ARCHE - řečtina
ARCHÉ (ἀρχή)


→ ŘECKÉ SLOVO ARCHÉ
Strongovo číslo: 746
Původní změní: ἀρχή, ῆς, ἡ (arché)
Zařazení: podstatné jméno, ženský rod
Význam: To první (původ, začátek), co má přednost (vládce)
Překlad (GRAFÉ): Počátek, začátek, vládce, původ
Stručná definice: Označuje to, co bylo nejdříve (počátek, začátek (v absolutním i relativním smyslu), v přeneseném smyslu to, co má přednost (označuje to vládce)


Obsáhlá definice:
V překladu začátek, počátek (Mt 19,4.8; 24,8.21; Mk 1,1; 10,6; Mk 13,8; 13,19...), někdy v relativním smyslu (Jan 8,25). Jindy se překládá jako roh (tedy "to nejkrajnější" - Sk 10,11; 11,5) a někdy vládce, autorita ("ten první", Lk 12,11; 20,20; Ř 8,23; 1. Kor 15,24; Ef 1,21; 3,10; 6,12 ...), nebo původní [místo, ujištění] (Jud 6; žid 3,14).


MÁ JEŽÍŠ POČÁTEK (Jan 1,1)?
"Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh." (Jan 1,1)
V Jan 1,1 se nepíše, že by Ježíš měl počátek, ale že na počátku (už) BYLO (tedy existovalo) slovo, tj. Ježíš (viz Jan 1,14). Stejně jako Otec nemá počátek (existence), přestože by to tak mohlo být naznačeno v 1. Jan 2,13-14. O Ježíši se v Bibli píše, že je: "Bez otce, bez matky, bez rodokmenu a NEMAJÍCÍ ANI POČÁTEK DNŮ ani konec života" (žid 7,3)

