APLHA - řečtina
HEIS (εἷς)


→ ŘECKÉ SLOVO HEIS
Strongovo číslo: 1520
Původní změní: εἷς, μία, ἕν (heis)
Zařazení: přídavné jméno
Význam: Jeden, jediný, zajedno
Překlad (GRAFÉ): jeden, druhý, jediný, sám, první
Stručná definice: V překladu 'jeden', potažmo (jen) 'jediný', někdy ve smyslu 'zajedno'


Obsáhlá definice:
OBECNÝ VÝZNAM
Řecké slovo heis (εἷς) má více významů. V nejobecnějším použití vyjadřuje ‚jedna‘ jako číslovku, tedy počet (jeden den, jeden denár, … Lk 8,22; Mt 20,13), nebo obecně ‚nějaký‘ (jeden učitel zákona, jeden představený synagogy: Mt 8,19; 9,19; Mt 9,19) člověk.
Když se v Bibli píše o neděli, jako o prvním dnu v týdnu, je v řečtině doslova napsáno: první den [po sobotě], viz Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Jan 20,1; 20,19; Sk 20,7; 1. Kor 16,2.

POUZE, SÁM, JEDINÝ
Pokud je něco jen jedno, znamená to, že to může být jediné (osamocené). V tomto smyslu někdy význam „jeden“ přechází k určitému nádechu toho, že je něco „jediného“, např.:
„Ano, zajisté vám říkám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ze zákona JEDINÉ písmenko či JEDINÁ čárečka, dokud se všechno nestane.“ (Mt 5,18)
„Proč tak mluví? Rouhá se! Vždyť kdo má moc odpouštět hříchy – jedině SÁM Bůh!“

SJEDNOCENÝ, ZAJEDNO
Někdy toto slovo neznamená jen jeden (ve smyslu počtu) nebo jediný, ale má i jiný význam. Někdy toto slovo znamená sjednocení, tedy na více lidí, kteří jsou „zajedno“. V tomto smyslu to lze vidět zřetelně například na těchto Ježíšových slovech:
„Již nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a Já odcházím k Tobě. Svatý Otče, ty, které jsi Mi dal, zachovej je ve Tvém jménu, aby byli jedno, jako jsme my jedno.“ (Jan 17,11)
„aby všichni byli JEDNO, jako Ty, Otče, ve Mně a Já v Tobě, aby také oni byli v nás a aby svět uvěřil, že jsi Mě poslal Ty. A Já jsem jim dal slávu, kterou jsi Mi dal, aby byli JEDNO, jako i my jsme JEDNO. Já v nich a Ty ve mně, aby byli v dokonalé JEDNO a aby svět poznával, že jsi Mě poslal Ty a miluješ je tak, jako miluješ Mě.“ (Jan 17,21-23)
V tomto smyslu se Ježíš modlí, aby křesťané byli „zajedno“ stejně tak, jako je Ježíš „zajedno“ s Otcem v nebi. V podobném významu se toto slovo používá i ve vyjádření manželství, nebo lidmi obecně:
„Proto člověk opustí otce i matku a připojí se ke svojí ženě. A ti dva budou JEDNÍM tělem.‘ Takže již nejsou dvě těla, ale JEDNO tělo.“ (Mt 19,5-6; par. Mk 10,8)
„Není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž a žena, ale vy všichni jste JEDNO v Kristu Ježíši.“ (Gal 3,28)

VERŠ: „Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30) – POPÍRÁ BOŽÍ TROJICI?
Někteří lidé odvozují z verše „Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30) to, že Bůh je jen jeden a Kristus byl „jen“ člověkem, tedy popírají Boží trojici v tom smyslu, že je jeden Bůh ve třech osobách.
Zkusme ale porovnat verš Jan 10,30 s dalšími verši Bible:
„pro nás je JEDEN Bůh Otec (ze kterého je všechno a my jsme pro Něj) a JEDEN Pán Ježíš Kristus, skrze kterého je všechno a my jsme skrze Něj.“ (1. Kor 8,6)
„Je JEDNO tělo a JEDNO Duch, stejně jako jste byli povoláni v JEDNÉ naději svého povolání. Je JEDEN Pán, JEDNA víra, JEDEN křest, JEDEN Bůh a Otec všech, který je nade vším, skrze všechno a ve všem. Každému JEDNOMU z nás je dána milost podle míry Kristova daru.“ (Ef 4,4-7)
Jak to vysvětlit, že podle Jan 10,30 je Ježíš a Otec jeden s těmito dvěma verši, podle kterých je jeden Bůh Otec a jeden Pán Ježíš? Tím, že se v Jan 10,30 v podstatě píše, že Ježíš a Otce byli spolu zajedno, byli sjednocení v přemýšlení i činech (viz verše výše). Podobně to vidíme i zde:
„Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno.“ (1. Kor 3,8)

Takže všechny verše, ve kterých se píše o Bohu jako jednom (a je zde použito řecké slvoo heis, viz Mk 12,29; Jan 8,41; Ř 3,30; 1. Kor 8,4) můžeme chápat ne ve smyslu počtu osob, ale ve smyslu jednotny, sjednocení (v podobném smyslu čti Sk 4,32; 19,34; Ř 15,6; Fil 2,2)

JEDEN…DRUHÝ
Někdy se používá také ve smyslu ‚jeden a jeden‘, nebo jak je v Biblích obvykle překládáno ‚jeden…. a druhý‘, např.: „Řekni, aby v Tvém království tito dva moji synové usedli JEDEN po Tvojí pravici a DRUHÝ po Tvojí levici.“ (Mt 20,21)
„Tehdy budou dva lidé na poli: JEDEN bude vzat a DRUHÝ zanechán.“ (Mt 24,40)
Na všech místech v Bibli, kde se píše o „jednom… druhém“ jsou použity dvě stejné řecké slova εἷς (tedy např. dosl. jeden bude vzat a jeden zanechán). Jediné výjimky tvoří tyto verše z Lukášova evangelia, kde je pod slovem DRUHÝ řecké slovo heteros (dosl. jiný, úplně jiného druhu), patrně aby se zdůraznila rozdílnost „jednoho od toho druhého [toho rozdílného od prvního]:
