KARDIA - řečtina
KARDIA (καρδία)


→ ŘECKÉ SLOVO KARDIA
Strongovo číslo: 2588
Původní změní: καρδία, ας, ἡ (kardia)
Zařazení: podstatné jméno, ženský rod
Význam: Nitro člověka, s důrazem na myšlenky
Překlad (GRAFÉ): Mysl(153x), srdce(4x), myšlení(1x)
Stručná definice: Označuje srdce jako orgán (2. Kor 3,2-3), obecně nitro člověka (2. Kor 5,12; 1. Tes 2,17), s důrazem na přemýšlení (Mt 9,4; 24,48...) a rozhodování (Sk 5,4; 2. Kor 9,7).


Obsáhlá definice:
Řecké slovo kardia (καρδία) označuje srdce jako orgán (v LXX např. 2. Sam 18,14; v NZ pouze zde 2. Kor 3,2-3), nebo „něco uvnitř“ (Jonáš v srdci země (Mt 12,40). Obecně se jedná člověka jako takového, někdy v kontrastu s vnějším vzhledem:
„Vždyť vám znovu nedoporučujeme sami sebe, ale dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli odpověď pro ty, kteří se chlubí tváří, a ne MYSLÍ.“ (2. Kor 5,12)
„Bratři a sestry, my jsme však byli od vás po určitý čas odloučeni jako sirotci – tělem, ale ne MYSLÍ. Velmi usilovně jsme se snažili s velkou touhou vidět vaši tvář.“ (1. Tes 2,17)
„ale ať je tato ozdoba ve skryté MYSLI člověka v neporušitelnosti pokorného a klidného ducha, který je před Bohem velmi drahý.“ (1. Pt 3,4)

Z tohoto důvodu v Bibli např. možné „vykrmit“ svoje srdce, nebo „vidět“ srdcem: „Dávejte si pozor na to, aby snad vaše MYSLI nebyly zatíženy přejídáním, opilstvím a starostmi ohledně záležitostí tohoto světa, aby na vás tento den nepřišel neočekávaně.“ (Lk 21,34)
„Ačkoliv nenechal sám Sebe bez svědectví: Dělal dobro, když vám dával z nebe déšť a úrodné období – sytil vás jídlem a vaše MYSLI sytil vnitřní radostí.“ (Sk 14,17)
„Žili jste na zemi v luxusu a jen jste si užívali. Vykrmili jste své MYSLI do dne porážky.“ (Jak 5,5)
„Tak budou osvíceny oči vaší MYSLI, abyste věděli, jaká je naděje v Jeho povolání, jaké je bohatství slávy Jeho dědictví ve svatých“ (Ef 1,18)


OZNAČUJE SE V BIBLI SLOVEM 'SRDCE' MYŠLENÍ, NEBO POCITY?
„A její děti zabiji ve smrti. A všechny církve poznají, že Já jsem Ten, který zkoumá myšlení i pocity.“ (Zj 2,23)


V naší kultuře obvykle vnímáme srdce jako centrum emocí, naproti tomu mozek (nebo rozum) jako centrum racionálního myšlení. V Biblickém smyslu je ale toto chápání nedostačující. Srdce je orgán zajišťující paměť (Lk 2,51; Lk 21,14), nebo racionální rozhodování:
„Kdo si však ve své MYSLI pevně stojí za svým, není to pro něj nutné, má moc nad svou vůlí a takto to usoudil ve své MYSLI, že zachová pannu – dobře dělá.“ (1. Kor 7,37)
„Nezůstalo by ti snad to, co by ti zůstalo? A co jsi prodal – nebylo by to ve tvojí moci? Proč jsi uložil ve své mysli tuto záležitost?“ (Sk 5,4)
„Každý ať dá tolik, kolik si předem rozhodl v mysli, ať nedává ze zármutku či nutnosti, neboť Bůh miluje radostného dárce.“ (2. Kor 9,7)
„…aby se vaše mysl upevnila k neporušenosti ve svatosti před Bohem a naším Otcem při příchodu našeho Pána Ježíše se všemi Jeho svatými. Amen.“ (1. Tes 3,13)
„Neboť Bůh jim vložil do mysli, aby vykonali Jeho úmysl; a oni vykonali jeden úmysl a dali své království šelmě, dokud nebudou dokončena Boží slova.“ (Zj 17,17)

Z celkového počtu slova kardia v NZ – 158 – je ve 33x případech v Bibli přímo napsáno, že lidé srdcem přemýšlí, ve 12 případech srdce je to spojeno s emocemi a ostatní výskyty jsou obecnějšího rázu. Slovem „srdce“ se tedy v Bibli myslí především nitro člověka, spíše s důrazem na rozumovou stránku, která ale není oddělena od citové (stejně jako i naše přemýšlení není neovlivněno emocemi).

