GRAFÉ - baptidzó
BAPTIDZÓ (βαπτίζω))


→ ŘECKÉ SLOVO BAPTIDZÓ
Strongovo číslo: 907
Původní změní: βαπτίζωאוֹל (baptizó)
Zařazení: sloveso
Význam: pokřtít, ponořit
Překlad (GRAFÉ): pokřtít, křtem ponořit, ponořit
Stručná definice: Původně označovalo obecně 'ponoření' (Mk 7,4; Lk 11,38; v LXX 2. Král 5,14, v NZ se používá přeneseně jako 'pokřtít' (Mt 3,6 ..., ...)


Obsáhlá definice:
Řecké slovo βαπτίζω znamená doslova „ponořit.“ Podobně, jako byla do vody ponořena archa v Nemově době, tak i Boží lid bude ponořen do křtu (viz podtržené slovo): „...kteří dříve neuposlechli, když Boží trpělivost trpělivě čekala ve dnech Noeho, zatímco byla stavěna archa, ve které jen několik (tj. osm) duší bylo zachráněno skrze vodu. 21Tento předobraz – křestní ponoření do vody – i vás nyní zachraňuje – ne jako odložení tělesné špíny, ale zachraňuje nás dobrým svědomím, tedy odvoláním se k Bohu skrze vzkříšení Ježíše Krista." (1. Pt 3,20-21
I Ježíš byl křtem ponořen do Jordánu: „Toto se stalo v těch dnech: Ježíš přišel z galilejského Nazareta a byl od Jana křtem ponořen do Jordánu.“ (Mk 1,9). Zvýrazněné slovo je již zmíněné sloveso βαπτίζω, a slovo "do" je přeloženo z řeckého slova εἰς, což znamená dosl. ‚do, dovnitř.‘

Sloveso βαπτίζω je spojováno hlavně s dvěma předložkami:
a) předložkou ἐν (v)
b) s již zmíněnou předložkou εἰς (do, dovnitř).


a) Ponořen v (ἐν βαπτίζω)
Pokud pokřtěn znamená ponořen, potom být pokřtěn v Duchu svatém znamená být ponořen v Duchu svatém. Stejně jako je člověk při křestním ponoření ponořen do vody, tak je i člověk v duchovním smyslu křestním ponořením ponořen do Ducha svatého:
„...protože Jan vás křtil ponořením ve vodě, ale vy budete – po nemnoha dnech – křtem ponořeni v Duchu svatém.““ (Sk 1,5)

A člověk je ponořen nejen do Ducha svatého, ale je ponořen také do ohně:
„Já vás křtím ponořením ve vodě k pokání, ale po mě přichází Silnější, než já. Jemu nejsem hoden ani odnést sandály. On vás křtem ponoří v Duchu svatém a v ohni.“ (Mt 3,11)

Také slovo pohřbít selépe chápe ve spojení se slovem ponořit (do hrobu):
„Jsme spolu s Ním spolupohřbeni v ponoření při křtu, ve kterém jsme také spolu s Ním spoluvzkříšeni skrze víru v působení Boha, který Ho vzkřísil z mrtvých. “ (Kol 2,12)


b) Ponořen do (εἰς βαπτίζω)

Lidé jsou při křtu ponořeni do jména Ježíše Krista:
„Neboť ještě na nikoho z nich nepadl, byli jen křtem ponořeni do jména Ježíše Krista.“ (Sk 8,16)

Také jsme ponořeni do Krista podobným způsobem, jako se "ponoříme" při oblékání do oblečení, které je na povrchu našeho těla:
„Vždyť jako jste se do Krista křtem ponořili, tak jste si i Krista oblékli.“ (Gal 3,27)

Jsme také ponořeni do jednoho těla (dovnitř, do těla církve, kde jsou různé orgány):
„Vždyť v jednom Duchu jsme my všichni byli křtem ponořeni do jednoho těla (ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, a všichni ostatní...)“ (1. Kor 12,13)

Jsme také ponořeni do Kristovi smrti (ve smyslu: ponořeni do hrobu):
„Nebo nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni do Ježíše Krista, jsme byli křtem ponořeni do Jeho smrti?“ (Ř 6,3)

Židé byli ponořeni do Mojžíše:
„všichni byli křtem ponořeni do Mojžíše v oblaku a v moři“ (1. Kor 10,2 B2020)


Další příklady „pokřtěn v“ (Mt 1,8; Jan 1,26.31.33, Sk 1,5; 11,16; Lk 3,16; Mt 3,6)
Další příklady „ponořen do jména“ jsou v 1. Kor 1,13.15; Sk 8,16; 19,3.5; 28,19.