„Žádný služebník domácnosti nemůže otročit dvěma pánům, neboť JEDNOHO bude nenávidět a DRUHÉHO milovat; JEDNOHO se pevně přidrží a druhým bude opovrhovat. Nemůžete otročit Bohu a mamonu.“ (Lk 16,13)
„Říkám vám: Té noci budou dva na JEDNÉ posteli; JEDEN bude vzat, a druhý zanechán. Na tom samém místě budou mlít obilí dvě ženy; JEDNA bude vzata, a DRUHÁ zanechána. Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán.““ (Lk 17,34-36)
„Do chrámu vstoupili dva muži, aby se modlili – jeden byl farizeus a DRUHÝ výběrčí daní.“ (Lk 18,10)

KAŽDÝ JEDEN…
Někdy se slovo toto slovo v překladech vůbec nepřekládá, a to v případě, že je použito vedle slova „každý.“ Doslova by to totiž znělo: „každý jeden“, což zní dost kostrbatě, takže se to překládá jako „každý“. Například:
„Nicméně i vy: Ať KAŽDÝ z vás miluje svou ženu jako sám sebe. A žena ať má ke svému muži úctu.“ (Ef 5,33 slovo KAŽDÝ – dosl. každý jeden)
„Vaše slova ať jsou vždy v milosti ochucena solí, abyste věděli, co je potřeba KAŽDÉMU odpovědět.“ (Kol 4,6 slovo KAŽDÉMU – dosl. každému jednomu)


Použití v Bibli (345 výskytů):
„Ano, zajisté vám říkám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ze zákona JEDINÉ písmenko či JEDINÁ čárečka, dokud se všechno nestane.“ (Mt 5,18)
„Pokud by někdo zrušil i jen JEDINÉ z těch nejmenších přikázání a vyučoval tak lidi, v nebeském království bude nazván nejmenším.“ (Mt 5,19)
„Pokud tě svádí tvoje pravé oko, vydloubni je a odhoď od sebe, neboť je pro tebe lepší, aby zahynul JEDEN z tvých orgánů, a nebylo celé tvoje tělo odhozeno do gehenny.“ (Mt 5,29)
„A pokud tě svádí tvoje pravá ruka, usekni ji od sebe a odhoď pryč, neboť je pro tebe lepší, aby zahynul JEDEN z tvých orgánů a celé tvoje tělo neodešlo do gehenny.“ (Mt 5,30)
„Ani nepřísahejte při svojí hlavě, protože nejste schopni JEDINÝ vlas učinit bílým nebo černým.“ (Mt 5,36)
„A kdo by tě nutil jít JEDNU míli, jdi s ním dvě.“ (Mt 5,41)
„Nikdo nemůže otročit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Nebo jinak: JEDNOHO se bude pevně držet a DRUHÝM opovrhne. Nemůžete otročit Bohu a mamonu.“ (Mt 6,24)
„Ale kdo z vás, lidí, co se znepokojují, je schopen přidat k vašemu životu i jen JEDINÝ loket?“ (Mt 6,27)
„Ale říkám vám: Ani Šalamoun v celé svojí slávě nebyl oblečen jako JEDINÁ z nich.“ (Mt 6,29)
„A přistoupil k Němu JEDEN učitel zákona. Řekl Mu: „Mistře, budu Tě následovat, kamkoli půjdeš.“ (Mt 8,19)
„Když jim to říkal, hle: Přišel k Němu JEDEN představený synagogy,“ (Mt 9,19)
„Neprodávají se dva vrabci za assarion? A ani JEDINÝ z nich nespadne na zem bez vašeho Otce.“ (Mt 10,29)
„Kdokoli by dal napít JEDNOMU z těchto nejmenších“ (Mt 10,42)
„On jim řekl: „Kdo z vás je takový člověk, který když by měl JEDNU ovci, a ta spadla v sobotu do jámy, tak by ji pevně neuchopil a nevytáhl?“ (Mt 12,11)
„Najde JEDNU velmi hodnotnou perlu, odejde, prodá všechno, co má, a koupí ji.““ (Mt 13,46)
„Řekli: „Někteří lidé za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, ještě jiní za Jeremiáše či JEDNOHO z proroků.“ (Mt 16,14)
„Petr na to reagoval a řekl Ježíšovi: „Pane, je pro nás dobré, že jsme zde. Pokud chceš, udělám zde tři stany: JEDEN Tobě, JEDEN Mojžíšovi a JEDEN Eliášovi.“ (Mt 17,4)
„A kdo by přijal i jen JEDNO takové dítě v Mém jménu – Mě přijímá.“ (Mt 18,5)
„Kdo by však svedl k hříchu JEDNOHO z těchto maličkých“ (Mt 18,6)
„Hleďte, abyste neopovrhovali ani JEDNÍM z těchto maličkých.“ (Mt 18,10)
„Pokud se stane, že nějaký člověk má sto ovcí, a JEDNA z nich se zatoulá“ (Mt 18,12)
„Stejně tak není vůle vašeho Otce, který je v nebesích, aby zahynul i jen JEDINÝ z těchto maličkých.“ (Mt 18,14)
„Pokud by neuposlechl, vezmi s sebou ještě JEDNOHO či dva lidi,“ (Mt 18,16)
„Když začal provádět vyúčtování, byl mu přiveden JEDEN otrok, který mu byl dlužen deset tisíc talentů.“ (Mt 18,24)
„Ten otrok vyšel od svého pána a našel JEDNOHO ze svých spoluotroků, který mu dlužil sto denárů.“ (Mt 18,28)
„Proto člověk opustí otce i matku a připojí se ke svojí ženě. A ti dva budou JEDNÍM tělem.‘ Takže již nejsou dvě těla, ale JEDNO tělo.“ (Mt 19,5-6)
„A hle: přistoupil k Němu JEDEN člověk a řekl: „Mistře dobrý, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?““ (Mt 19,16)
„On mu řekl: „Proč Mě nazýváš ‚dobrý‘? Jen JEDINÝ je dobrý, totiž Bůh.“ (Mt 19,17)