CITY:
„Ať se vaše mysl nerozrušuje. Věříte v Boha, věříte také ve Mne.“ (Jan 14,1)
„Můj pokoj vám dávám, ne takový, jako dává svět, ale takový, jaký Já vám dávám. Ať se vaše mysl nerozrušuje ani nestrachuje.“ (Jan 14,27)
„Protože jsem vám řekl toto, vaše mysl je naplněna bolestí.“ (Jan 16,6)
„Tedy i vy máte nyní bolest, ale znovu vás uvidím a vaše mysl se bude radovat.“ (Jan 16,22)
„Když to uslyšeli, byli vnitřně rozzlobeni ve svých myslích a skřípali zuby proti němu.“ (Sk 7,54)
„Tehdy Pavel odpověděl: „Co to děláte, že pláčete a rozlamujete moji mysl? Vždyť já jsem připraven nejen být svázán, ale také zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše.“ (Sk 21,13)
„Proto je Bůh vydal napospas chtíčům jejich myslí do nečistoty, aby mezi sebou navzájem znevažovali svoje těla.“ (Ř 1,24)
„Můj zármutek je veliký a v mojí mysli je nepřetržitá bolest.“ (Ř 9,2)
„Vždyť jsem vám napsal s mnoha slzami a z velikého utrpení a úzkosti MYSLI, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali tu nadměrnou lásku, kterou k vám mám.“ (2. Kor 2,4)
„Jeho jsem k vám poslal právě proto, abyste se dozvěděli, co je s námi, a aby povzbudil vaši mysl.“ (Ef 6,22)
„Pokud však mate ve svých myslích hořkost, závist a egoismus, nepovyšujte se a nelžete proti pravdě.“ (Jak 3,14)
„A v tom poznáme, že jsme z pravdy. A před Ním uklidníme svou MYSL, i když by nás naše MYSL odsuzovala, neboť Bůh je větší než naše MYSL a zná všechno. Milovaní, pokud nás naše MYSL neodsuzuje, máme smělou důvěru vůči Bohu“ (1. Jan 3,19-21)

MYSL:
„Ježíš si byl vědom jejich přemýšlení a řekl: „Proč tak zle uvažujete ve svých myslích?“ (Mt 9,4)
„Ale pokud by si špatný otrok řekl ve své mysli: ‚Můj pán prodlévá s příchodem.‘“ (Mt 24,48)
„Seděli tam však někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých myslích:“ (Mk 2,6) „Ježíš Svým duchem hned poznal, že takto sami u sebe uvažují. A řekl jim: „Proč takto uvažujete ve svých myslích?“ (Mk 2,8)
„Nepochopili totiž, co se stalo ohledně těch chlebů, ale jejich mysl byla zkamenělá.“ (Mk 6,52)
„On jim však odpověděl: „Dobře o vás, pokrytcích, prorokoval Izaiáš. Jak je psáno: ‚Tento lid Mě ctí svými rty, ale jejich mysl je držena daleko ode Mě.“ (Mk 7,6)
„Vždyť zevnitř, z lidské mysli, vychází špatné myšlení: cizoložství, krádeže, vraždy, smilstvo“ (Mk 7,21)
„Ježíš to rozpoznal a řekl jim: „Proč uvažujete o tom, že nemáte chleba? Stále nerozumíte, ani nechápete? Máte zkamenělou mysl?“ (Mk 8,17)
„Amen, říkám vám: Kdo by řekl této hoře: ‚Zdvihni se a uvrhni se do moře‘ – a nepochyboval by ve své mysli, ale věřil by, že to, co říká, se děje, bude to – stane se mu to.“ (Mk 11,23)
„A On Sám půjde před Ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil mysl otců k dětem a neposlušné k chápání spravedlivých – to proto, aby přichystal Pánu připravený lid.“ (Lk 1,17)
„Svou paží udělal silný skutek, rozehnal povýšenecké lidi v přemýšlení jejich mysli,“ (Lk 1,51)
„Avšak Marie uchovávala všechna ta slova; uvažovala o nich ve své mysli.“ (Lk 2,19) „(a také tvojí duší pronikne meč), aby bylo zjeveno myšlení mnoha myslí." (Lk 2,35) „Lidé byli v očekávání a všichni uvažovali ve svých myslích o Janovi, zda právě on není Kristus.“ (Lk 3,15)
„Ježíš však poznal jejich uvažování a reagoval na to: „Proč takto uvažujete ve svých MYSLÍCH?“ (Lk 5,22)
„Pokud by si však ten otrok ve své mysli řekl: ‚Můj pán prodlévá s příchodem‘ – a začal by bít služebníky a mladé služebnice; a jíst, pít a opíjet se,“ (Lk 12,45) „Řekl jim: „Proč jste tak rozrušení? A jaké myšlenky vám to vystupují ve vaší mysli?“ (Lk 24,38)
