Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Janova 4Odmítnutí bludů

1Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků.2V tomto poznávejte Božího Ducha: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, který přišel v těle, je z Boha.3A každý duch, který nevyznává Ježíše Krista, který přišel v těle, není z Boha. A to je ten duch antikrista, o kterém jste slyšeli, že přichází a nyní je již ve světě.4Děťátka, vy jste z Boha a přemohli jste je, protože větší je Ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě.5Oni jsou ze světa, proto říkají to, co je ze světa a svět jim naslouchá.6My jsme z Boha. Kdo zná Boha, naslouchá nám; kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme Ducha pravdy a ducha podvodu.
7Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná.8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.9V tom se ukázala Boží láska v nás, že Bůh poslal do světa Svého jedinečného Syna, abychom skrze Něj měli život. 10V tom je láska: Ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal Svého Syna jako usmiřující oběť za naše hříchy. 11Milovaní, pokud nás Bůh takto miloval, i my jsme dlužni se navzájem milovat. 12Boha nikdo nikdy neviděl, pokud se však navzájem milujeme, Bůh v nás zůstává a Jeho láska v nás je dokonalá.
13Že zůstáváme v Něm a On zůstává v nás, poznáváme v tom, že nám dal ze Svého Ducha. 14A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. 15Kdo by vyznal, že Ježíš Kristus je Boží Syn – v tom Bůh zůstává a on zůstává v Bohu. 16A my jsme poznali a uvěřili lásce, kterou má Bůh v nás. Bůh je láska, a kdo zůstává v té lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. 17V tom je u nás láska dokonalá, že máme smělou důvěru ve dni soudu. Neboť jaký je On, takoví jsme i my v tomto světě. 18V lásce není strach, ale dokonalá láska strach odhazuje pryč, protože strach má trest. Ten však, kdo má strach, nedošel dokonalosti v lásce. 19My milujeme, protože On dříve miloval nás. 20Pokud někdo řekne: ‚Miluji Boha‘ – a nenávidí svého bratra či sestru, je lhář. Vždyť ten, kdo nemiluje svého bratra či sestru, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 21A toto přikázání máme od Něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra a sestru.