„‚Ti, co přišli poslední, pracovali JEDNU hodinu a postavil jsi je na roveň s námi, kteří jsme nesli tíhu dne a snášeli spalující horko.‘ On však JEDNOMU z nich odpověděl: ‚Společníku, nedělám vůči tobě nespravedlnost. Nesmluvil sis se mnou jeden denár?“ (Mt 20,12-13)
„Řekl jí: „Co si přeješ?“ Řekla Mu: „Řekni, aby v Tvém království tito dva moji synové usedli JEDEN po Tvojí pravici a DRUHÝ po Tvojí levici.““ (Mt 20,21)
„Uviděl podél cesty JEDEN fíkovník a šel k němu.“ (Mt 21,19)
„Ježíš jim odpověděl: „Zeptám se také Já vás na JEDNU věc, kterou když Mi řeknete, tak i Já vám řeknu, v jaké autoritě to dělám.“ (Mt 21,24)
„A zeptal se Ho JEDEN znalec zákona, aby Ho pokoušel“ (Mt 22,35)
„Ale vy nebuďte oslovováni: ‚Rabbi‘, protože JEDINÝ je váš Učitel – Kristus. Vy však jste všichni bratři. Ať vás nikdo na zemi neoslovuje: ‚Otče‘, neboť JEDINÝ je váš Otec: Ten, který je v nebesích. Nikoho z vás také neoslovujte: ‚Vůdce‘, protože JEDINÝ je váš vůdce: Kristus.“ (Mt 23,8-10)
„Běda vám, učitelé zákona a farizeové – pokrytci! Protože obcházíte moře i suchou zem, abyste získali JEDNOHO proselytu…“ (Mt 23,15)
„Tehdy budou dva lidé na poli: JEDEN bude vzat a DRUHÝ zanechán.“ (Mt 24,40) „Dvě ženy budou ve mlýně mlít obilí: JEDNA bude vzata a DRUHÁ zanechána.“ (Mt 24,41)
„Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu JEDEN talent – každému podle jeho schopností.“ (Mt 25,15)
„Ten však, který obdržel JEDEN talent, odešel a zakopal ten talent v zemi – a tak ukryl peníze svého pána.“ (Mt 25,18)
„Přistoupil také ten, který obdržel JEDEN talent, a řekl: ‚Pane, vím, že jsi tvrdý člověk: sklízíš, kde jsi nerozséval a sbíráš, odkud jsi nerozsypal.“ (Mt 25,24)
„A král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám: Co jste udělali JEDNOMU z Mých nejmenších bratrů – Mně jste udělali.“ (Mt 25,40)
„Tehdy jim odpoví: ‚Amen, říkám vám: Cokoli jste neudělali JEDNOMU z těchto nejmenších – ani Mně jste neudělali.‘“ (Mt 25,45)
„Tehdy odešel k předním kněžím JEDEN z dvanácti učedníků, který se jmenoval Juda z Kerijótu.“ (Mt 26,14)
„Když jedli, řekl jim: „Amen, říkám vám: Jeden z vás Mě zradí.“ (Mt 26,21) „Velmi zesmutněli a začali Mu všichni říkat: „Jsem to snad já, Pane?“ (Mt 26,22; všichni – dosl. každý JEDEN)
„A přišel k učedníkům a našel je spící. Řekl Petrovi: „To jste se Mnou nemohli bdít JEDINOU hodinu?“ (Mt 26,40)
„Zatímco ještě mluvil, hle: Přišel Juda, JEDEN z dvanácti učedníků, a s ním početný zástup s meči a dřevěnými holemi, který poslali přední kněží a starší lidu.“ (Mt 26,47)
„A hle: JEDEN z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil svůj meč, udeřil veleknězova otroka a usekl mu ucho.“ (Mt 26,51)
„Ale Petr seděl venku na nádvoří. A přistoupila k němu JEDNA mladá služebná a řekla: „I ty jsi byl s tím Galilejským Ježíšem!““ (Mt 26,69)
„Ale On mu neodpověděl ani JEDNO slovo, takže se tomu guvernér velmi divil.“ (Mt 27,14)
„Guvernér měl ve zvyku o svátcích propustit zástupům JEDNOHO vězně, kterého chtěli.“ (Mt 27,15)
„Tehdy s Ním ukřižovali dva bandity: JEDNOHO po pravici a DRUHÉHO po levici.“ (Mt 27,38)
„A hned JEDEN z nich vyběhl, vzal houbu, naplnil ji zkyslým vínem, vložil to na rákosovou hůl a dal Mu napít.“ (Mt 27,48)
„Později, po sobotě, když už svítalo na PRVNÍ den po sobotě, přišla Marie z Magdaly a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrobku.“ (Mt 28,1) „Proč tak mluví? Rouhá se! Vždyť kdo má moc odpouštět hříchy – jedině SÁM Bůh!“ (Mk 2,7)
„A hle: Přišel JEDEN správce synagogy jménem Jairus. Když Ho uviděl, padl k Jeho nohám“ (Mk 5,22)
„Jiní lidé však říkali: „Je to Eliáš.“ Ještě jiní zase: „Je to prorok – JEDEN z proroků.“ (Mk 6,15)
„Zapomněli si s sebou vzít chleby; na lodi neměli více než JEDEN chléb.“ (Mk 8,14)
„Odpověděli Mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a ještě jiní za JEDNOHO z proroků.““ (Mk 8,28)
„Petr na to reagoval, řekl Ježíšovi: „Rabbi, je pro nás dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany: JEDEN Tobě, JEDEN Mojžíšovi a JEDEN Eliášovi.“ (Mk 9,5)
„JEDEN člověk ze zástupu Mu odpověděl: „Mistře, přivedl jsem k Tobě svého syna, který má němého ducha.“ (Mk 9,17)
„Kdo v Mém jménu přijme JEDNO z takových dětí, přijímá Mě. A kdo přijímá Mě, nepřijímá jenom Mě, ale Toho, který Mě poslal.“ (Mk 9,37)
„Kdo by svedl k hříchu JEDNOHO z těchto maličkých, kteří ve Mně věří – pro toho by bylo mnohem lépe, kdyby mu byl na krk zavěšen těžký mlýnský kámen a byl vhozen do moře.“ (Mk 9,42)
„A ti dva budou JEDNO tělo. Proto již nejsou dvě těla, ale JEDNO tělo.“ (Mk 10,8)
