GENOS - genos
GENOS (γένος)


→ ŘECKÉ SLOVO GENOS
Strongovo číslo: 1085
Původní změní: γένος, ους, τό (genos)
Zařazení: podstatné jméno, rod střední
Význam: rod, původ, druh (něčeho)
Překlad (GRAFÉ): rod, původ, druh
Stručná definice: Vyjadřuje myšlenku příbuznosti a podobnosti (rod, rodová linie, původ, ale i druh (něčeho)


Obsáhlá definice:
Řecké slovo γένος má v Bibli více významů. Může znamenat rod (Sk 4,6; 7,13.19; 13,26; 17,28-29; 2. Kor 11,26; Gal 1,14; Fil 3,5; 1.Pt 2,9; Zj 22,16 – od tohoto významu „pokolení“), původ (Mk 17,26; Sk 18,2.24) anebo může toto slovo znamenat určitý druh (něčeho) - třeba druhy semínek (Mt 13,7), druhy ryb (Mt 13,47), nebo druh jazyka (1. Kor 12,10.28; 14,10).
Všechny tyto významy spojuje podobnost a vzájemná propojenost (ať už původ, rodová linie (lidé z rodiny jsou „podobného druhu“, nebo různé druhy věcí).
Na základě výše zmíněných významů vyvstáv otázka, jak překládat Mk 9,29 a Mt 17,21. Různé překlady toto místo překládají různě. Například Mt 17,21:

„Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.“ (Mt 17,21 kral.)
„Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu. “ (Mt 17,21 ČSP)
„Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.“ (Mt 17,21 ČEP)

Já jsem zvolil překlad: „Avšak tento druh démona nevystoupí jinak, než v modlitbě a půstu.“ (Mt 17,21), takže se přikláním k chápání ČEP. V kontextu tohoto verše (a paralelního verše v Mk 9,29) se totiž řeší vyhánění démonů. Také řecké slovo použité pro „vychází“ v těchto verších by se tak dala chápat. V Markovi a v Matoušovi jsou pro „vycházení“ použity jiné řecké slova, ale obě se dají chápat tak, že démon vyjde z člověka:
a) Mt 17,21 – je zde použito řecké slovo ἐκπορεύομαι, které znamená: jít dál, vyjít (obvykle se používá při pohybu člověka z jednoho místa na druhé (např. Mt 3,5; 20,19...), nebo když něco „vychází z úst.“ (např. Mt 4,4; 15,11…). Pouze jednom místě (Sk 19,12) se toto řecké slovo používá pro vyjití démonů z člověka. Zdá se, že právě v tomto významu je použito i Mt 17,21
b) Mk 9,29 – je zde použito namísto ἐκπορεύομαι řecké slovo ἐξέρχομαι, které je v Písmu používáno na více místech pro vyjití démona z člověka (např. Mt 12,43; Mk 5,8), navíc v samotném příběhu je použito pro vyjití démona (Mk 9,25.26 srov. Mk 9,29)Použití v Bibli:
„Znovu říkám: „Nebeské království je jako vlečná síť puštěná do moře – a ta síť shromáždila všechny DRUHY ryb.“ (Mt 13,47)
„Avšak tento DRUH démona nevystoupí jinak, než v modlitbě a půstu.““ (Mt 17,21) „Ta žena však byla Řekyně, PŮVODEM Syrofeničanka. Prosila Ho, aby vyhnal z její dcery démona.“ (Mk 17,26)
„Řekl jim: „Tento druh nečistého ducha nemůže vyjít jinak než v modlitbě a půstu.““ (Mk 9,29)
„velekněz Annáš, Kaifáš, Jan, Alexander a každý, kdo byl z velekněžského rodu.“ (Sk 4,6)
„A když je vyslal podruhé, dal se Josef poznat svým bratrům a Josefův ROD se stal faraonovi známým.“ (Sk 7,13)
„Ten s naším RODEM jednal lstivě – špatně zacházel s našimi otci, když je nutil jejich miminka vhazovat do Nilu, aby nebyla zachována naživu.“ (Sk 7,19)
„Muži bratři, synové Abrahamova RODU a ti mezi vámi, kteří mají posvátnou úctu před Bohem: Bylo nám posláno toto slovo spasení.“ (Sk 13,26)
„Neboť: ‚V Něm žijeme, pohybujeme se a jsme.‘ Jak také někteří z vašich básníků řekli: ‚Vždyť jsme i Jeho ROD.‘ Jsme tedy Božím RODEM.“ (Sk 17,28-29)
„Našel tam jednoho Žida jménem Akvila (PŮVODEM z Pontu) a jeho ženu Priscillu. Ti nedávno přišli z Itálie kvůli tomu, že Klaudius přikázal všem Židům, aby odešli z Říma.“ (Sk 18,2)
„Jeden Žid jménem Apollo (výmluvný muž, PŮVODEM z Alexandrie) přišel do Efezu.“ (Sk 18,24)
„jinému je dáno činit zázraky, jinému je dáno prorokovat, jinému rozsuzovat duchy. Jinému člověku je dáno mluvit různými DRUHY jazyků, jinému je dán překlad jazyků.“ (1. Kor 12,10)
„Některé Bůh ustanovil v církvi za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, další potom za mocné, potom ty, kteří mají dar uzdravování, dar aktivní pomoci, dar spravovat církev, dar mluvit různými DRUHY jazyků...“ (1. Kor 12,28)
„Na světě je tak velký počet různých DRUHŮ hlasů, a žádný není bez významu.“ (1. Kor 14,10)
„Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí řek, v nebezpečí banditů, v nebezpečí od lidí z mého RODU, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městě, v nebezpečí v pustině, v nebezpečí moře, v nebezpečí mezi falešnými bratry…“ (2. Kor 11,26)
„…dělal jsem pokrok v judaismu větší, než mnoho vrstevníků v mém RODĚ.“ (Gal 1,14)
„Jsem obřezán osmého dne, z RODU izraelského, z kmene Benjamín, Hebrej z Hebrejů, podle zákona jsem farizeus“ (Fil 3,5)
„Vy jste však ‚ROD vyvolený, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný Bohem, abyste veřejně oznámili ctnosti‘ Toho, který vás povolal z temnoty do Svého podivuhodného světla.“ (1. Pt 2,9)
„Já, Ježíš, jsem poslal Svého anděla, aby vám v církvích dosvědčil tyto věci. Já jsem kořen a rod Davidův, hvězda jasně zářící, která jde vidět brzy ráno.“ (Zj 22,16)