Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 21Nové nebe a nová země

1A uviděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť dřívější nebe a dřívější země pominuly. A moře již nebylo.2A uviděl jsem sestupovat z nebe od Boha svaté město, nový Jeruzalém, připravený jako je nevěsta ozdobená pro svého muže.
3A uslyšel jsem veliký hlas z trůnu: „Hle: Boží svatostánek uprostřed lidí. A bude s nimi svatostánkovat a oni budou Jeho lid. Bůh bude s nimi a On bude jejich Bohem.4A vymaže jim každou slzu z očí. A smrt již nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nebude, protože dřívější věci pominuly.“5A ten Sedící na trůnu řekl: „Hle: všechno dělám nové.“ A řekl: „Napiš to, neboť tato slova jsou věrná a pravdivá.“ 6Řekl mi: „Stalo se. JÁ JSEM Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám napít zadarmo žíznícím lidem z pramene vody života.7Kdo dobývá vítězství, zdědí toto všechno; a budu mu Bohem a on bude Mým synem.8Avšak zbabělci, nevěřící, odporní lidé, vrahové, smilníci, mágové, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj podíl v jezeře, kde hoří oheň – což je ta druhá smrt.“
9A přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti nevěstu, Beránkovu ženu.“ 10A přenesl mě v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi to veliké město, svatý Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha.
11Má Boží slávu. Jeho jasné světlo je jako jas nejdražšího kamene, jako jas jaspisu; září jako křišťál. 12Má velikou a vysokou hradbu. Má dvanáct bran a na těch branách je dvanáct andělů a jsou tam napsaná jména – tj. jména dvanácti kmenů synů Izraele. 13Tři brány jsou od východu, tři brány od severu, tři brány od jihu a tři brány od západu. 14A městská hradba má dvanáct základních kamenů a na nich je dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.
15Ten, který se mnou mluvil, měl jako míru zlatou rákosovou hůl, aby změřil město, jeho brány a hradbu. 16Město bylo položeno do čtverce; jeho délka je stejná jako šířka. Změřil jsem město tou rákosovou holí: mělo dvanáct tisíc stádií. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. 17Změřil jsem jeho zeď: sto čtyřicet čtyři loktů – je to lidská míra, která je i andělskou mírou.
18Stavivem jeho hradby je jaspis. Město je z čistého zlata, které je podobné čistému průhlednému sklu. 19Základy městské hradby jsou ozdobeny drahými kameny. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. 21A je tam dvanáct bran a dvanáct perel; každá z těch bran byla z jedné perly. A ulice města byly čisté jako průhledné sklo.
22A neviděl jsem v něm svatyni, protože jeho svatyní je Pán Bůh Všemocný a Beránek. 23A to město nepotřebuje, aby v něm svítily slunce a měsíc. Osvěcuje ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. 24A národy budou chodit skrze jeho světlo a králové země do něho přinášejí svou slávu a čest. 25A jeho brány jistě nebudou ve dne zavřeny. A nebude tam noc. 26A přinesou do něj slávu a čest národů. 27A jistě do něj nevstoupí nic poskvrněného ani ten, kdo dělá ohavnost a lež. Vstoupí tam jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.