Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Efezským 1Úvod

1Pavel, prostřednictvím Boží vůle apoštol Ježíše Krista. Píši svatým v Efezu a věrným v Ježíši Kristu:2Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista.3Požehnaný je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských záležitostech.

Chvalozpěv

4Vybral si nás v Něm před založením světa, abychom byli před Jeho tváří svatí a neposkvrnění v lásce.5Předem nás vyvolil k Sobě; vyvolil si nás k adopci za syny a dcery skrze Ježíše Krista podle Své dobré vůle6a k chvále slávy Jeho milosti, kterou nás milostivě obdaroval v Milovaném.7V Něm máme vykoupení skrze Jeho krev – totiž odpuštění přestoupení – podle bohatství Jeho milosti,8které rozhojnil vůči nám ve veškeré moudrosti a chápání.9Toto rozhojnění nastalo, když nám oznámil tajemství Své vůle podle Své dobré vůle – jak si to v Sobě předem ustanovil, 10kvůli správcovství, které se týkalo plnosti času, kdy bude všechno shromážděno v jedno v Kristu – to na nebesích i to na zemi. 11V Tom Kristu jsme i získali podíl dědictví. On nás předem vyvolil (podle záměru Toho, který všechno působí podle úmyslu Své vůle), 12abychom tu byli k chvále Jeho slávy, my, kteří jsme již předtím skládali naději v Krista. 13V Něm jste i vy – když jste uslyšeli slovo pravdy (evangelium vaší spásy) a když jste v Něho i uvěřili – byli zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým. 14On je zálohou našeho dědictví, až do vykoupení získaného vlastnictví, k chvále Jeho slávy.
15Kvůli tomu i Já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, 16nepřestávám za vás děkovat a zmiňovat vás ve svých modlitbách, 17aby Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, vám dal Ducha moudrosti a zjevení v poznání Jeho samotného. 18Tak budou osvíceny oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje v Jeho povolání, jaké je bohatství slávy Jeho dědictví ve svatých 19a jak nadměrná je velikost Jeho moci vůči nám, kteří věříme podle působení moci Jeho síly.
20Touto mocí působil v Kristu, když Ho vzkřísil z mrtvých a posadil Ho v nebeských místech po Své pravici, 21výše nad každou vládu, autoritu, moc, panství i nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i ve věku budoucím. 22A všechno podřídil pod Jeho nohy a dal Ho za hlavu nade vším v církvi, 23která je Jeho tělem, plností Toho, který všechno ve všem naplňuje.