„‚Oslepil jejich oči a způsobil, že jejich MYSL zkameněla, aby se nestalo, že by očima viděli, MYSLÍ rozuměli, obrátili se a Já je uzdravil.‘“ (Jan 12,40) „Když se naplnilo čtyřicet let času, přišlo mu na mysl, aby navštívil své bratry, totiž syny Izraele.“ (Sk 7,23)
„Proto z této tvojí špatnosti čiň pokání a pros Boha. Snad ti odpustí tu myšlenku tvojí mysli.“ (Sk 8,22)
„Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby záměr jejich mysli zůstával v Pánu.“ (Sk 11,23)
„Neboť mysl tohoto lidu se stala tučná, a tak ušima obtížně slyší a svoje oči mají zavřené; a tak se stalo, že očima neuviděli, ušima neuslyšeli, myslí nepochopili, neobrátili se a Já je neuzdravil.‘“ (Sk 28,27)
„Ten pak, který zkoumá mysli, ví, jaké je přemýšlení Ducha; přimlouvá se totiž podle Boha za svaté.“ (Ř 8,27)
„Avšak spravedlnost z víry mluví takto: ‚Neříkej ve své mysli: ‚Kdo vystoupí do nebe?‘ – tj. přivést Krista dolů“ (Ř 10,6)
„‚Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, ani do lidské mysli nevstoupilo – to Bůh připravil těm, kteří Ho milují.‘“ (1. Kor 2,9)
„Proto nesuďte nic předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvětlí to, co je skryto ve tmě a zjeví úmysly myslí. A tehdy se každému člověku dostane pochvaly od Boha.“ (1. Kor 4,5)
„Oni mají zatemnělé přemýšlení, přitom jsou odděleni od Božího života skrze nevědomost, která je v nich skrze zatvrzelost jejich MYSLI.“ (Ef 4,18)
„Vždyť je pro mě správné, abych tak přemýšlel o vás všech, kvůli tomu, že vás mám v mysli – ať už jsem v poutech či v ústní obhajobě a potvrzování evangelia.“ (Fil 1,7)
„A Boží pokoj, který je nadřazený všemu chápání, bude střežit vaše mysli i myšlenky v Ježíši Kristu.“ (Ef 4,7)
„Neboť Boží slovo je živé, efektivní, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, pronikající až na rozdělení duše i ducha, kloubů i kostní dřeně; a soudí přemýšlení a myšlení mysli.“ (žid 4,12)
„‚Protože toto je smlouva, kterou smluvím s domem izraelským po těch dnech,‘ říká Pán: ‚Moje zákony dám do jejich myslí a napíši jim je do jejich přemýšlení.“ (žid 8,10)
„‚Toto je smlouva, kterou s nimi smluvím po těch dnech, říká Pán: Moje zákony dám do jejich myslí a napíši jim je do jejich přemýšlení,‘“ (žid 10,16)
„Neboť si v mysli říká: ‚Sedím jako královna, nejsem vdova! A jistě neuvidím nářek.‘“ (Zj 18,7)Použití v Bibli (158 výskytů):
„Blahoslavení čisté MYSLI, neboť oni uvidí Boha.“ (Mt 5,8)
„Já vám však říkám, že každý, kdo se dívá na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svojí MYSLI.“ (Mt 5,28)
„Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje MYSL.“ (Mt 6,21)
„Ježíš si byl vědom jejich přemýšlení a řekl: „Proč tak zle uvažujete ve svých MYSLÍCH?“ (Mt 9,4)
„Vezměte na sebe Moje jho a učte se ode Mne, neboť jsem pokorný a mám skromnou MYSL“ (Mt 11,29)
„Neboť ústa mluví z toho, v čem má MYSL nadbytek.“ (Mt 12,34)
„Neboť jako byl Jonáš v břiše velryby tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka v SRDCI země tři dny a tři noci.“ (Mt 12,40)
„Neboť MYSL tohoto lidu se stala tučná, a tak ušima obtížně slyší a svoje oči mají zavřené – a tak se stalo, že očima neuviděli, ušima neuslyšeli, MYSLÍ nepochopili, neobrátili se a Já je neuzdravil.‘“ (Mt 13,15)
„Ke každému, kdo slyší slovo o království a chápe ho, přichází ten Zlý a popadne to, co je zaseto v jeho MYSLI.“ (Mt 13,19)
„Tento lid Mě ctí svými rty, ale jejich MYSL je držena daleko ode Mě.“ (Mt 15,8)
„Ale to, co vychází z úst, přichází z MYSLI – a to poskvrňuje člověka.“ (Mt 15,18)
„Vždyť z MYSLI přichází špatné myšlení, vraždy, cizoložství, smilstvo, krádeže, falešná svědectví, rouhání…“ (Mt 15,19)
