Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 14Ježíš a Otec

1„Ať se vaše mysl nerozrušuje. Věříte v Boha, věříte také ve Mně.2V domě Mého Otce je mnoho příbytků, pokud by tomu tak nebylo, řekl bych vám, že vám jdu připravit místo?3A pokud jdu a připravím vám místo, znovu přijdu a vezmu vás k Sobě, abyste byli tam, kde jsem Já.4A víte, kam jdu, i cestu znáte.“ 5Tomáš Mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak tedy můžeme znát cestu?“6Ježíš mu řekl: „JÁ JSEM ta cesta, pravda i život. Každý nepřichází k Otci pouze skrze Mě.7Kdybyste znali Mě, znali byste i Mého Otce. Od této chvíle Ho již znáte a viděli jste Ho.“
8Filip Mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“9Ježíš mu řekl: „Tak dlouho jsem s vámi – a nepoznal jsi Mě? Filipe, kdo vidí Mě, vidí Otce. Jak můžeš říct: ‚Ukaž nám Otce‘? 10Nevěříš, že Já jsem v Otci a Otec je ve Mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od Sebe, ale Otec ve Mně přebývá a dělá Své skutky. 11Věřte Mi, že Já jsem v Otci a Otec je ve Mně. Pokud však nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. 12Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve Mně, skutky, které Já dělám, bude dělat také on. A bude dělat ještě větší skutky, protože Já jdu k Otci. 13O cokoliv byste prosili v Mém jménu, udělám to, aby byl Otec oslaven v Synu. 14Pokud by Mě někdo prosil v Mém jménu, Já to udělám. 15Pokud Mě milujete, zachovávejte Moje přikázání.
16A Já budu prosit Otce a On vám dá jiného Obhájce, aby s vámi zůstal na věčnost: 17Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, protože Ho nevidí, ani Ho nezná. Ale vy Ho znáte, protože u vás zůstává a ve vás bude. 18Neopustím vás jako sirotky, ale přijdu k vám. 19Ještě krátce a svět Mě již neuvidí. Ale vy Mě uvidíte, protože Já žiji a také vy budete žít. 20V ten den poznáte, že Já jsem ve Svém Otci; a vy jste ve Mně a Já jsem ve vás. 21Kdo má Moje přikázání a zachovává je, ten Mě miluje. A kdo Mě miluje, bude milován i od Mého Otce. A Já ho budu milovat a zjevím mu Sám Sebe.“
22Řekl Mu Juda (ne ten z Kerijótu): „Pane, co se stalo, že se máš zjevovat nám, a ne světu?“ 23Ježíš odpověděl: „Kdo Mě miluje, bude zachovávat Moje slovo a Můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k Němu a uděláme si u něj příbytek. 24Kdo Mě nemiluje, nezachová Moje slova. A slovo, které slyšíte, není Moje, ale Toho, který Mě poslal, totiž Otce. 25Toto jsem vám řekl, dokud zůstávám u vás. 26Obhájce, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v Mém jménu – On vás naučí všechno a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 27Zanechávám vám pokoj. Můj pokoj vám dávám, ne takový, jako dává svět, ale takový, jaký Já vám dávám. se vaše mysl nerozrušuje ani nestrachuje.
28Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím, a zase k vám přijdu.‘ Kdybyste Mě milovali, zaradovali byste se, že jsem řekl: ‚Jdu k Otci,‘ protože Otec je větší, než jsem Já. 29Řekl jsem vám to dříve, než se to stalo, abyste uvěřili, až se to stane. 30Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa, ale nic proti Mně nemá. 31Ale svět má poznat, že miluji Otce a že jednám tak, jak Mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud.“