HÓRA - řečtina
HÓRA (ὥρα)


→ ŘECKÉ SLOVO HÓRA
Strongovo číslo: 5610
Původní změní: ὥρα, ας, ἡ (hóra)
Zařazení: podstatné jméno, rod ženský
Význam: Označuje časové období (chvíle, hodina, okamžik (krátký), právě probíhající čas
Překlad (GRAFÉ): Chvíle(65x), hodina(24x), čas(17x),
Stručná definice: V překladu: hodina, nebo chvíle (v obecném smyslu (Sk 10,30), nebo (často) s důrazem na vyjmečnost chvíle (např. Mt 27,45), krátký okamžik (Mk 14,37; 1. Tes 2,17), nebo přítomný (přesně nestanovený) čas


Obsáhlá definice:
Řecké slovo hóra může označovat hodinu („Od dvanácté HODINY polední nastala temnota po celé zemi až do třetí HODINY odpoledne.“ (Mt 27,45; viz též Mt 20,3.5.9, atd.).
Častěji však označuje CHVÍLI (někdy v obecném smyslu (Sk 10,30), jindy důraz na krátkost chvíle (Mk 14,37; 1. Tes 2,17), OKAMŽIK, MOMENT, většinou s důrazem na to, že je to právě ten moment, kdy se stane něco důležitého:
„Když žena rodí, má bolest, protože přišla její CHVÍLE.“ (Jan 16,21)
„Ježíš ji řekl: „Co Mi chceš, ženo? Ještě nepřišla Moje CHVÍLE.“ (Jan 2,4)
„Víte také, jaký je čas: Již nastala CHVÍLE, abychom se probudili ze spánku.“ (Ř 13,11)
„Ježíš jim odpověděl: „Přišla ta CHVÍLE, aby byl oslaven Syn člověka.“ (Jan 12,23) Atd.

Někdy toto slovo označuje určitý (ne přesně definovaný) čas:
„V ten ČAS Ježíš uzdravil mnoho lidí z chronických onemocnění, bolestivých nemocí, od zlých duchů a mnoha slepým lidem daroval zrak.“ (Lk 7,21)
„V ČASE večeře poslal svého otroka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše je již připraveno.‘“ (Lk 14,17)
„Přichází ČAS, kdy se každý, kdo vás zavraždí, bude domnívat, že tím přináší posvátnou službu Bohu.“ (Jan 16,2)
„Děti, je období posledního ČASU. A jako jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se i nyní už objevilo mnoho antikristů. Z toho víme, že je období posledního ČASU. “ (1. Jan 2,18)
„Protože jsi zachoval slovo Mojí vytrvalosti, také Já tebe zachovám v ČASE pokušení, které má přijít na celý obydlený svět, ve kterém budou otestováni lidé bydlící na zemi.“ (Zj 3,10)Použití v Bibli (106 výskytů):
„A Ježíš řekl setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane.“ A v tu CHVÍLI byl jeho služebník uzdraven.“ (Mt 8,13)
„Ježíš se obrátil, uviděl ji a řekl: „Dcero, buď dobré mysli. Tvoje víra tě spasila.“ A od té CHVÍLE byla ta žena spasena.“ (Mt 9,22)
„Když vás vydají k soudu, nebuďte znepokojeni ohledně toho, jak a co byste měli mluvit. V tu CHVÍLI vám bude dáno to, co byste měli mluvit.“ (Mt 10,19)
„Když nastal večer, přistoupili k Němu Jeho učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a ČAS už pokročil. Proto ty zástupy lidí rozpusť, aby odešly do vesnic. Ať si koupí jídlo.“ (Mt 14,15)
„Tehdy jí Ježíš odpověděl: „Ó ženo, tvoje víra je velká! Ať se ti stane, jak chceš.“ A v tu CHVÍLI byla její dcera uzdravena.“ (Mt 15,28)
„8Ježíš mu pohrozil a démon z něj vyšel. V tu CHVÍLI byl ten mladík uzdraven.“ (Mt 17,18)
„V tom ČASE k Ježíšovi přistoupili učedníci a řekli: „Kdo je v nebeském království největší?“ (Mt 18,1)
„A vyšel kolem deváté HODINY a uviděl jiné, jak zahálčivě postávají na tržišti.“ (Mt 20,3)
„A oni šli. Opět vyšel kolem šesté a deváté HODINY a udělal totéž.“ (Mt 20,5)
„A přišli ti, kteří byli zaměstnáni kolem páté HODINY, a každý obdržel jeden denár.“ (Mt 20,9)
„‚Ti, co přišli poslední, pracovali jednu HODINU a postavil jsi je na roveň s námi, kteří jsme nesli tíhu dne a snášeli spalující horko.‘“ (Mt 20,12)
„Avšak o tom dni a o té CHVÍLI nikdo neví, ani nebeští andělé, [ani Syn], pouze Můj Otec.“ (Mt 24,36)
