GEUOMAI - řečtina
GEUOMAI (γεύομαι)


→ ŘECKÉ SLOVO GEUOMAI
Strongovo číslo: 1089
Původní změní: γεύομαι (geumoai)
Zařazení: sloveso
Význam: dosl. ochutnat (jíst, pít), přeneseně: zakusit, okusit, prožít (zkušeností)
Překlad (GRAFÉ): Okusit(8x), ochutnat(5x), jíst(1x), pít(1x)
Stručná definice: dosl. ochutnat (jíst, pít), přeneseně: zakusit, okusit, prožít (zkušeností)
Obsáhlá definice:
Řecké slovo (Γεύομαι) znamená doslova ochutnat jídlo či napít se nápoje (Mt 27,34; Lk 14,24; Jan 2,9…), někdy doslova jíst (Sk 10,10; 20,11). Přenesený význam slova je okusit, zakusit, prožít (tedy mít určitou zkušenost), v NZ používané ve spojení „ochutnání“ (tedy prožití) smrti (Mt 16,28; Mk 9,1; …), nebeského daru či Božího slova (žid 6,4-5), nebo ve spojitosti se zkušeností s Boží dobrotou (1. Pt 2,3).

Použití v Bibli (15x v Bibli):
„Amen, říkám vám: Někteří z těch, kdo tu stojí, neOKUSÍ smrt, dokud neuvidí Syna člověka přicházejícího ve Svém království.“ (Mt 16,28)
„Dali Mu napít víno smíchané se směsí hořkých bylin. Když to však OCHUTNAL, nechtěl to pít.“ (Mt 27,34)
„Řekl jim: „Amen, říkám vám: Někteří, kteří tu stojí, neOKUSÍ smrt, dokud neuvidí Boží království přišlé v moci.“ (Mk 9,1)
„Ale v pravdě vám říkám: Někteří z těch, kdo tu stojí, jistě neOKUSÍ smrt, dokud neuvidí Boží království.“ (Lk 9,27)
„Neboť vám říkám, že nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neOCHUTNÁ mojí večeři.“ (Lk 14,24)
„Jakmile správce hostiny OCHUTNAL vodu učiněnou hroznovým nápojem (nevěděl však, odkud je, věděli to jen služebníci, kteří přinesli vodu), zavolal ženicha od toho správce hostiny a řekl mu:“ (Jan 2,9)
„Židé Mu tedy řekli: „Nyní jsme poznali, že máš démona. Abraham i proroci zemřeli, a Ty říkáš: ‚Kdo bude zachovávat Moje slovo, jistě neOKUSÍ smrt, a to na věčnost.‘“ (Jan 8,52)
„Petr byl velmi hladový a chtěl se NAJÍST. Když mu připravovali jídlo, padl na něj úžas.“ (Sk 10,10)
„Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a JEDL. A mluvil s nimi po dlouhou dobu, až do svítání; tak odešel.“ (Sk 20,11)
„Ti přistoupili k předním kněžím a starším a řekli: „Zapřisáhli jsme se pod kletbou, že nic neOCHUTNÁME, dokud nezavraždíme Pavla.“ (Sk 23,14)
„‚Nedotýkej se toho!‘ ‚NeOCHUTNÁVEJ to!‘ ‚Nesahej na to!‘“ (Kol 2,21)
„Avšak toho Jednoho, který byl učiněn o něco málo podřadnější, než jsou andělé, totiž Ježíše, vidíme pro utrpení smrti korunovaného ctí a slávou, aby z Boží milosti namísto každého člověka OKUSIL smrt.“ (žid 2,9)
„Neboť ty, kteří byli kdysi osvíceni, OKUSILI nebeského daru, stali se účastníky Ducha svatého a OKUSILI dobrého Božího slova i moci budoucího věku,“ (žid 6,4-5)
„pokud jste vskutku OKUSILI, že Pán je dobrotivý.“ (1. Pt 2,3)


Slovník (Novotný):
Okusiti: stč. = zkoušeti, jaké co je chuti [Jb 12:11 ; Jb 34:3], ochutnati [Mt 27:34; J 2:9], ale i jísti [1S 14:24; 2S 3:35; Jon 3:7; L 14:24; Sk 23:14]. V přeneseném smyslu: vyzkoušeti [Ž 34:9 sr. Př 31:18], zakusiti, projíti něčím [trápením Pl 3:1; strachem Jb 24:17; zlým Ž 90:15; Jr 44:17; úzkostí Ž 71:20; smrtí Ž 89:49].
V NZ varuje Pavel před předpisy některých bludařů, kteří zakazovali i jen okoušení určitých jídel [Ko 2:21]. Tyto předpisy patří ještě k *živlům světa, kterým křesťané s Kristem odumřeli [Ko 2:20], a nejsou tudíž jimi vázáni.
V přeneseném smyslu mluví 1P 2:3 v navázání na Ž 34:9 o ochutnání dobrotivosti Boží při znovuzrození skrze živé tělo Boží [1P 1:23nn ; 1P 2:2 sr. Žd 6:5]. Jako nově zrozená nemluvňátka okusili křesťané mléka Slova Božího. Jím mají nyní růst jako ti, kterým zachutnalo. Žd 6:4n ukazuje na to, že ti, kteří při svém obrácení [křtu?] zakusili nebeský dar [odpuštění, sr. Žd 5:1nn ; Žd 9:24 - Žd 9:26] a okusili dobrého Božího slova [= evangelia] a mocí budoucího věku [Žd 6:5], nemohou znovu míti příležitost k pokání, kdyby jednou odpadli. – »O. smrti« [Mk 9:1; J 8:52], t. j. jejích bolestí a hrůz, které za nás »vychutnal« Ježíš Kristus při svém umírání [Žd 2:9].