„Když šel dál po cestě, přiběhl JEDEN člověk, padl před Ním na kolena a zeptal se Ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych dědičně obdržel věčný život?“ (Mk 10,17)
„Ježíš mu řekl: „Proč Mě nazýváš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, pouze SÁM Bůh.“ (Mk 10,18)
„Ježíš na něj pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: „JEDNO ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš, dej to žebrákům a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj Mě; vezmi kříž.“ (Mk 10,21)
„Řekli Mu: „Dej nám, aby ve Tvojí slávě seděl JEDEN z nás po pravici a DRUHÝ z nás po levici.“ (Mk 10,37) „Ježíš jim řekl: „Zeptám se vás na JEDNU otázku. Odpovězte Mi a řeknu vám, v jaké moci to dělám.“ (Mk 11,29)
„Měl ještě JEDINÉHO milovaného syna, toho k nim poslal naposled. Řekl si: ‚Před mým synem se jistě zastydí.‘“ (Mk 12,6)
„A přistoupil JEDEN učitel zákona, který slyšel jejich debatu a poznal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se Ho: „Které přikázání je první ze všech?““ (Mk 12,28)
„Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, je JEDEN Pán.‘“ (Mk 12,29)
„Ten učitel zákona Mu řekl: „Mistře, podle pravdy jsi řekl, že je JEDEN Bůh a není jiný mimo Něj“ (Mk 12,32)
„Přišla JEDNA velmi chudá vdova a vhodila do pokladnice dva lepta, což je kvadrans.“ (Mk 12,42)
„Když vycházel z chrámu, řekl Mu JEDEN z Jeho učedníků: „Mistře, podívej se: Jaké kameny a jaká stavba!“ (Mk 13,1)
„A Juda z Kerijótu, JEDEN z dvanácti učedníků, odešel k předním kněžím, aby jim Ho vydal.“ (Mk 14,10)
„Leželi u stolu, jedli a Ježíš řekl: „Amen, říkám vám: JEDEN z vás Mě zradí. Ten, který se Mnou jí.“ (Mk 14,18)
„Oni začali být velmi smutní a JEDEN po DRUHÉM Mu říkali: „Snad ne já?“ a další řekl: „Snad ne já?“ (Mk 14,19 – dosl. jeden po jednom)
„On jim řekl: „Jeden z dvanácti učedníků. Ten, který se Mnou namáčí v JEDNÉ míse.“ (Mk 14,20)
„Přišel k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl Petrovi: „Šimone, spíš? Nemohl jsi JEDINOU hodinu bdít?“ (Mk 14,37)
„A hned, zatímco ještě mluvil, přišel Juda z Kerijótu, JEDEN z dvanácti učedníků,“ (Mk 14,43)
„Ale JEDEN z těch, kteří stáli kolem, vytasil meč, udeřil jím veleknězova otroka a usekl mu ucho.“ (Mk 14,47)
„A když byl Petr dole na nádvoří, přišla JEDNA mladá služebná, která sloužila veleknězi.“ (Mk 14,66)
„O svátcích jim propouštěl JEDNOHO vězně, kterého si vyprosili.“ (Mk 15,6)
„Ukřižovali s ním také dva bandity, JEDNOHO po Jeho pravici a DRUHÉHO po levici.“ (Mk 15,27)
„Velmi brzy ráno (ještě za východu slunce), PRVNÍ den po sobotě, přicházely k hrobce.“ (Mk 16,2)
„Při západu slunce všichni, kteří měli nemocné rozmanitými chronickými onemocněními, je přiváděli k Němu. A na každého z nich položil ruce a uzdravoval je.“ (Lk 4,40 každého – dosl. každého jednoho)
„Ježíš vstoupil na jednu z těch lodí, která byla Šimonova.“ (Lk 5,3) „Když byl v JEDNOM městě, stalo se, hle: byl tam muž plný malomocenství.“ (Lk 5,12)
„JEDNOHO dne se stalo, že učil a kolem seděli farizeové a přední učitelé Mojžíšova zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic a z Jeruzaléma. A byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval.“ (Lk 5,17)
„JEDEN věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil pět set denárů a druhý padesát.“ (Lk 7,41)
„V JEDEN den se stalo, že se Svými učedníky vstoupil do lodi. Řekl jim: „Přeplavme se na druhou stranu jezera.“ A vypluli.“ (Lk 8,22)
„Když od Něj odcházeli, stalo se, že Petr řekl Ježíšovi: „Veliteli, je dobré, že jsme zde. Udělejme zde tři stany: JEDEN Tobě, JEDEN Mojžíšovi a JEDEN Eliášovi.“ Petr nevěděl, co říká.“ (Lk 9,33)
„Málo je však zapotřebí, jen JEDNÉ věci. Marie si vybrala dobrý díl. Zvolila si to, co jí nebude odejmuto.“ (Lk 10,42)
„On však řekl: „Také vám, znalcům zákona, běda! Protože zatěžujete lidi obtížně nositelnými náklady a sami se těch nákladů nedotknete ani JEDNÍM prstem.“ (Lk 11,46)
„Neprodává se snad pět vrabců za dva assariony? A ani JEDINÝ z nich není před Bohem zapomenut.“ (Lk 12,6)
„ Avšak říkám vám: Ani Šalamoun v celé své slávě nebyl oblečen jako JEDINÁ z nich.“ (Lk 12,27)
„Neboť již od této chvíle bude v JEDNOM domě rozděleno pět osob: tři proti dvěma a dva proti třem.“ (Lk 12,52)
„V sobotu vyučoval v JEDNÉ synagoze.“ (Lk 13,10)
„A každý začal prosit. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a je nutné, abych se na ně šel podívat. Prosím tě, přijmi moji omluvu.‘“ (Lk 14,18 každý – dosl. každý jeden)