„Kvůli tomu buďte i vy připraveni, protože Syn člověka přijde ve CHVÍLI, kterou neočekáváte.“ (Mt 24,44)
„pán toho otroka přijde v den, kdy to nečeká, a ve CHVÍLI, kterou nezná.“ (Mt 24,50)
„Proto bděte, protože neznáte ten den ani tu CHVÍLI, ve které přijde Syn člověka.“ (Mt 25,13)
„A přišel k učedníkům a našel je spící. Řekl Petrovi: „To jste se Mnou nemohli bdít jedinou CHVÍLI?“ (Mt 26,40)
„Tehdy přišel ke Svým učedníkům a řekl jim: „Spěte dál a odpočívejte... Hle: Přiblížila se ta CHVÍLE. Syn člověka je zrazován a vydáván do rukou hříšných lidí.“ (Mt 26,45)
„V tu CHVÍLI Ježíš řekl zástupům: „Vyšli jste Mě zajmout s meči a dřevěnými holemi jako nějakého banditu. Každý den jsem sedával v chrámě a učil, ale nezmocnili jste se Mě.“ (Mt 26,55)
„Od dvanácté HODINY polední nastala temnota po celé zemi až do třetí HODINY odpoledne.“ (Mt 27,45)
„Kolem té třetí HODINY vykřikl z celé síly velikým hlasem: „ELI, ELI, LEMA, SABACHTHANI!!!“ To je v překladu: ‚Můj Bože, Můj Bože, proč jsi Mě opustil?‘“ (Mt 27,46)
„Když už ČAS pokročil, přistoupili k Němu Jeho učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné ČAS už pokročil.“ (Mk 6,35)
„Ježíš vešel do Jeruzaléma do chrámu a všechno si prohlédl. Když už ČAS pokročil k večeru, vyšel se Svými dvanácti učedníky do Betanie.“ (Mk 11,11)
„Když vás vyvedou a vydají k soudu, nestarejte se (ani se tím příliš nezabývejte), co byste měli říkat. Ale mluvte to, co vám bude v tu CHVÍLI dáno.“ (Mk 13,11)
„Avšak ohledně toho dne a té CHVÍLE nikdo nic neví, ani andělé v nebi, ani Syn, pouze Otec.“ (Mk 13,32)
„Trochu poodešel, padl na zem a modlil se, aby Ho, pokud je to možné, minula tato CHVÍLE.“ (Mk 14,35)
„Přišel k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl Petrovi: „Šimone, spíš? Nemohl jsi bdít jedinou CHVÍLI?“ (Mk 14,37)
„A přišel potřetí a řekl jim: „Stále spíte a odpočíváte? To stačí. Přišla ta CHVÍLE. Hle: Syn člověka je vydáván do rukou hříšných lidí.“ (Mk 14,41)
„Když Ho ukřižovali, bylo devět HODIN ráno.“ (Mk 15,25) „Když nastala polední dvanáctá HODINA, nastala tma po celé zemi až do třetí HODINY odpoledne.“ (Mk 15,33)
„A v tu třetí HODINU Ježíš zvolal velikým hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani!!“ Tj. v překladu: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi Mě opustil?‘“ (Mk 15,34)
„A v ČASE pálení kadidla se vně chrámu modlil velký počet lidí.“ (Lk 1,10)
„V tu CHVÍLI přišla, děkovala Bohu a mluvila o Něm všem, kteří v Jeruzalémě očekávali vykoupení.“ (Lk 2,38)
„V ten ČAS Ježíš uzdravil mnoho lidí z chronických onemocnění, bolestivých nemocí, od zlých duchů a mnoha slepým lidem daroval zrak.“ (Lk 7,21)
„V tu CHVÍLI se Ježíš rozveselil v Duchu [Svatém] a řekl: „Vyznávám Ti díky, Otče, Pane nebe a země, že jsi tyto věci ukryl před moudrými a učenými lidmi, a odhalil jsi je neučeným lidem. Ano, Otče, neboť taková byla dobrá vůle před Tebou.“ (Lk 10,21)
„Vždyť Duch svatý vás v té CHVÍLI naučí, co je zapotřebí říct.“ (Lk 12,12)
„Toto však vězte, že kdyby hospodář věděl, v jakou CHVÍLI přijde zloděj, byl by v pohotovosti a nedovolil by, aby jeho dům ten zloděj podkopal.“ (Lk 12,39)
„Také vy buďte připraveni, protože Syn člověka přijde ve CHVÍLI, kterou neznáte.“ (Lk 12,40)
„pán toho otroka přijde v den, kdy to nečeká, a ve CHVÍLI, kterou nezná.“ (Lk 12,46)
„V tu CHVÍLI k Němu přistoupili nějací farizeové a řekli Mu: „Vyjdi a jdi odtud, protože Tě chce Herodes zavraždit!“ (Lk 13,31)
„V ČASE večeře poslal svého otroka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše je již připraveno.‘“ (Lk 14,17)
