MONOS - řečtina
MONOS (μόνος)


→ ŘECKÉ SLOVO MONOS
Strongovo číslo: 3441
Původní změní: μόνος, η, ον (MONOS)
Zařazení: přídavné jméno
Význam: Jediný, sám, zbývajíci - potažmo sami, pouze, jenom
Překlad (GRAFÉ): pouze, jediný, osamocen, samotný, sám, samota
Stručná definice: Jediný, sám, zbývajíci - potažmo sami, pouze, jenom.


Obsáhlá definice:
Jediný, sám, zbývajíci - potažmo sami, pouze, jenom.


Použití v Bibli (47 výskytů):
„Avšak On odpověděl: „Je psáno: ‚Člověk nežije POUZE chlebem, ale každým slovem vycházejícím skrze Boží ústa.‘“ (Mt 4,4)
„Pak mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: ‚Svému Pánu Bohu se budeš klanět a Jeho JEDINÉHO uctívat.‘“ (Mt 4,10)
„Jak vstoupil do Božího domu a jedl chleby předložení, které nejsou dovoleny jíst jemu ani těm, kteří byli s ním – ale POUZE kněžím?“ (Mt 12,4)
„Když rozpustil zástupy, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam SÁM.“ (Mt 14,23)
„Pokud proti tobě zhřeší tvůj bratr, jdi a pokárej ho – ať se to stane mezi tebou a jím SAMOTNÝM.“ (Mt 18,15)
„Avšak o tom dni a o té chvíli nikdo neví, ani nebeští andělé, [ani Syn], POUZE Můj Otec.“ (Mt 24,36)
„Když byl s nimi o SAMOTĚ, ptali se Ho ti, kteří byli kolem Něj, spolu s dvanácti učedníky na to podobenství.“ (Mk 4,10)
„Když nastal večer, byla loď uprostřed moře a On byl na zemi SÁM.“ (Mk 6,47)
„Po šesti dnech Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana a přivedl je na vysokou horu, kde byli sami a měli SOUKROMÍ.“ (Mk 9,2)
„Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Člověk nebude živ POUZE chlebem, ale každým Božím slovem.‘“ (Lk 4,4)
„Zákoníci a farizeové začali takto uvažovat: „Kdo je tento Ježíš, který mluví rouhavě? Kdo může odpouštět hříchy? Jedině SÁM Bůh!“ (Lk 5,21)
„Jak vešel do Božího domu a vzal chleby předložení, které není dovoleno jíst nikomu, JEN kněžím – a jedl, a dal i těm, kteří byli s ním?“ (Lk 6,4)
„Když se o SAMOTĚ modlil, stalo se, že s Ním byli učedníci. Zeptal se jich: „Za koho Mě považují zástupy?“ (Lk 9,18)
„Když ten hlas zazněl, shledali, že je Ježíš OSAMOCEN.“ (Lk 9,36)
„Ale Marta byla velmi zaneprázdněna mnohou prací při obsluhování. Přistoupila a řekla: „Pane, nestaráš se o to, že mě moje sestra nechala obsluhovat SAMOTNOU?“ (Lk 10,40)
„Ale Petr vstal, běžel k hrobce, nahlédl dovnitř a uviděl tam JEN lněnou látku. Odešel a sám u sebe se divil, co se to vlastně stalo.“ (Lk 24,12)
„Jak můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale nehledáte slávu, která je od JEDINÉHO Boha?“ (Jan 5,44)
„Když Ježíš poznal, že se chystají přijít a zmocnit se Ho, aby Ho udělali králem, odešel opět na horu a byl zcela SÁM.“ (Jan 6,15)
„Uviděli také, že Ježíš nevstoupil spolu se Svými učedníky do lodi, ale že Jeho učedníci odjeli SAMI.“ (Jan 6,22)
„Zůstal tam POUZE Ježíš a ta žena, která byla uprostřed.“ (Jan 8,9)
„Pokud bych přece jen soudil, Můj soud je spolehlivý, protože nejsem SÁM, ale jsem Já a Ten, který Mě poslal, totiž Otec.“ (Jan 8,16)
„A ten, který Mě poslal, totiž Otec, je se Mnou a nezanechal Mě SAMOTNÉHO, protože Já stále dělám to, co se Mu líbí.“ (Jan 8,29) „Amen, amen, říkám vám: Pokud zrnko pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane SAMOTNÉ.“ (Jan 12,24)
„Hle: přijde chvíle – a již přišla – kdy budete rozptýleni každý ke svému a necháte Mě SAMOTNÉHO. Ale Já nejsem SÁM, protože je se Mnou Otec.“ (Jan 16,32)
„Toto je věčný život: Aby poznali Tebe, JEDINÉHO pravého Boha, a Toho, kterého jsi poslal: Ježíše Krista.“ (Jan 17,3)
„Pane, zavraždili Tvoje proroky a zbořili Tvoje oltáře a já zbývám SÁM; a také o moji duši usilují.“ (Ř 11,3)
„kteří pro moji duši riskovali svůj krk. Jim děkuji neJEN já, ale také všechny církve z pohanů.“ (Ř 16,4)
„Tomu JEDINÉMU moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista až na věky věků.“ (Ř 16,27)
„Či JEN já a Barnabáš nemáme právo nepracovat?“ (1. Kor 9,6)
„Vyšlo snad Boží slovo od vás? Nebo dosáhlo pouze na vás SAMOTNÉ?“ (1. Kor 14,36)
„Tehdy bude mít chloubu s ohledem jen na SEBE, a ne s ohledem na druhé lidi.“ (Gal 6,4)
„Byl vskutku nemocný, dokonce byl blízko smrti, ale Bůh se nad ním slitoval – ne však POUZE nad ním, ale také nade mnou, abych neměl bolest nad bolest.“ (Fil 2,27)
„Filipští: víte však, že v začátku kázání evangelia, když jsem odešel do Makedonie, se se mnou žádná církev nepodílela ve věci výdajů a příjmů – pouze vy SAMI.“ (Fil 4,15)
„Tito lidé jsou JEDINÍ z obřezaných, kteří jsou mými spolupracovníky pro Boží království.“ (Kol 4,11)
„Protože jsme to již nemohli dál snášet, uznali jsme za dobré zůstat v Athénách SAMI“ (1. Tes 3,1)
„Proto Králi věků, neporušitelnému, neviditelnému, JEDINÉMU Bohu buď čest i sláva na věky věků.“ (1. Tim 1,17)
„On JEDINÝ je Mocný, Král kralujících a Pán panujících. Jen on SÁM má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, Jeho nikdo z lidí neviděl a ani vidět nemůže.“ (1. Tim 6,15-16)
„Je se mnou POUZE Lukáš.“ (2. Tim 4,11)
„a do druhého oddělení vstupuje JEN jednou ročně velekněz.“ (žid 9,7)
„A neJEN já, ale i všichni, kteří poznali pravdu“ (2. Jan 1)
„Ti bezbožní lidé obrací milost našeho Boha v otevřenou oplzlost a zapírají JEDINÉHO Svrchovaného Pána – našeho Pána Ježíše Krista.“ (Jud 4)
„…JEDINÉMU moudrému Bohu, našemu Spasiteli skrze Ježíše Krista, našeho Pána“ (Jud 25)
„Neboť Ty JEDINÝ jsi chvályhodný!“ (Zj 15,4)