Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 7MEZIHRA pečetí – kdo obstojí?

1Potom jsem viděl čtyři anděly, kteří stáli na čtyřech úhlech země a pevně drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na jakýkoliv strom.2A uviděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, který měl pečeť živého Boha. A vykřikl velikým hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi a moři:3„Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech!!“
4A uslyšel jsem počet zapečetěných: sto čtyřicet čtyři tisíce zapečetěných ze všech kmenů synů Izraele.5Z kmene Juda dvanáct tisíc zapečetěných, z kmene Rúben dvanáct tisíc zapečetěných, z kmene Gád dvanáct tisíc zapečetěných,6z kmene Ašer dvanáct tisíc zapečetěných, z kmene Neftalí dvanáct tisíc zapečetěných, z kmene Manases dvanáct tisíc zapečetěných,7z kmene Simeon dvanáct tisíc zapečetěných, z kmene Lévi dvanáct tisíc zapečetěných, z kmene Isachar dvanáct tisíc zapečetěných,8z kmene Zabulon dvanáct tisíc zapečetěných, z kmene Josef dvanáct tisíc zapečetěných a z kmene Benjamín dvanáct tisíc zapečetěných.
9Potom jsem viděl, hle: veliký zástup, který nikdo nemůže sečíst – z každého národa, kmene, lidu a jazyku. Stojí před trůnem a před Beránkem oblečeni do bílého dlouhého roucha a ve svých rukou mají palmy. 10A křičeli velikým hlasem: „Spása náleží našemu Bohu, tomu Sedícímu na trůnu, a Beránkovi!!“
11A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších a těch čtyř živých bytostí, a padli před trůnem na své tváře a poklonili se Bohu se slovy: 12„Amen. Požehnání, sláva, moudrost, díky, čest, moc i síla náleží našemu Bohu na věky věků. Amen."
13A reagoval na to jeden z těch starců; řekl mi: „Kdo jsou a odkud přišli tito lidé, oblečení do bílých dlouhých rouch?“ 14Řekl jsem mu: „Můj pane, ty to víš.“ A řekl mi: „To jsou ti přicházející z velikého pronásledování; vyprali si svoje dlouhá roucha a vybílili je v Beránkově krvi. 15Kvůli tomu jsou před Božím trůnem a slouží Mu dnem i nocí v Jeho chrámu. A ten Sedící na trůnu bude nad nimi svatostánkovat. 16Nebudou už hladovět ani žíznit, ani na ně nepadne slunce ani žádný jiný žár, 17protože Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim vymaže každou slzu z jejich očí.“