GRAFÉ - zizanion
ZIZANION (ζιζάνιον))


→ ŘECKÉ SLOVO ZIZANION
Strongovo číslo: 2215
Původní změní: ζιζάνιον, ου, τό (zizanion)
Zařazení: podstatné jmén, střední rod
Význam: jílek mámivý (plevel vypadající jako obilí)
Překlad (GRAFÉ): planá pšenice
Stručná definice: Pravděpodobně rostlina 'Lolium Temulentum', česky 'Jílek Mámivý'(zprvu je podobný pšenici, jak vyroste, už lze od pšenice rozeznat)


Obsáhlá definice:
Toto slovo je použito pouzje v jednom podobenství (Mt 13,24-30) a odkazuje na 'Lolium Temulentum', česky 'Jílek Mámivý'(zprvu je podobný pšenici, jak vyroste, už lze od pšenice rozeznat)


Použití v Bibli:
24Předložil jim jiné podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který na svém poli rozesel dobrá semínka. 25V době, kdy lidé spí, přišel jeho nepřítel a zasel PLANOU PŠENICI mezi běžnou pšenici a odešel. 26Když rostlinky vyklíčily a přinesly užitek, tehdy se objevila i PLANÁ PŠENICE. 27Otroci toho hospodáře k němu přistoupili a řekli mu: ‚Pane, nezasadil jsi na svém poli dobrá semínka? Kde se potom vzala ta PLANÁ PŠENICE? 28A on jim řekl: ‚To udělal nepřítel člověka.‘ Otroci mu řekli: ‚Chceš, abychom vyšli a vysbírali ji?’ 29Ale on jim objasnil: ‚Ne, nikoli! Vysbíráváním PLANÉ PŠENICE byste současně s ní vykořenili i běžnou pšenici. 30Nechte obojí, aby spolurostli do sklizně. A v čase sklizně řeknu žencům, tedy těm, kteří budou sklízet: ‚Nejprve vysbírejte PLANOU PŠENICI a svažte ji do snopů k úplnému spálení. Avšak běžnou pšenici shromážděte do mojí sýpky.‘“ ... 36Tehdy propustil zástupy a šel do domu. Jeho učedníci k Němu přistoupili a řekli: „Objasni nám to podobenství o PLANÉ na poli. 37On jim odpověděl: „Rozsévač dobrého semínka je Syn člověka, 38pole je tento svět. Dobré semínko jsou synové království a PLANÁ PŠENICE jsou synové toho Zlého. 39Nepřítel, který ji rozsévá, je ďábel a sklizeň je dovršení tohoto věku. Ti, co budou sklízet, jsou andělé. 40Proto jako se vysbírává PLANÁ PŠENICE a úplně se spaluje ohněm, tak tomu bude i při dovršení tohoto věku. (Mt 13,24-30.36-40)