„Tak vám učiní i Můj nebeský Otec, pokud ze své MYSLI neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení.“ (Mt 18,35)
„Ježíš Mu řekl: „‚Miluj svého Pána Boha v celé své MYSLI, v celé své duši a v celém svém přemýšlení.‘“ (Mt 22,37)
„Ale pokud by si špatný otrok řekl ve své MYSLI: ‚Můj pán prodlévá s příchodem.‘“ (Mt 24,48)
„Seděli tam však někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých MYSLÍCH:“ (Mk 2,6) „Ježíš Svým duchem hned poznal, že takto sami u sebe uvažují. A řekl jim: „Proč takto uvažujete ve svých MYSLÍCH?“ (Mk 2,8)
„Rozhlédl se na ně s hněvem a hluboce zarmoucen nad zatvrzelostí jejich MYSLI tomu člověku řekl: „Natáhni svou ruku.“ On ji natáhl a jeho ruka byla uzdravena.“ (Mk 3,5) „Nepochopili totiž, co se stalo ohledně těch chlebů, ale jejich MYSL byla zkamenělá.“ (Mk 6,52)
„…protože mu to nevchází do MYSLI, ale vchází to do žaludku, a potom to jde do záchodu, očišťujíce tak všechno jídlo?“ (Mk 7,19)
„Vždyť zevnitř, z lidské MYSLI, vychází špatné myšlení: cizoložství, krádeže, vraždy, smilstvo“ (Mk 7,21)
„Ježíš to rozpoznal a řekl jim: „Proč uvažujete o tom, že nemáte chleba? Stále nerozumíte, ani nechápete? Máte zkamenělou MYSL?“ (Mk 8,17)
„Amen, říkám vám: Kdo by řekl této hoře: ‚Zdvihni se a uvrhni se do moře‘ – a nepochyboval by ve své MYSLI, ale věřil by, že to, co říká, se děje, bude to – stane se mu to.“ (Mk 11,23)
„A ,budeš milovat svého Pána Boha z celé své MYSLI, z celé své duše, z celého svého přemýšlení a z celé své síly.‘“ (Mk 12,30)
„a milovat Ho z celé MYSLI, z celého porozumění, z celé duše a z celé síly a milovat svého bližního jako sebe je důležitější, než celopaly a oběti.“ (Mk 12,33)
„A On Sám půjde před Ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil MYSL otců k dětem a neposlušné k chápání spravedlivých – to proto, aby přichystal Pánu připravený lid.“ (Lk 1,17)
„Svou paží udělal silný skutek, rozehnal povýšenecké lidi v přemýšlení jejich MYSLI,“ (Lk 1,51)
„A všichni, kteří to uslyšeli, to uložili ve své MYSLI a říkali: „Co z toho dítěte bude?“ A byla s ním Pánova ruka.“ (Lk 1,66)
„Avšak Marie uchovávala všechna ta slova; uvažovala o nich ve své MYSLI.“ (Lk 2,19) „(a také tvojí duší pronikne meč), aby bylo zjeveno myšlení mnoha MYSLÍ." (Lk 2,35) „Šel s nimi, přišel do Nazareta a byl jim podřízen. Jeho matka pečlivě uchovávala všechna ta slova ve své MYSLI.“ (Lk 2,51)
„Lidé byli v očekávání a všichni uvažovali ve svých MYSLÍCH o Janovi, zda právě on není Kristus.“ (Lk 3,15)
„ ‚Duch Páně je nade Mnou, protože Mě pomazal k tomu, abych kázal evangelium chudým lidem, poslal Mě uzdravit ty, kteří jsou zlomení v MYSLI, kázat zajatým lidem propuštění, slepým lidem obnovení zraku, vyslat zničené lidi v propuštění“ (Lk 4,18)
„Ježíš však poznal jejich uvažování a reagoval na to: „Proč takto uvažujete ve svých MYSLÍCH?“ (Lk 5,22)
„Dobrý člověk vynáší dobré z toho dobrého, co nashromáždil v MYSLI, a zlý člověk vynáší zlo z toho zlého, co nashromáždil v mysli. Neboť jeho ústa mluví z toho, v čem má MYSL nadbytek.“ (Lk 6,45)
„Semínka, která padla na dobrou zem – to jsou ti, kteří uslyšeli slovo a pevně se ho drží v dobré a krásné MYSLI; a ve vytrvalosti nesou ovoce.“ (Lk 8,15)
„Ježíš viděl hádku jejich MYSLI, vzal dítě, postavil je vedle Sebe a řekl jim:“ (Lk 9,47)
„Odpověděl: „‚Miluj svého Pána Boha v celé své MYSLI, v celé své duši, v celé své síle a v celém svém přemýšlení‘ a ‚svého bližního jako sebe.‘“ (Lk 10,27)
„Vždyť kde je tvoje shromaždiště, tam bude i tvoje MYSL.“ (Lk 12,34)