„Který člověk z vás udělá toto: Když má sto ovcí a ztratí JEDNU z nich, nezanechá snad devadesát devět v pustině a nejde snad hledat tu ztracenou, dokud ji nenajde?“ (Lk 15,4)
„Říkám vám, že tak bude v nebi větší radost nad JEDNÍM hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří činit pokání nepotřebují.“ (Lk 15,7)
„Anebo nějaká žena, která má deset drachem a ztratí z nich JEDNU drachmu…“ (Lk 15,8)
„Říkám vám, že taková radost nastane před Božími anděly nad JEDNÍM hříšníkem, který činí pokání.“ (Lk 15,10)
„Šel a připojil se k JEDNOMU občanovi té země a on ho poslal na svoje pole pást prasata.“ (Lk 15,15)
„Udělej mě jako JEDNOHO ze svých nádeníků.‘“ (Lk 15,19)
„Udělej mě jako JEDNOHO ze svých nádeníků.‘“ (Lk 15,21)
„Zavolal si JEDNOHO z otroků a vyptával se ho, co to má znamenat.“ (Lk 15,26)
„Zavolal si každého dlužníka svého pána.“ (Lk 16,5 každého – dosl. každého jednoho)
„Žádný služebník domácnosti nemůže otročit dvěma pánům, neboť JEDNOHO bude nenávidět a druhého milovat; JEDNOHO se pevně přidrží a druhým bude opovrhovat. Nemůžete otročit Bohu a mamonu.“ (Lk 16,13)
„Snadněji však pomine nebe a země, než aby padla JEDINÁ čárečka zákona.“ (Lk 16,17)
„Pro takového člověka je výhodnější, kdyby mu kolem krku zavěsili mlýnský kámen a vhodili ho do moře, než aby svedl byť jen JEDNOHO z těchto maličkých.“ (Lk 17,2)
„JEDEN z nich uviděl, že byl uzdraven. Vrátil se a s velikým hlasem oslavoval Boha.“ (Lk 17,15)
„Řekl učedníkům: „Přijdou dny, kdy budete toužit vidět aspoň JEDEN den Syna člověka, ale neuvidíte.“ (Lk 17,22)
„Říkám vám: Té noci budou dva na JEDNÉ posteli; JEDEN bude vzat, a druhý zanechán. Na tom samém místě budou mlít obilí dvě ženy; JEDNA bude vzata, a druhá zanechána. Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán.““ (Lk 17,34-36)
„Do chrámu vstoupili dva muži, aby se modlili – JEDEN byl farizeus a druhý výběrčí daní.“ (Lk 18,10)
„Ježíš mu řekl: „Proč Mě nazýváš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, kromě SAMOTNÉHO Boha.“ (Lk 18,19)
„Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Ještě JEDNO ti zbývá: Prodej všechno, co máš, a rozdej to žebrákům; a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj Mě.“ (Lk 18,22)
„JEDEN den se stalo, že když vyučoval lid v chrámě a kázal evangelium, přistoupili k Němu přední kněží a učitelé zákona spolu se staršími lidu.“ (Lk 20,1)
„Zatímco ještě mluvil, hle: zástup a s ním ten, který se jmenoval Juda, JEDEN z dvanácti učedníků.“ (Lk 22,47)
„JEDEN z nich udeřil veleknězova otroka a usekl mu pravé ucho.“ (Lk 22,50)
„Když uplynula asi JEDNA hodina, zase jiný člověk tvrdil:…“ (Lk 22,59)
„O svátcích jim musel nutně propustit JEDNOHO vězně“ (Lk 23,17)
„JEDEN z těch pověšených zločinců se Mu rouhal: „Nejsi snad Kristus? Spas Sebe i nás!“ (Lk 23,39)
„PRVNÍ den po sobotě, velmi brzy ráno, ženy přišly k hrobu a nesly vonné látky, které připravily.“ (Lk 24,1)
„JEDEN z nich, jménem Kleofáš, Mu odpověděl: „Jsi snad jediný, kdo pobývá jako cizinec v Jeruzalémě a ještě neví, co se v něm v těchto dnech stalo!“ (Lk 24,18) „Všechny věci povstaly skrze Něj, a bez Něj nepovstalo nic, co povstalo.“ (Jan 1,3 nic – dosl. ani jedna [věc])
„JEDEN z těch dvou, kteří od Jana slyšeli to, co o Něm řekl, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten Ho následoval.“ (Jan 1,40)
„Jan odpověděl: „Člověk si nemůže vzít nic, co mu není dáno z nebe.“ (Jan 3,27 nic – dosl. ani jednu [věc])
„Řekl Mu Ondřej (bratr Šimona Petra), JEDEN z Jeho učedníků:“ (Jan 6,8) „Zástup, který stál na druhé straně moře, další den viděl, že tam nebyla žádná jiná loďka kromě té JEDNÉ. Uviděli také, že Ježíš nevstoupil spolu se Svými učedníky do lodi, ale že Jeho učedníci odjeli sami.“ (Jan 6,22)
„Ježíš jim odpověděl: „Nevybral jsem si vás snad dvanáct? A JEDEN z vás je ďábel...“ (Jan 6,70)
„Mluvil o Judovi, synu Šimona z Kerijótu, neboť ten Ho měl zradit. Byl to JEDEN z dvanácti.“ (Jan 6,71)
„Ježíš jim odpověděl: „Vykonal jsem JEDEN skutek a všichni se kvůli tomu divíte.“ (Jan 7,21)
„Nikodém (ten, který k Němu dříve přišel v noci a byl JEDEN z nich) jim řekl:“ (Jan 7,50)
„Když to uslyšeli, byli svým svědomím usvědčováni a JEDEN po DRUHÉM odcházeli; začali odcházet ti starší a odcházeli až po ty poslední. Zůstal tam pouze Ježíš a ta žena, která byla uprostřed.“ (Jan 8,9)
„Řekli Mu tedy: „My jsme se nenarodili ze smilstva, máme JEDNOHO Otce, totiž Boha.“ (Jan 8,41)
„On odpověděl: „Nevím, zda je hříšník. JEDNO vím: že jsem byl slepý a právě teď vidím.“ (Jan 9,25)
