Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
JudaÚvod

1Juda, otrok Ježíše Krista a Jakubův bratr, píše povolaným, kteří jsou milováni v Bohu Otci a zachováváni pro Ježíše Krista:2 se vám rozroste milosrdenství, pokoj a láska.3Milovaní, když jsem vynakládal všechnu snahu na to, abych vám napsal ohledně naší společné spásy, pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste odhodlaně a usilovně zápasili o víru, která byla jednou provždy předána svatým.4Neboť se do církve vloudili lidé, kteří jsou dávno předem zapsáni k soudu. Ti bezbožní lidé obrací milost našeho Boha v otevřenou oplzlost a zapírají jediného Svrchovaného Pána – našeho Pána Ježíše Krista.

Varování před falešnými učiteli

5Proto vám chci připomenout (přestože to všechno víte), že ačkoliv Pán jednou zachránil lid z egyptské země, tak podruhé zahubil ty, kteří neuvěřili.6A anděly, kteří si nezachovali své původní místo, ale opustili své obydlí, zachovává nepřetržitě v poutech pod vlivem hluboké mrákoty do velikého soudného dne.7Stejně jako Sodoma, Gomora a okolní města, která podobným způsobem propadla smilstvu a odešla za jiným tělem – a tato města jsou nám předložena za příklad, když trpěla pod spravedlivým trestem věčného ohně.8Nicméně: Stejně i ti ve svém snění znečišťují své tělo, odmítají panství a rouhají se slávám.9Také archanděl Michel, když se s ďáblem rozsuzoval a diskutoval ohledně Mojžíšova těla, se neodvažoval proti němu vynést potupný soud, ale řekl: „Ať tě napomene Pán.“ 10Tito se však rouhají tomu, co nevidí. A v tom, co jako nerozumná zvířata přirozeně znají, propadají zkáze.
11Běda jim! Protože šli Kainovou cestou , vylili se do poblouznění Balámovy mzdy a zahynuli Kórachovou vzpourou. 12Tito lidé jsou skvrnou ve vašich hostinách lásky, když s vámi bezostyšně spoluhodují, pasoucí sami sebe. Jsou to oblaky bez vody, které jsou hnány větry. Jsou to podzimní stromy bez ovoce, dvakrát zemřelé a vykořeněné. 13Jsou to mořské vlny divokého moře, které pění svou hanebnost. Jsou to bloudící hvězdy, kterým je na věčnost zachována hluboká mrákota temnoty.
14Prorokoval o nich Enoch, sedmý od Adama: ‚Hle: Přišel Pán ve Svých svatých – v deseti tisících andělech, 15aby vykonal soud proti všem a usvědčil všechny bezbožné lidi ze všech jejich bezbožných skutků, kterými vykonávali bezbožnost; a ze všech tvrdých slov, které proti Němu ti bezbožní hříšníci vyslovili. 16Jsou to reptalové, kteří si stále stěžují. Chodí podle svých chtíčů a jejich ústa mluví honosně a lichotí druhým lidem kvůli vlastnímu prospěchu.
17Ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpovězená od apoštolů našeho Pána Ježíše Krista; 18pamatujte, že vám řekli: ‚V posledním čase budou posmívači, kteří budou chodit podle svých bezbožných chtíčů. 19To jsou ti, kteří se oddělují; jsou to duševní lidé, kteří nemají Ducha.‘
20Ale vy, milovaní, vybudujte se ve své nejsvatější víře tím, že se budete modlit v Duchu Svatém. 21Zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. 22A slitovávejte se vskutku nad těmi, kteří pochybují. 23Jiné však přivádějte ke spasení, vytrhujíce je z ohně. Nad jinými se v úctě slitovávejte, a přitom mějte v nenávisti i tu jejich tuniku poskvrněnou od těla.

Závěr

24Tomu, který je mocen zachovat vás bez klopýtnutí a postavit vás neposkvrněné s veselím před Jeho slávu, 25jedinému moudrému Bohu, našemu Spasiteli skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, nadvláda i moc před veškerým věkem i nyní a po všechny věky. Amen.