„Pokud by si však ten otrok ve své MYSLI řekl: ‚Můj pán prodlévá s příchodem‘ – a začal by bít služebníky a mladé služebnice; a jíst, pít a opíjet se,“ (Lk 12,45)
„Řekl jim: „Vy jste ti, kteří se sami ospravedlňují před lidmi, ale Bůh zná vaše MYSLI.“ (Lk 16,15)
„Uložte si proto ve svých MYSLÍCH to, abyste se předem nezabývali tím, jak se budete obhajovat.“ (Lk 21,14)
„Dávejte si pozor na to, aby snad vaše MYSLI nebyly zatíženy přejídáním, opilstvím a starostmi ohledně záležitostí tohoto světa, aby na vás tento den nepřišel neočekávaně.“ (Lk 21,34)
„A řekl jim: „Ó, vy nerozumní a pomalí v MYSLI, než abyste věřili tomu všemu, co říkali proroci.“ (Lk 24,25)
„Řekli si navzájem: „Nehořela nám snad MYSL, když k nám na cestě promlouval a úplně nám otevíral Písma?“ (Lk 24,32)
„Řekl jim: „Proč jste tak rozrušení? A jaké myšlenky vám to vystupují ve vaší MYSLI?“ (Lk 24,38)
„‚Oslepil jejich oči a způsobil, že jejich MYSL zkameněla, aby se nestalo, že by očima viděli, MYSLÍ rozuměli, obrátili se a Já je uzdravil.‘“ (Jan 12,40)
„Když večeřeli, ďábel se již vrhl do MYSLI Judy (syna Šimona z Kerijótu), aby Ho zradil.“ (Jan 13,2)
„Ať se vaše MYSL nerozrušuje. Věříte v Boha, věříte také ve Mne.“ (Jan 14,1) „Můj pokoj vám dávám, ne takový, jako dává svět, ale takový, jaký Já vám dávám. Ať se vaše MYSL nerozrušuje ani nestrachuje.“ (Jan 14,27)
„Protože jsem vám řekl toto, vaše MYSL je naplněna bolestí.“ (Jan 16,6) „Tedy i vy máte nyní bolest, ale znovu vás uvidím a vaše MYSL se bude radovat.“ (Jan 16,22)
„Kvůli tomu se Moje MYSL zaradovala a Můj jazyk se rozveselil, avšak také Moje tělo bude mít příbytek v naději“ (Sk 2,26)
„Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v MYSLI. Řekli Petrovi a ostatním apoštolům: „Co budeme dělat, muži bratři?“ (Sk 2,37)
„A každý den setrvávali jednomyslně v chrámu, lámali chléb po domech a přijímali podíl jídla v potěšení a uhlazené MYSLI.“ (Sk 2,46)
„To množství lidí, které uvěřilo, bylo jedné MYSLI a jedné duše. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, ale bylo to společné pro všechny.“ (Sk 4,32)
„Petr však řekl: „Ananiáši, proč satan naplnil tvoji MYSL lhaním vůči Duchu svatému a dal jsi stranou nějaké peníze z výtěžku svého pozemku?“ (Sk 5,3)
„Nezůstalo by ti snad to, co by ti zůstalo? A co jsi prodal – nebylo by to ve tvojí moci? Proč jsi uložil ve své MYSLI tuto záležitost?“ (Sk 5,4)
„Když se naplnilo čtyřicet let času, přišlo mu na MYSL, aby navštívil své bratry, totiž syny Izraele.“ (Sk 7,23)
„Jeho naši otcové nechtěli poslouchat, ale odmítli ho a obrátili se ve svých MYSLÍCH do Egypta.“ (Sk 7,39)
„Vy tvrdohlaví, vy lidé neobřezané MYSLI a uší: Stále odoláváte Duchu svatému. Jako vaši otcové, tak i vy…“ (Sk 7,51)
„Když to uslyšeli, byli vnitřně rozzlobeni ve svých MYSLÍCH a skřípali zuby proti němu.“ (Sk 7,54)
„V této záležitosti pro tebe není podíl ani přidělená část, neboť tvoje MYSL není před Bohem přímá.“ (Sk 8,21)
„Proto z této tvojí špatnosti čiň pokání a pros Boha. Snad ti odpustí tu myšlenku tvojí MYSLI.“ (Sk 8,22)
Filip řekl: „Pokud věříš z celé MYSLI, je to dovoleno.“ On odpověděl: „Věřím, že Boží Syn je Ježíš Kristus.“ (Sk 8,37)
„Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby záměr jejich MYSLI zůstával v Pánu.“ (Sk 11,23)
„Když ho odstranil, vzbudil jim jako krále Davida, o němž také řekl ve svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle Mojí MYSLI – ten vykoná veškerou Moji vůli.‘“ (Sk 13,22)
„Ačkoliv nenechal sám Sebe bez svědectví: Dělal dobro, když vám dával z nebe déšť a úrodné období – sytil vás jídlem a vaše MYSLI sytil vnitřní radostí.“ (Sk 14,17)