JE JEŽÍŠ STVOŘENÁ BYTOST (Zj 3,14)?
"Andělu církve v Laodiceji piš: ‚Toto říká Amen, ten Věrný a Pravdivý, VLÁDCE Božího stvoření:" (Zj 3,14).
Některé překlady uvádí, že Ježíš je prvopočátek/původce Božího stvoření, jakoby byl stvořen (jako první). Vyznačené slovo je právě slovo arché, což znamená, že a) Ježíš je vládce, b) je Původce/Počátek Božího stvoření - Ježíš tedy existoval na začátku (viz výše Jan 1,1) a skrze Něho bylo všechno stvořeno - on je původ všeho (Ř 11,36), všechno má počátek v něm (což neznamená, že by byl v tom, co Bůh stvořil, stvořen jako první).Všechny výskyty v Bibli:
„Nečetli jste, že Ten, který stvořil člověka, na POČÁTKU ‚udělal je jako muže a ženu‘?" (Mt 19,4)
„Mojžíš vám dovolil propouštět vaše ženy kvůli zatvrzelosti vaší mysli. Od POČÁTKU tomu tak ale nebylo." (Mt 19,8)
"Ale to všechno je jen POČÁTEK porodních bolestí." (Mt 24,8)
"Neboť tehdy nastane veliké pronásledování, jaké tu nebylo od POČÁTKU světa až dodnes, a nikdy už nenastane. " (Mt 24,21)
" POČÁTEK evangelia Ježíše Krista, Božího Syna:" (Mk 1,1)
"Od POČÁTKU stvoření Bůh učinil ‚muže a ženu.‘" (Mk 10,6)
"To bude počátek porodních bolestí." (Mk 13,8)
"protože to budou dny takového soužení, jakého nebylo od POČÁTKU stvoření" (Mk 13,19)
"podle toho, jak nám je předali ti, kteří se stali od POČÁTKU očitými svědky a služebníky slova" (Lk 1,2)
"Když vás budou přivádět do synagog, k VLÁDCŮM a mocným lidem, neznepokojujte se tím, jak anebo čím byste se obhájili, nebo co byste řekli." (Lk 12,11)
"Pozorně Ho sledovali a poslali špehy, kteří předstírali svou spravedlnost, aby Ho chytli za slovo. Potom by Ho vydali VLÁDCI a guvernérově moci." (Lk 20,20)
"Na POČÁTKU bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na POČÁTKU u Boha." (Jan 1,1)
"Toto udělal Ježíš v Káně Galilejské jako POČÁTEK svých znamení a zjevil tak Svou slávu. A Jeho učedníci v Něj uvěřili." (Lk 2,11)
"Vždyť Ježíš od POČÁTKU věděl, kdo jsou ti, kteří nevěří; a kdo je ten, který Ho zradí." (Lk 6,64)
"Řekli Mu tedy: „Kdo vlastně jsi?“ Ježíš jim řekl: „To vám říkám hned od ZAČÁTKU." (Jan 8,25)
"Vy jste z otce ďábla a chcete konat to, co si přeje váš otec. On byl od POČÁTKU člověkovrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. " (Jan 8,44)
"Také vy budete svědčit, protože jste se Mnou od POČÁTKU.“ (Jan 15,27)
"To jsem vám od POČÁTKU neřekl, protože jsem byl s vámi." (Jan 16,4)
"Uviděl otevřené nebe a sestupující nějakou nádobu, jakoby velikou plachtu, která čtyřmi ROHY sestupuje směrem na zem." (Sk 10,11)
"Byl jsem ve městě Joppe a modlil jsem se. Uviděl jsem v úžasu vidění: Sestupující nějakou nádobu jakoby velikou plachtu, která sestupovala čtyřmi ROHY z nebe a přišla až ke mně." (Sk 11,5)
"V ZAČÁTKU mého mluvení na ně padl Duch svatý stejně jako i na nás na začátku." (Sk 11,15)
"O mém žití od mládí, tedy jak jsem byl od POČÁTKU mezi svým národem v Jeruzalémě, vědí všichni Židé." (Sk 26,4)
"Vždyť jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani VLÁDCOVÉ, ani přítomnost ani budoucnost, ani mocnosti, " (Ř 8,23)
"...a potom bude konec, až Kristus předá království Bohu a Otci a zruší každou VLÁDU, každou autoritu i moc." (1. Kor 15,24)
"výše nad každou VLÁDU, autoritu, moc, panství i nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i ve věku budoucím." (Ef 1,21)
"To proto, aby byla nyní prostřednictvím církve VLÁDCŮM a autoritám v nebeské oblasti uvedena ve známost přerozmanitá Boží moudrost" (Ef 3,10)
"Vždyť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti VLÁDÁM, autoritám, nebeským bytostem temnoty a duchovním silám zla v nebeských oblastech." (Ef 6,12)
"Filipští: víte však, že v ZAČÁTCÍCH evangelia, když jsem odešel do Makedonie, se se mnou žádná církev nepodílela ve věci výdajů a příjmů – pouze vy sami." (Fil 4,15)
"Ať už trůny, panství, VLÁDY, autority – všechno bylo stvořeno skrze Něho a pro Něho." (Kol 1,16)
"On je hlava těla, totiž církve. On je VLÁDCE, prvorozený z mrtvých, aby měl ve všem výsadní postavení." (Kol 1,18)
"A vy jste naplněni v Něm, který je hlavou každé VLÁDY a autority." (Kol 2,10)
"Tak se úplně zbavil VLÁDCŮ a autorit, veřejně je vystavil na obdiv a vedl je jako zajatce v průvodu po veřejném triumfálním vítězství." (Kol 2,15)
"Bratři a sestry Pánem milovaní, ohledně vás: Jsme stále povinni Bohu děkovat, že vás Bůh od POČÁTKU vybral ke spasení v posvěcení ducha a víry v pravdu." (2. Tes 2,13)
"Připomínej jim, ať se podřizují a poslouchají VLÁDY a autority;" (Tit 3,1)
" ‚Ty, Pane, jsi na POČÁTCÍCH položil základy země, a nebesa jsou dílem Tvých rukou" (žid 1,10)
"jak bychom potom utekli my, pokud zanedbáme tak veliké spasení, které bere POČÁTEK v tom, co řekl Pán," (žid 2,3)
"Neboť jsme se stali účastníky Krista, pokud ovšem to PŮVODNÍ ujištění zachováme pevné až do konce" (žid 3,14)
"Neboť jste dlužníky: Máte být skrze uplynulý čas dávno učiteli, ale opět se potřebujete učit POČÁTEČNÍM základním principům Božích výroků." (žid 5,12)
"Proto opusťme POČÁTEČNÍ vyučování Kristových slov a nesme se k dospělosti" (žid 6,1)
"Bez otce, bez matky, bez rodokmenu a nemající ani POČÁTEK dnů ani konec života" (žid 7,3)
"Přitom budou říkat: ‚Kde je ten Jeho zaslíbený příchod? Vždyť od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jako tomu bylo od POČÁTKU stvoření.‘" (2. Pt 3,4)
"Oznamuji vám to, co bylo od POČÁTKU, co jsme slyšeli, co jsme našima očima viděli," (1. Jan 1,1)
"Milovaní, nepíši vám nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od POČÁTKU. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli [od POČÁTKU]" (1. Jan 2,7)
"Otcové, píši vám, že jste poznali Toho od POČÁTKU. Mladíci, píši vám, že jste přemohli toho zlého. Děti, napsal jsem vám, že jste poznali Otce. Otcové, napsal jsem vám, že jste poznali Toho od POČÁTKU." (1. Jan 2,13-14) "Ať ve vás zůstává to, co jste slyšeli od POČÁTKU. Pokud ve vás zůstane to, co jste slyšeli od POČÁTKU, zůstanete také vy v Synu a v Otci." (1. Jan 2,24)
"Kdo koná hřích, je z ďábla, protože ďábel hřeší od POČÁTKU. Proto se zjevil Boží Syn, aby zničil ďáblovy skutky." (1. Jan 3,8)
"Protože toto je to poselství, které jste slyšeli od POČÁTKU: Abychom se navzájem milovali." (1. Jan 3,11)
"A nyní tě prosím, paní – ne jako bych ti psal nové přikázání, ale píši ti to, které jste měli od POČÁTKU: abychom milovali jedni druhé. A to je láska, že chodíme podle Jeho přikázání. To je přikázání, o kterém jste slyšeli od POČÁTKU, že v něm máte chodit." (2. Jan 5-6)
"A anděly, kteří si nezachovali své PŮVODNÍ místo, ale opustili své obydlí, zachovává nepřetržitě v poutech pod vlivem hluboké mrákoty do velikého soudného dne." (Jud 6)
"Andělu církve v Laodiceji piš: ‚Toto říká Amen, ten Věrný a Pravdivý, VLÁDCE Božího stvoření:" (Zj 3,14)
„Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, POČÁTEK i konec. " (Zj 21,6)
"Já jsem Alfa a Omega, První a Poslední, POČÁTEK a Konec." (Zj 22,13)