„A mám také jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést a budou slyšet Můj hlas. A bude JEDNO stádo a JEDEN Pastýř.“ (Jan 10,16) „Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30)
„JEDEN z nich, nějaký Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, řekl:“ (Jan 11,49)
„Vy nic nechápete, ani si nespočítáte, že je pro nás lépe, aby JEDEN člověk zemřel za lid, než aby zahynul všechen náš národ.“ (Jan 11,50)
„a nejenom za národ, ale také za to, aby rozptýlené Boží děti shromáždil do JEDNOHO.“ (Jan 11,52)
„Marta přisluhovala a Lazar byl JEDEN z těch, kteří s Ním leželi u stolu“ (Jan 12,2)
„Tehdy řekl Juda (JEDEN z Jeho učedníků),“ (Jan 12,4)
„Když to Ježíš řekl, rozrušil se na duchu a dosvědčil: „Amen, amen, říkám vám, že JEDEN z vás Mě zradí.“ (Jan 13,21)
„JEDEN z Ježíšových učedníků, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu na Jeho hrudi.“ (Jan 13,23)
„Již nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a Já odcházím k Tobě. Svatý Otče, ty, které jsi Mi dal, zachovej je ve Tvém jménu, aby byli JEDNO, jako jsme my JEDNO.“ (Jan 17,11)
„aby všichni byli JEDNO, jako Ty, Otče, ve Mně a Já v Tobě, aby také oni byli v nás a aby svět uvěřil, že jsi Mě poslal Ty.“ (Jan 17,21)
„A Já jsem jim dal slávu, kterou jsi Mi dal, aby byli JEDNO, jako i my jsme JEDNO“ (Jan 17,22)
„Já v nich a Ty ve mně, aby byli v dokonalé JEDNOTĚ a aby svět poznával, že jsi Mě poslal Ty a miluješ je tak, jako miluješ Mě.“ (Jan 17,23)
„To byl ten Kaifáš, který Židům poradil, že by bylo prospěšnější, aby JEDEN člověk zemřel za lid.“ (Jan 18,14)
„Když to řekl, JEDEN ze služebníků, který tam stál, dal Ježíšovi úder holí se slovy: „Tak se odpovídá veleknězi?!“ (Jan 18,22)
„JEDEN z veleknězových otroků, který byl příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, mu řekl: „Neviděl jsem tě snad s Ním v zahradě ?“ (Jan 18,26) upravit mezeru
„U vás je zvyk, že vám propustím na pesach JEDNOHO vězně“ (Jan 18,39)
„Ale JEDEN voják Mu probodl kopím bok a hned vyšla krev a voda.“ (Jan 19,34)
„PRVNÍ den po sobotě (brzy ráno, když ještě byla tma) přišla k hrobce Marie z Magdaly a uviděla kámen odvalený od hrobu.“ (Jan 20,1)
„Ale šátek, který byl na Ježíšově hlavě, nebyl položen se lněnou látkou, ale byl svinut na odděleném místě.“ (Jan 20,7 dosl. odděleném jednom místě)
„a spatřila tam dva anděly v bílém rouchu, jak sedí na místě, kde bylo položeno Ježíšovo tělo; JEDEN stál u hlavy a DRUHÝ u nohou.“ (Jan 20,12)
„Když bylo toho dne večer, PRVNÍ den po sobotě, učedníci byli ze strachu z Židů shromážděni za zavřenými dveřmi.“ (Jan 20,19)
„Když přišel Ježíš, nebyl s nimi Tomáš zvaný Didymos, JEDEN z dvanácti učedníků.“ (Jan 20,24)
„Kdyby se měly všechny ty události sepsat každá zvlášť,“ (Jan 21,25 každá – dosl. každá jedna)
„Proto se musí JEDEN z těch mužů – který se s námi scházel během celého času, kdy mezi námi Pán Ježíš vycházel a vcházel“ (Sk 1,21 – původně je toto slovo ve verši Sk 1,22, ale pro lepší pochopení se přesouvá na začátek 21. Verše)
„Modlili se: „Ty, Pane, jsi znalec všech myslí. Urči, kterého jsi vybral z těch dvou,“ (Sk 1,24; kterého – dosl. kterého jednoho)
„Ukázaly se jim rozdělující jazyky, jakoby ohnivé; a na každém z nich se usadil JEDEN“ (Sk 2,3)
„Když nastal ten zvuk, sešlo se množství lidí a byli zmatení, protože je každý slyšel mluvit ve svém vlastním nářečí.“ (Sk 2,6; každý – dosl. každý jeden)
„To množství lidí, které uvěřilo, bylo JEDNÉ mysli a JEDNÉ duše.“ (Sk 4,32)
„JEDEN z nich, jménem Agabos, povstal a skrze Ducha svatého naznačil, že má být po celém obydleném světě veliký hladomor (což se stalo za císaře Kaludia).“ (Sk 11,28)
„Vyšli a prošli přes JEDNU ulici – a hned od něho anděl odstoupil.“ (Sk 12,10)
„Z JEDNÉ krve udělal každý lidský národ, který přebývá na celé tváři země.“ (Sk 17,26)
„aby hledali Boha, zda by se Ho snad mohli dotknout a najít Ho, ačkoliv není daleko od nikoho z nás.“ (Sk 17,27; nikoho – dosl. od každého jednoho z nás)
„Když poznali, že je Žid, nastal ode všech JEDEN hlas, totiž křik trvající kolem dvou hodin: „Veliká je efezská Artemis!“ (Sk 19,34)
„V PRVNÍ den po sobotě jsme se sešli k lámání chleba a Pavel jim kázal. Protože měl další den odejít, protáhl svoji řeč až do půlnoci.“ (Sk 20,7)
„Proto buďte pohotoví a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí nepřestával se slzami varovat každého z vás“ (Sk 20,31; každého – dosl. každého jednoho)