„A nerozlišoval mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich MYSLI.“ (Sk 15,9)
„A poslouchala nás jedna žena jménem Lydie, prodavačka purpurových látek z města Thyatiry, která byla ctitelkou Boha. Její MYSL Pán úplně otevřel, aby věnovala pozornost tomu, co řekl Pavel.“ (Sk 16,14)
„Tehdy Pavel odpověděl: „Co to děláte, že pláčete a rozlamujete moji MYSL? Vždyť já jsem připraven nejen být svázán, ale také zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše.“ (Sk 21,13)
„Neboť MYSL tohoto lidu se stala tučná, a tak ušima obtížně slyší a svoje oči mají zavřené; a tak se stalo, že očima neuviděli, ušima neuslyšeli, MYSLÍ nepochopili, neobrátili se a Já je neuzdravil.‘“ (Sk 28,27)
„Přestože poznali Boha, neoslavovali Ho jako Boha, ani Mu nebyli vděční, ale ve svém myšlení upadli do marnosti a jejich nechápavá MYSL se zatměla.“ (Ř 1,21)
„Proto je Bůh vydal napospas chtíčům jejich MYSLÍ do nečistoty, aby mezi sebou navzájem znevažovali svoje těla.“ (Ř 1,24)
„Ale podle tvojí tvrdosti a nepokání MYSLI si shromažďuješ Boží hněv ke dni hněvu a zjevení Božího spravedlivého soudu.“ (Ř 2,5)
„Tito lidé jasně ukazují dílo zákona, které mají napsané ve svých MYSLÍCH.“ (Ř 2,15) „ale Židem je ten, kdo je Židem uvnitř. A obřízka MYSLI je v duchu – to není obřízka v písemnostech. Chvála takového člověka není od lidí, ale od Boha.“ (Ř 2,29)
„A naděje nezahanbuje, protože Boží láska je rozlita v našich MYSLÍCH prostřednictvím Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,5)
„Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale potom jste se ze své MYSLI stali poslušnými vůči tomu vzoru učení, které vám bylo předáno.“ (Ř 6,17)
„Ten pak, který zkoumá MYSLI, ví, jaké je přemýšlení Ducha; přimlouvá se totiž podle Boha za svaté.“ (Ř 8,27)
„Můj zármutek je veliký a v mojí MYSLI je nepřetržitá bolest.“ (Ř 9,2)
„Bratři a sestry, v mojí MYSLI mám dobrou vůli a prosbu k Bohu za ně, k jejich spasení.“ (Ř 10,1)
„Avšak spravedlnost z víry mluví takto: ‚Neříkej ve své MYSLI: ‚Kdo vystoupí do nebe?‘ – tj. přivést Krista dolů“ (Ř 10,6)
„Ale co říká spravedlnost z víry? ‚Blízko tebe je slovo, ve tvých ústech a ve tvojí MYSLI.‘ – tj. slovo víry, které kážeme.“ (Ř 10,8)
„Protože pokud vyznáš, říkajíce ve svých ústech: ‚Ježíš je Pán‘, a pokud uvěříš ve své MYSLI, že Ho Bůh vzbudil z mrtvých, budeš spasen.“ (Ř 10,9)
„Neboť MYSLÍ se věří k spravedlnosti, ale ústy se vyznává ke spasení.“ (Ř 10,10)
„Vždyť takoví lidé našemu Pánu Ježíši Kristu neotročí, ale otročí svému žaludku; a prostřednictvím uhlazených a rádoby požehnaných slov zcela oklamávají MYSLI nevinných lidí.“ (Ř 16,18)
„‚Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, ani do lidské MYSLI nevstoupilo – to Bůh připravil těm, kteří Ho milují.‘“ (1. Kor 2,9)
„Proto nesuďte nic předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvětlí to, co je skryto ve tmě a zjeví úmysly MYSLÍ. A tehdy se každému člověku dostane pochvaly od Boha.“ (1. Kor 4,5)
„Kdo si však ve své MYSLI pevně stojí za svým, není to pro něj nutné, má moc nad svou vůlí a takto to usoudil ve své MYSLI, že zachová pannu – dobře dělá.“ (1. Kor 7,37)
„Takže budou zviditelněny skrytosti jeho MYSLI, a tak padne na tvář, bude se klanět Bohu a vyzná: ‚Mezi vámi je skutečně Bůh!‘“ (1. Kor 14,25)
„On nás také zapečetil a dal nám do našich MYSLÍ zálohu Ducha.“ (2. Kor 1,22)
„Vždyť jsem vám napsal s mnoha slzami a z velikého utrpení a úzkosti MYSLI, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali tu nadměrnou lásku, kterou k vám mám.“ (2. Kor 2,4)
