě pracujeme, když pracujeme vlastníma rukama. Když nám nadávají, žehnáme jim, pronásledují nás, snášíme to, pomlouvají nás, jsme klidní…13Až dosud jsme se stali jakoby odpadem tohoto světa a pro všechny lidi jsme jen setřenou špínou.
14Nepíši to, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti varoval. 15Neboť i kdybyste měli v Kristu třeba deset tisíc vychovatelů, otců pak mnoho nemáte. Neboť já jsem vás zplodil v Ježíši Kristu prostřednictvím evangelia. 16Proto vás prosím: Stávejte se mými napodobovateli. 17Kvůli tomu jsem k vám poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným dítětem v Pánu. Ten vám připomene moje cesty v Ježíši Kristu, jak učím všude a v každé církvi.
18Někteří se stali povýšenými, jako bych k vám neměl přijít. 19Ale přijdu k vám brzy, pokud bude Pán chtít. A poznám ne slova těch povýšených, ale jejich moc. 20Vždyť Boží království není ve slovech, ale v moci. 21Co si přejete? Abych k vám přišel s holí, nebo v lásce a duchu mírnosti?