GRAFÉ - gramma
GRAMMA (γράμμα)


→ ŘECKÉ SLOVO GRAMMA
Strongovo číslo: 1121
Původní změní: γράμμα, ατος, τό (gramma)
Zařazení: podstatné jméno, rod střední
Význam: psaný text
Překlad (GRAFÉ): písemnost, litera
Stručná definice: Označuje 'něco nasaného' (dlužní úpis (Lk 16,6.7), krátký text (Lk 23,38), knihu (Jan 5,47), atd.


Obsáhlá definice:
Řecké slovo γράμμα znamená 'něco napsaného', ať už se jedná dlužní úpis (Lk 16,6.7), krátký text (Lk 23,38), knihu (Jan 5,47; 7,15; Sk 26,24), dopis (Sk 28,21; Gal 6,11) nebo text desatera (2.Kor 3,6-7; vztahuje se i na (písemně zaznamenané) Písmo, tedy posvátné židovské knihy (Ř 2,27-29; 7,6; 1.Tim 3,15)

Výskyty v Bibli
"Řekl: ‚Sto věder oleje.‘ Řekl mu: ‚Vezmi svůj PÍSEMNÝ dlužní úpis, rychle si sedni a napiš: padesát.‘7Potom řekl jinému dlužníkovi: ‚Ty dlužíš kolik?‘ Řekl: ‚ Sto měr pšenice.‘ Řekl mu: ‚Vezmi svůj PÍSEMNÝ dlužní úpis a napiš: osmdesát.‘" (Lk 16,6.7)
"Byl nad Ním také nápis: ‚TOTO JE ŽIDOVSKÝ KRÁL‘ – PÍSEMNĚ v řeckém, latinském a hebrejském jazyce." (Lk 23,38)
"Pokud však nevěříte jeho písemnostem, jak uvěříte Mým výrokům?“" (Jan 5,47)
"Židé se divili a říkali: „Jak to, že se tento Ježíš vyzná v písemnostech, když se tomu neučil?“" (Jan 7,15)
"Když se Pavel takto obhájil, řekl Festus velikým hlasem: „Pavle, šílíš! Mnoho písemností tě obrátilo k šílenství.“" (Sk 26,24)
"Oni mu však řekli: „My jsme z Judska nepřijali žádnou písemnost, ani se nestalo, že by přišli nějací bratři a oznámili či řekli o tobě něco zlého." (Sk 28,21)
"Od těch přirozeně neobřezaných lidí, kteří naplňují zákon, budeš souzen ty, který jsi skrze PÍSEMNOSTI a skrze obřízku přestupníkem zákona. Vždyť Židem není ten, kdo je Židem viditelně (a obřízka není ta viditelná na těle), ale Židem je ten, kdo je Židem uvnitř. A obřízka mysli je v duchu – to není obřízka v PÍSEMNOSTECH." (Ř 2,27-29)
"Nyní však jsme zproštěni účinku od zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi. To proto, abyste otročili v novosti ducha a neotročili ve starobě písemnosti." (Ř 7,6)
"On nás také učinil způsobilými být služebníky nové smlouvy, ne LITERY, ale Ducha. Vždyť LITERA zabíjí, ale Duch oživuje.Pokud však služba smrti v LITERÁCH vyrytá do kamenů..." (2.Kor 3,6-7)
"Podívejte, jak rozsáhlou písemnost jsem vám napsal svou rukou!" (Gal 6,11)
"A již od miminka jsou ti známy posvátné písemnosti, které jsou schopny ti dát moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše Krista." (1. Tim 3,15)