„Dokončili jsme plavbu z Týru a připluli jsme do Ptolemaidy, kde jsme pozdravili bratry a zůstali jsme s nimi JEDEN den.“ (Sk 21,7)
„Pozdravil je a vyprávěl jim JEDNO po druhém všechno, co Bůh udělal mezi pohany skrze jeho službu.“ (Sk 21,19)
„Vstoupil do chrámu a rozhlašoval zprávu o tom, kdy se naplní dny jejich posvěcení a že bude za každého z nich obětována oběť.“ (Sk 21,26; každého – dosl. každého jednoho)
„Pavel s vědomím, že je v sanhedrinu JEDNA část saduceů a druhá část farizeů, zvolal: „Muži bratři, já jsem farizeus, syn farizeů. Jsem zde souzen ohledně naděje a zmrtvýchvstání!“ (Sk 23,6)
„Pavel si zavolal JEDNOHO setníka a řekl: „Doprovoďte tohoto mládence k veliteli vojska, neboť má něco, co by mu řekl.“ (Sk 23,17)
„kromě JEDNOHO výkřiku, který jsem zvolal, když jsem mezi nimi stál: ‚Dnes jsem od vás souzen ohledně vzkříšení z mrtvých.‘“ (Sk 24,21)
„Když po JEDNOM dni začal vát jižní vítr, připluli jsme druhý den do Puteol.“ (Sk 28,13)
„Pavel jim řekl v JEDNOMU slovu: „Duch svatý dobře řekl vašim otcům skrze proroka Izaiáše:“ (Sk 28,25)
„Jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, ani JEDEN,“ (Ř 3,10)
„všichni se odvrátili, společně se stali neužitečnými, není nikdo, kdo by konal dobrotivost, není ani JEDEN.“ (Ř 3,12)
„Pokud je tedy JEDEN Bůh, který ospravedlňuje obřezané z víry a neobřezané skrze tu samou víru“ (Ř 3,30)
„Proto jako prostřednictvím JEDNOHO člověka do světa vstoupil hřích a prostřednictvím hříchu smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“ (Ř 5,12)
„Ale jako je tomu s přestoupením, tak tomu není s darem milosti. Vždyť pokud přestoupením JEDNOHO člověka zemřelo mnoho lidí, tím více se do mnoha lidí rozhojnila Boží milost a dar z milosti – a to vše skrze JEDNOHO člověka, Ježíše Krista.“ (Ř 5,15)
„Avšak s darem milosti tomu není jako s tím, co přišlo skrze JEDNOHO člověka, který zhřešil. Vždyť soud z JEDNOHO přestoupení vedl k trestu, ale dar milosti z mnoha přestoupení vedl k ospravedlnění.“ (Ř 5,16)
„Vždyť pokud kvůli JEDNOMU přestoupení kralovala smrt prostřednictvím toho JEDNOHO, totiž Adama, čím víc ti, kteří přijímají nadměrnou milost a dar spravedlnosti, budou kralovat v životě prostřednictvím Toho JEDNOHO, totiž Ježíše Krista.“ (Ř 5,17)
„Tak tedy: jako prostřednictvím JEDNOHO přestoupení byli všichni lidé přivedeni do trestu, tak také prostřednictvím JEDNÉ spravedlnosti přišlo ke všem lidem ospravedlnění života.“ (Ř 5,18)
„Neboť se jako prostřednictvím neposlušnosti JEDNOHO člověka mnozí stali hříšníky, tak také prostřednictvím poslušnosti toho JEDNOHO se mnozí stanou spravedliví.“ (Ř 5,19)
„Avšak nejen to, ale také Rebeka měla z JEDNÉ manželské postele našeho praotce Izáka.“ (Ř 9,10)
„Jako máme v JEDNOM těle mnoho orgánů, ale všechny orgány nemají vykonávat ten samý úkol, tak i nás je mnoho a jsme JEDNO tělo v Kristu. Ale jednotlivě jsme orgány JEDEN druhého.“ (Ř 12,4-5)
„abyste jednomyslně a JEDNĚMI ústy oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ř 15,6)
„Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou JEDNO.“ (1. Kor 3,8)
„Bratři a sestry, toto jsem vztáhl na sebe a Apolla kvůli vám, abyste se na nás naučili přemýšlet: ‚Ne nad to, co je psáno‘ a abyste se tak kvůli JEDNOMU učiteli nepovyšovali JEDEN nad druhým.“ (1. Kor 4,6)
„Nebo nevíte, že kdo se připojuje k prostitutce, je s ní ‚JEDNO tělo‘? Neboť Písmo říká: ‚Ti dva budou do JEDNOHO těla.‘ Ale ten, který se připojuje k Pánu, je s Ním JEDEN duch.“ (1. Kor 6,16-17)
„Víme, že modla ve světě není nic a že není Boha, kromě JEDNOHO.“ (1. Kor 8,4)
„pro nás je JEDEN Bůh Otec (ze kterého je všechno a my jsme pro Něj) a JEDEN Pán Ježíš Kristus, skrze kterého je všechno a my jsme skrze Něj.“ (1. Kor 8,6)
„Nevíte snad, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží všichni, ale jen JEDEN obdrží vítěznou cenu?“ (1. Kor 9,24)
„Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, a padlo jich za JEDEN den dvacet tři tisíc.“ (1. Kor 10,8)
„Protože je JEDEN chléb, jsme JEDNO tělo, ačkoliv je nás mnoho. Vždyť všichni máme podíl z JEDNOHO chleba.“ (1. Kor 10,17)
„Každá žena, která se modlí či prorokuje s nezakrytou hlavou, zcela zahanbuje svou hlavu; neboť je to JEDNO a totéž, jako kdyby se oholila.“ (1. Kor 11,5)
„Jinému člověku je dána víra ve stejném Duchu, jinému dar uzdravování v tom JEDNOM Duchu“ (1. Kor 12,9)
„Ale to všechno koná JEDEN a tentýž Duch, který jak chce, tak každému jednotlivě rozděluje Své dary.“ (1. Kor 12,11)