„Vy jste naším dopisem, zapsaným v našich SRDCÍCH, který všichni lidé znají a čtou. Je zjevné, že jste Kristovým dopisem, který vznikl pod naší službou a který není zapsaný inkoustem, ale Duchem živého Boha. Tento dopis není zapsaný na kamenných deskách, ale na deskách masitých SRDCÍ.“ (2. Kor 3,2-3)
„Ale až do dnešního dne, když se veřejně předčítají Mojžíšovy knihy, je na jejich SRDCÍCH položen závoj.“ (2. Kor 3,15)
„Vždyť vám znovu nedoporučujeme sami sebe, ale dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli odpověď pro ty, kteří se chlubí tváří, a ne MYSLÍ.“ (2. Kor 5,12)
„Korintští, naše ústa jsou k vám otevřena a naše MYSL je k vám rozšířena.“ (2. Kor 6,11)
„Neříkám to k vašemu odsouzení, vždyť jsem vám již dříve řekl, že jste v našich MYSLÍCH, abyste s námi spoluzemřeli a spolužili.“ (2. Kor 7,3)
„Avšak děkuji Bohu, který dal do Titovy MYSLI tu samou snahu ohledně vás“ (2. Kor 8,16)
„Každý ať dá tolik, kolik si předem rozhodl v MYSLI, ať nedává ze zármutku či nutnosti, neboť Bůh miluje radostného dárce.“ (2. Kor 9,7)
„A protože jste synové, Bůh vyslal do vašich MYSLÍ Ducha Svého Syna, který volá: ‚Abba, Otče!‘“ (Gal 4,6)
„Tak budou osvíceny oči vaší MYSLI, abyste věděli, jaká je naděje v Jeho povolání, jaké je bohatství slávy Jeho dědictví ve svatých“ (Ef 1,18)
„aby ve vašich MYSLÍCH přebýval skrze víru Kristus a abyste byli zakořeněni a měli položené základy v lásce tak“ (Ef 3,17)
„Oni mají zatemnělé přemýšlení, přitom jsou odděleni od Božího života skrze nevědomost, která je v nich skrze zatvrzelost jejich MYSLI.“ (Ef 4,18)
„Mluvte k sobě navzájem v žalmech, písních chvály a duchovních písních; prozpěvujíce si ve svých MYSLÍCH zpívejte Pánu.“ (Ef 5,19)
„Otroci, poslouchejte své pány podle těla se strachem a třesením v upřímnosti vaší MYSLI tak, jako byste poslouchali Krista.“ (Ef 6,5)
„Jeho jsem k vám poslal právě proto, abyste se dozvěděli, co je s námi, a aby povzbudil vaši MYSL.“ (Ef 6,22)
„Vždyť je pro mě správné, abych tak přemýšlel o vás všech, kvůli tomu, že vás mám v MYSLI – ať už jsem v poutech či v ústní obhajobě a potvrzování evangelia.“ (Fil 1,7)
„A Boží pokoj, který je nadřazený všemu chápání, bude střežit vaše MYSLI i myšlenky v Ježíši Kristu.“ (Fil 4,7)
„Vedu zápas proto, aby mohli být ve svých MYSLÍCH povzbuzeni, spojeni dohromady v lásce k veškerému bohatství plné jistoty ohledně porozumění věcí a k poznání Božího tajemství, totiž Krista.“ (Kol 2,2)
„A Kristův pokoj ať ve vašich myslích rozhoduje.“ (Kol 3,15) „A ať ve vašich MYSLÍCH rozhoduje Kristův pokoj.“ (Kol 3,15)
„Ať také přebývá ve vašich MYSLÍCH zpívání Bohu s milostí v žalmech, písních chvály a duchovních písních.“ (Kol 3,16)
„Otroci, poslouchejte ve všem pány podle těla, nejen když se dívají – jako ti, co se chtějí zalíbit lidem – ale v upřímnosti MYSLI, bojíce se Pána.“ (Kol 3,22)
„kterého jsem k vám poslal právě proto, abych se dozvěděl věci, které se týkají vás, a mohl povzbudit vaše MYSLI“ (Kol 4,8)
„Nechceme se zalíbit lidem, ale Bohu, tedy Tomu, který zkouší naše MYSLI.“ (1. Tes 2,4)
„Bratři a sestry, my jsme však byli od vás po určitý čas odloučeni jako sirotci – tělem, ale ne MYSLÍ. Velmi usilovně jsme se snažili s velkou touhou vidět vaši tvář.“ (1. Tes 2,17)
„…aby se vaše MYSL upevnila k neporušenosti ve svatosti před Bohem a naším Otcem při příchodu našeho Pána Ježíše se všemi Jeho svatými. Amen.“ (1. Tes 3,13)
„ať povzbudí vaše MYSLI a utvrdí vás v každém dobrém skutku i slovu.“ (2. Tes 2,17)
„Pán ať usměrní vaše MYSLI do Boží lásky a Kristovy trpělivosti.“ (2. Tes 3,5)
„Účel našich nařízení je láska z čisté MYSLI, z dobrého svědomí a z víry bez přetvářky.“ (1. Tim 1,5)
