Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 19Soud nad Ježíšem

1Tehdy vzal Pilát Ježíše a nechal Ho zbičovat.2Vojáci Mu upletli z trní věnec, položili Mu jej na Jeho hlavu a oblékli Mu purpurový plášť.3Přicházeli k Němu a říkali: „Buď zdráv, králi Židů!“ A dávali Mu údery holí.
4Pilát znovu vyšel ven a řekl jim: „Hle: vyvedu vám Ho ven, abyste poznali, že na Něm nenacházím žádný důvod k obvinění.5Ježíš tedy vyšel ven, nesl na hlavě trnový věnec a měl na sobě purpurový plášť. Pilát jim řekl: „Hle: člověk.“6Když Ho tedy spatřili velekněží a služebníci, křičeli: „Ukřižuj! Ukřižuj!“ Pilát jim řekl: „Vezměte si Ho vy a ukřižujte si Ho. Vždyť já na Něm nenacházím žádný důvod k obvinění.“7Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle toho zákona má zemřít, protože ze Sebe dělal Božího Syna.“8Když Pilát uslyšel toto slovo, ještě více se zděsil.
9Vešel znovu do paláce římského guvernéra a řekl Ježíšovi: „Odkud jsi?“ Ale Ježíš mu nedal odpověď. 10Pilát Mu tedy řekl: „Nemluvíš se mnou? Nevíš snad, že mám pravomoc Tě propustit a že mám pravomoc Tě nechat ukřižovat?“ 11Ježíš mu odpověděl: „Neměl bys nade Mnou žádnou pravomoc, kdyby ti nebyla dána shůry. Kvůli tomu ten, kdo Mě tobě vydal, má větší hřích.“
12Od té chvíle Pilát usiloval o Jeho propuštění. Ale Židé křičeli: „Pokud Ho propustíš, nejsi císařův přítel! Každý, kdo se dělá králem, mluví proti císaři!“ 13Když tedy Pilát uslyšel tato slova, vyvedl Ježíše ven a posadil se na soudní stolici na místě zvaném: ‚Kamenná dlažba‘, hebrejsky: ‚Gabatha‘. 14A byl den příprav před pesachem, kolem dvanácté polední hodiny. Řekl Židům: „Hle, váš král.“ 15Oni však křičeli: „Pryč! Pryč s ním! Ukřižuj Ho!“ Pilát jim řekl: „Mám ukřižovat vašeho krále?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“

Ukřižování

16Tehdy jim Ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše a odvedli Ho. 17A nesl Svůj trám na kříž. Přišel k místu zvané ‚Místo lebky‘, hebrejsky: ‚Golgota‘. 18Tam Ho ukřižovali a s Ním dva další – každého z jedné strany; a Ježíš byl uprostřed. 19Pilát nechal napsat nápis a umístil jej na kříž. Bylo tam napsáno: ‚JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, KRÁL ŽIDŮ.‘ 20Ten nápis pak četlo mnoho Židů, protože to místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. A bylo to napsáno hebrejsky, latinsky a řecky. 21Židovští velekněží tedy řekli Pilátovi: „Nepiš tam: ‚KRÁL ŽIDŮ.‘ Ale: ‚ON ŘEKL: JSEM KRÁL ŽIDŮ.‘ 22Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“
23Když vojáci ukřižovali Ježíše, vzali Jeho roucho, rozdělili ho na čtyři díly a každému vojákovi připadl jeden díl. Vzali si také Jeho tuniku. Byla to tunika beze švů, od vrchu dolů utkaná vcelku. 24Řekli si tedy mezi sebou: „Netrhejme ji, ale losujme o ni, čí bude.“ Takže se naplnilo Písmo: ‚Rozdělili si Moje roucho a o Moje oblečení metali los.‘ Vskutku, vojáci to tedy tak udělali.
25U Ježíšova kříže stály Jeho matka, sestra Jeho matky, Marie (Kleofášova manželka) a Marie z Magdaly. 26Ježíš tedy uviděl matku a stojícího učedníka, kterého miloval. Řekl matce: „Ženo, hle: tvůj syn.“ 27Potom řekl učedníkovi: „Hle: tvoje matka.“ A od té chvíle ji ten učedník přijal k sobě.
28Potom Ježíš poznal, že je již všechno dokončeno tak, aby bylo dokonáno Písmo. Řekl: „Žízním.“ 29Stála tam nádoba plná zkyslého vína. Naplnili tedy houbu tím zkyslým vínem, nasadili to na yzop a podali Mu to k ústům. 30Když Ježíš okusil zkyslé víno, řekl: „Je dokončeno.“ Sklonil hlavu a odevzdal Svého ducha.
31Byl den příprav. Aby těla nezůstala na kříži přes sobotu (neboť v tom dni byla veliká sobota), Židé prosili Piláta, aby byly nohy těch ukřižovaných zlámány a aby byli sundáni z křížů. 32Vojáci tedy přišli, zlámali nohy prvnímu a také tomu druhému, který byl s Ním spoluukřižován.33Když přišli k Ježíšovi, uviděli, že již zemřel; a Jeho nohy nelámali. 34Ale jeden voják Mu probodl kopím bok a hned vyšla krev a voda. 35Ten, který to spatřil, to dosvědčil. A jeho svědectví je pravdivé; on ví, že říká pravdu, abyste i vy uvěřili. 36Stalo se to, takže se naplnilo Písmo: ‚Nebude Mu zlomena kost.‘ 37A jiné Písmo zase říká: ‚Uvidí, koho probodli.‘
38Potom Josef z Arimatie (což byl Ježíšův učedník, ale tajný, protože měl strach z Židů) požádal Piláta, aby mohl sundat Ježíšovo tělo z kříže. A Pilát mu to dovolil. On tedy přišel a Ježíšovo tělo sundal. 39Přišel také Nikodém (který k Němu přišel dříve, tehdy v noci) a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. 40Vzali tedy Ježíšovo tělo a ovinuli ho s těmi vonnými věcmi do lněné látky, jak je to u Židů zvykem při přípravě na pohřeb. 41Na místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě byla nová hrobka, kde ještě nikdo neležel. 42Položili tam Ježíše, protože byl židovský den příprav a ta hrobka byla blízko.