GRAFÉ - thésauros
THÉSAUROS (θησαυρός)


→ ŘECKÉ SLOVO THÉSAUROS
Strongovo číslo: 2344
Původní změní: θησαυρός, οῦ, ὁ (thésauros)
Zařazení: podstatné jméno, rod mužský
Význam: 'místo nashromážděných věcí', sklad, skladiště, také poklad, pokladnice, drahocennost
Překlad (GRAFÉ): shromaždiště, poklad, to nashromážděné
Stručná definice: Místo, kde se něco shromažďuje (nádoba, nebo samotný poklad, skladiště, shromaždiště, přeneseně: něco drahocenného)


Obsáhlá definice:
Podobné slovo tithémi (umístit, ustanovit). Označuje místo shromáždění ('to nashromážděné'):
a) To, kam se dává poklad (Mt 2,11; patrně truhlice)
b) Skladiště, shromaždiště (v septuagintě v Neh 13,12; Dt 28,12; v NZ v Mt 13,52; 12,35)
c) Poklad (ve většině případů - 'poklad v nebi' (Mt 6,19-21; Lk 12,33; žid 11,26; Mt 19,21; Mk 10,21; Lk 18,22)
c) Přeneseně: něco drahocenného (Mt 13,44; 2. Kor 4,7; Kol 2,3)


Použití v Bibli:
"A vešli do domu, kde našli Dítě s Jeho matkou Marií, padli na zem a poklonili se Mu. Otevřeli svoje POKLADY a obětovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu." (Mt 2,11)
"Neukládejte si POKLADY na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ale ukládejte si POKLADY v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť kde je tvůj POKLAD, tam bude i tvoje mysl." (Mt 6,19-21)
"Dobrý člověk vynáší dobré z toho dobrého, CO NASHROMÁŽDIL v mysli. A zlý člověk vynáší zlo z toho zlého, CO NASHROMÁŽDIL v mysli." (Mt 12,35)
"Znovu říkám: „Nebeské království je jako POKLAD ukrytý v poli, který člověk najde a ukrývá jej. Radostí z něj jde, prodá všechno, co má, a koupí to pole.“ (Mt 13,44)
"A řekl jim: „Kvůli tomu: Každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako člověk hospodář, který vynáší z toho, CO NASHROMÁŽDIL, věci nové i staré.“" (Mt 13,52)
"Ježíš mu řekl: „Pokud chceš být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej to žebrákům – a budeš mít POKLAD v nebi. Pak přijď sem a následuj Mě.“ (Mt 19,21)
"Ježíš na něj pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: „Jedno ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš, dej to žebrákům a budeš mít PPOKLAD v nebi. Pak přijď a následuj Mě; vezmi kříž.“" (Mt 10,21)
"Dobrý člověk vynáší dobré z toho dobrého, CO NASHROMÁŽDIL v mysli, a zlý člověk vynáší zlo z toho zlého, co nashromáždil v mysli. Neboť jeho ústa mluví z toho, v čem má mysl nadbytek." (Lk 6,45)
"Prodávejte své majetky a dávejte příspěvky pro chudé. Udělejte si měšce, které nezestárnou: nevyčerpatelné SHROMAŽDIŠTĚ v nebesích, kde se k nim nemůže přiblížit zloděj a kde je zcela nezkazí mol. Vždyť kde je tvoje SHROMAŽDIŠTĚ, tam bude i tvoje mysl." (Lk 12,33-34)
"Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Ještě jedno ti zbývá: Prodej všechno, co máš, a rozdej to žebrákům; a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj Mě.“" (Lk 18,22)
"ento poklad však máme v hliněných nádobách, aby nadměrné působení moci bylo od Boha, a ne z nás.8Ze všech stran jsme utlačováni, ale nejsme tísněni; jsme v rozpacích, ale nejsme v zoufalství" (2. Kor 4,7)
"V Něm jsou ukryty všechny POKLADY moudrosti a poznání." (Kol 2,3)
"Za větší bohatství než POKLADY Egypta pokládal Kristovo pohanění, neboť vzhlížel ke své řádné odplatě." (žid 11,26)