Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 3Jan křtitel

1V těch dnech se objevil Jan Křtitel, který kázal v judské pustině:2V lítosti změňte myšlení, vždyť se přiblížilo nebeské království.3Toto je vskutku Ten, o kterém mluví prorok Izaiáš:

‚Hlas volajícího v pustině:
Připravte Pánovu cestu,
udělejte přímé Jeho stezky!‘"


4Jan měl oděv ze srsti velblouda a kolem svých beder měl kožený opasek. Jídlo pro něj byly kobylky a med divokých včel. 5Tehdy k němu přicházeli obyvatelé Jeruzaléma, celého Judska i všichni z okolí Jordánu,6a byli jím křtem ponořováni v řece Jordán, vyznávajíce svoje hříchy.7Uviděl však, jak se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů. Řekl jim: „Potomci zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct od přicházejícího hněvu?8Proto neste ovoce, které je hodné toho, že v lítosti nastala změna myšlení. 9A nemyslete si, že si můžete sami u sebe říkat: ‚Máme otce Abrahama.‘ Neboť vám říkám, že Bůh je schopen z těchto kamenů probudit k životu Abrahamovy syny. 10Sekera je již přiložena ke kořenům stromů. Proto každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. 11Já vás křtím ponořením ve vodě ke změně myšlení v lítosti, ale po mě přichází Silnější, než já. Jemu nejsem hoden ani odnést sandály. On vás křtem ponoří v Duchu svatém a v ohni. 12V Jeho ruce je lopata na mlácení obilí. Důkladně pročistí Svou podlahu stodoly na mlat a shromáždí pšenici do sýpky, avšak plevy úplně spálí neuhasitelným ohněm.”
Ježíšův křest

13Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby byl od něj pokřtěn. 14Avšak Jan Mu v tom velmi bránil: „Já mám být od Tebe pokřtěn, a Ty jdeš ke mně?” 15Ježíš mu však odpověděl: „Připusť to nyní, neboť tak je to pro nás vhodné, abychom naplnili všechnu spravedlnost.“ On Mu tedy nebránil a Ježíš byl pokřtěn. 16Jakmile vystoupil z vody, hle: Otevřela se Mu nebesa a uviděl Božího Ducha sestupujícího jako holubice a přicházejícího na Něj.17 A hle: Hlas z nebe: „Toto je Můj milovaný Syn, ve kterém jsem našel zalíbení.”