„Vždyť jako je tělo JEDNO (a má mnoho orgánů; všechny ty orgány tvoří tělo a těch orgánů je mnoho v JEDNOM těle), tak je jeden i Kristus. Vždyť v JEDNOM Duchu jsme my všichni byli křtem ponořeni do JEDNOHO těla (ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, a všichni ostatní) a dostali jsme napít z JEDNOHO Ducha. Vždyť tělo není JEDEN orgán, ale mnoho orgánů.“ (1. Kor 12,12-14)
„Ale Bůh umístil každý orgán v těle tak, jak On sám chtěl. Vždyť pokud by byly všechny orgány JEDNÍM orgánem, kde by bylo tělo? Nyní však říkám: Je vskutku mnoho orgánů, ale JEDNO tělo.“ (1. Kor 12,18-20 každý – dosl. každý jeden)
„Pokud trpí JEDEN orgán, spolutrpí s ním všechny ostatní orgány; a pokud je JEDEN orgán oslavován, spoluradují se spolu s ním všechny ostatní orgány.“ (1. Kor 12,26)
„Pokud někdo mluví jazykem, ať mluví dva nebo nanejvýš tři – a to popořadě; a JEDEN ať vysvětluje.“ (1. Kor 14,27)
„Vždyť můžete JEDEN po druhém všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni.“ (1. Kor 14,31)
„PRVNÍ den po sobotě ať si každý z vás uloží u sebe to, co nashromáždil, podle svého prospívání, aby sbírky neprobíhaly teprve až když přijdu.“ (1. Kor 16,2)
„Protože JEDEN zemřel za všechny, potom tedy zemřeli všichni.“ (2. Kor 5,14) „Vždyť jsem vás, svatou pannu, zasnoubil jednomu muži, abych vás předložil Kristu.“ (2. Kor 11,2)
„Od Židů jsem pětkrát obdržel čtyřicet ran bez JEDNÉ“ (2. Kor 11,24)
„Písmo neříká: ‚a potomkům‘– jako z mnoha potomků, ale jako z JEDNOHO potomka: ‚a tvému potomku‘ – kterým je Kristus.“ (Gal 3,16)
„Prostředník však není JEDEN, Bůh však JEDEN je.“ (Gal 3,20)
„Není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž a žena, ale vy všichni jste JEDNO v Kristu Ježíši.“ (Gal 3,28)
„Vždyť je psáno, že Abraham měl dva syny: JEDNOHO z otrokyně a DRUHÉHO ze svobodné ženy.“ (Gal 4,22)
„To je řečeno alegoricky: Neboť ty ženy jsou dvě smlouvy: JEDNA smlouva je z hory Sinaj, která rodí do otroctví – to je Hagar.“ (Gal 4,24)
„Neboť celý zákon je naplněn v JEDNOM prohlášení: ‚Miluj svého bližního jako sebe.‘“ (Gal 5,14)
„Vždyť On je váš pokoj. On, který vytvořil z obou druhů lidí JEDNOHO člověka a zničil mezistěnu oddělující zdi. Zničil ve Svém těle nepřátelství. Tak způsobil neúčinnost zákona přikázání v ustanoveních, aby ti dva – Žid i pohan – mohli být v Něm stvořeni do JEDNOHO nového člověka. Tím způsobil pokoj a zcela smířil vůči Bohu oba druhy lidí v JEDNOM těle – prostřednictvím kříže, v němž to nepřátelství zabil.“ (Ef 2,14-16)
„protože skrze Něj mají oba dva druhy lidí přístup v JEDNOM Duchu k Otci.“ (Ef 2,18)
„Je JEDNO tělo a JEDNO Duch, stejně jako jste byli povoláni v JEDNÉ naději svého povolání. Je JEDEN Pán, JEDNA víra, JEDEN křest, JEDEN Bůh a Otec všech, který je nade vším, skrze všechno a ve všem. Každému JEDNOMU z nás je dána milost podle míry Kristova daru.“ (Ef 4,4-7)
„ze kterého je celé tělo spojeno v celek a je spojeno dohromady skrze každý kloub podporující stabilitu – podle míry činnosti každé části – tím se způsobuje růst těla ke svému vlastnímu budování v lásce.“ (Ef 4,16 každé – dosl. každé jedné)
„Proto muž opustí otce a matku a připojí se ke své manželce. A ti dva budou do JEDNOHO těla.“ (Ef 5,31)
„Nicméně i vy: Ať každý z vás miluje svou ženu jako sám sebe. A žena ať má ke svému muži úctu.“ (Ef 5,33 každý – dosl. každý jeden)
„Jen se chovejte jako spořádaní občané, kteří jsou hodni evangelia Kristova, abych – až přijdu a uvidím vás, nebo v mojí nepřítomnosti – mohl slyšet ohledně vás to, že stojíte v JEDNOM Duchu, že jako JEDNA duše energicky spolupracujete pro víru evangelia“ (Fil 1,27)
„Naplňte mojí radost, abyste měli stejné přemýšlení, stejnou lásku a byli v přemýšlení JEDNÉ duše.“ (Fil 2,2)
„Bratři a sestry, já si nemyslím, že bych se toho zmocnil, avšak dělám JEDNU věc: zapomínám to, co je za mnou, natahuji se k tomu, co je přede mnou,“ (Fil 3,13)
„Do tohoto pokoje jste byli povoláni v JEDNOM těle.“ (Kol 3,15)
„Vaše slova ať jsou vždy v milosti ochucena solí, abyste věděli, co je potřeba každému odpovědět.“ (Kol 4,6 každému – dosl. každému jednomu)
„stejně jako víte, že jsme každého z vás jako otec své vlastní děti povzbuzovali a podporovali“ (1. Tes 2,11 každého – dosl. každého jednoho)
„Proto JEDEN DRUHÉHO navzájem povzbuzujte a budujte – jako to i děláte.“ (1. Tes 5,11)
„Bratři a sestry, co se týče vás: Jsme stálými dlužníky v děkování Bohu, jak je toho hodno – vždyť nadměrně roste vaše víra a rozrůstá se vzájemná láska každého z vás,“ (2. Tes 1,3 každého – dosl. každého jednoho)