„Utíkej před mladickými touhami, avšak následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj mezi těmi, kteří vzývají Pána z čisté MYSLI.“ (2. Tim 2,22)
„nezatvrzujte svou MYSL jako v den provokování – v ten den pokušení na poušti“ (žid 3,8)
„Proto jsem se na tu generaci rozzlobil a řekl jsem: ‚Ve své MYSLI stále bloudí a nepoznali Moje cesty.“ (žid 3,10)
„Hleďte, bratři a sestry, aby snad v někom z vás nebyla zlá a nevěrná MYSL, takže by odpadl od živého Boha.“ (žid 3,12)
„Když se říká: ‚Pokud dnes uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte své MYSLI jako v den provokování.‘“ (žid 3,15)
„Bůh totiž znovu určuje jeden den jako ‚DNES‘, když v Davidovi říká po dlouhém čase (jak je předpovězeno): ‚Pokud DNES uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte své MYSLI.‘“ (žid 4,7)
„Neboť Boží slovo je živé, efektivní, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, pronikající až na rozdělení duše i ducha, kloubů i kostní dřeně; a soudí přemýšlení a myšlení MYSLI.“ (žid 4,12)
„‚Protože toto je smlouva, kterou smluvím s domem izraelským po těch dnech,‘ říká Pán: ‚Moje zákony dám do jejich MYSLÍ a napíši jim je do jejich přemýšlení.“ (žid 8,10)
„‚Toto je smlouva, kterou s nimi smluvím po těch dnech, říká Pán: Moje zákony dám do jejich MYSLÍ a napíši jim je do jejich přemýšlení,‘“ (žid 10,16)
„přistupujme s opravdovou MYSLÍ v plné jistotě víry, v MYSLÍCH očištěni pokropením od zlého svědomí a s tělem vykoupaným v čisté vodě.“ (žid 10,22)
„Neboť je dobré mít MYSL utvrzenou milostí, ne předpisy o jídle, jimiž si neprospěli ti, kteří podle nich chodili.“ (žid 13,9)
„Náboženství člověka je zbytečné, pokud si ten člověk myslí, že je pobožný, ale nedrží na uzdě svůj jazyk, a tak oklamává svou MYSL.“ (Jak 1,26)
„Pokud však mate ve svých MYSLích hořkost, závist a egoismus, nepovyšujte se a nelžete proti pravdě.“ (Jak 3,14)
„Očisťte si ruce a posvěťte MYSL, dvojdušní lidé!“ (Jak 4,8)
„Žili jste na zemi v luxusu a jen jste si užívali. Vykrmili jste své MYSLI do dne porážky.“ (Jak 5,5)
„I vy buďte trpěliví a upevněte své MYSLI, protože Pánův příchod je blízko.“ (Jak 5,8)
„Když jste tedy poslušností pravdy skrze Ducha posvětili své duše k bratrské lásce (která je bez přetvářky a pochází z čisté MYSLI), navzájem se vroucně milujte.“ (1. Pt 1,22)
„ale ať je tato ozdoba ve skryté MYSLI člověka v neporušitelnosti pokorného a klidného ducha, který je před Bohem velmi drahý.“ (1. Pt 3,4)
„Ale Pána Krista posvěcujte ve svých MYSLÍCH. Buďte vždy připraveni se ústně obhájit vůči každému, kdo by vás žádal, abyste vydali počet ohledně naděje, která je ve vás – dělejte to s mírností a posvátným strachem.“ (1. Pt 3,15)
„Děláte dobře, když se ho držíte jako lampy, která svítí na temném místě, dokud se nestane, že začne svítat na další den a ve vašich MYSLÍCH vyjde jitřenka.“ (2. Pt 1,19)
„Oči mají plné cizoložství a neustálého hříchu. Vábí neupevněné duše, MYSL mají vytrénovanou chamtivostí – jsou to děti prokletí!“ (2. Pt 2,14)
„A v tom poznáme, že jsme z pravdy. A před Ním uklidníme svou MYSL, i když by nás naše MYSL odsuzovala, neboť Bůh je větší než naše MYSL a zná všechno. Milovaní, pokud nás naše MYSL neodsuzuje, máme smělou důvěru vůči Bohu“ (1. Jan 3,19-21)
„A její děti zabiji ve smrti. A všechny církve poznají, že Já jsem Ten, který zkoumá MYŠLENÍ i pocity.“ (Zj 2,23)
„Neboť Bůh jim vložil do MYSLI, aby vykonali Jeho úmysl; a oni vykonali jeden úmysl a dali své království šelmě, dokud nebudou dokončena Boží slova.“ (Zj 17,17)
„Neboť si v MYSLI říká: ‚Sedím jako královna, nejsem vdova! A jistě neuvidím nářek.‘“ (Zj 18,7)