„V tu CHVÍLI na Něj chtěli učitelé zákona a přední kněží vztáhnout ruce, ale báli se lidu.“ (Lk 20,19)
„Když přišla ta CHVÍLI, ulehl ke stolu a s Ním dvanáct apoštolů.“ (Lk 22,14)
„Každý den jsem byl s vámi v chrámě, ale nevztáhli jste na Mě ruku. Ale toto je vaše CHVÍLI a moc má temnota.“ (Lk 22,53)
„Když uplynula asi jedna HODINA, zase jiný člověk tvrdil: „Pravda, i tento člověk byl s Ním.“ (Lk 22,59)
„Když bylo kolem dvanácté polední HODINY, nastala tma po celé zemi až do třetí hodiny odpoledne.“ (Lk 23,44)
„V tu CHVÍLI vstali, vrátili se do Jeruzaléma a našli shromáždění jedenácti učedníků a těch, kteří byli s nimi.“ (Lk 24,33)
„Řekl jim: „Pojďte a uvidíte sami.“ A šli, aby viděli, kde bydlí a zůstali u něho ten den, protože již bylo kolem čtvrté HODINY odpoledne.“ (Jan 1,40)
„Ježíš ji řekl: „Co Mi chceš, ženo? Ještě nepřišla Moje CHVÍLE.“ (Jan 2,4)
„Byla tam Jákobova studna. Proto se Ježíš, vyčerpán z cesty, posadil u té studny. Bylo již kolem dvanácté HODINY polední.“ (Jan 4,6)
„Ježíš jí řekl: „Ženo, věř Mi, že přichází CHVÍLE, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.“ (Jan 4,21)
„Ale přichází CHVÍLE – a nyní již je – kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v Duchu a v pravdě. Vždyť Otec hledá takové, kteří Ho budou takto uctívat.“ (Jan 4,23)
„Zeptal se jich tedy na tu HODINU, ve které mu začalo být lépe. Řekli mu tedy: „Včera v jednou HODINU odpoledne ho opustila horečka.““ (Jan 4,52)
„Otec tedy poznal, že se to stalo v tu HODINU, ve které mu Ježíš řekl: ‚Tvůj syn žije.‘ A uvěřil on i celý jeho dům.“ (Jan 4,53)
„Amen, amen, říkám vám, že přichází CHVÍLE – a nyní je již zde – kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna; a ti, kteří ten hlas uslyší, budou živi.“ (Jan 5,25)
„Nedivte se tomu, protože přichází CHVÍLE, ve které všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší Jeho hlas a vyjdou z hrobů.“ (Jan 5,28)
„On byl hořící a svítící lampou a vy jste se chtěli na CHVÍLI veselit v jeho světle.“ (Jan 5,35)
„Chtěli Ho tedy zajmout, ale nikdo na Něj nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla Jeho CHVÍLE.“ (Jan 7,30) „Tato slova Ježíš říkal u pokladnice, když učil v chrámě. A nikdo Ho nezajal, protože ještě nepřišla jeho CHVÍLE.“ (Jan 8,20)
„Ježíš odpověděl: „Nemá snad den dvanáct HODIN? Kdo chodí za dne, nezakopne, protože vidí světlo tohoto světa.“ (Jan 11,9)
„Ježíš jim odpověděl: „Přišla ta CHVÍLE, aby byl oslaven Syn člověka.“ (Jan 12,23)
„Nyní je Moje duše rozrušena. A co na to řeknu? Otče, zachraň Mě od této CHVÍLE? Ale právě kvůli tomuto jsem do této CHVÍLE přišel.“ (Jan 12,27)
„Ježíš věděl, že přišla Jeho CHVÍLE, aby odešel z tohoto světa k Otci.“ (Jan 13,1)
„Přichází ČAS, kdy se každý, kdo vás zavraždí, bude domnívat, že tím přináší posvátnou službu Bohu.“ (Jan 16,2)
„Ale to jsem vám řekl, abyste – až přijde ten ČAS – si vzpomněli na to, že jsem vám to řekl.“ (Jan 16,4)
„Když žena rodí, má bolest, protože přišla její CHVÍLE.“ (Jan 16,21)
„Přijde však CHVÍLE, kdy k vám už nebudu mluvit v přirovnáních, ale budu vám otevřeně oznamovat věci ohledně Otce.“ (Jan 16,25)
„Hle: přijde CHVÍLE – a již přišla – kdy budete rozptýleni každý ke svému a necháte Mě samotného. Ale Já nejsem sám, protože je se Mnou Otec.“ (Jan 16,32)
„Když to Ježíš řekl, pozdvihl Svoje oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta CHVÍLE. Oslav Svého Syna, aby Tvůj Syn oslavil Tebe“ (Jan 17,1)
„A byl den příprav před pesachem, kolem dvanácté polední HODINY.“ (Jan 19,14)
„Potom řekl učedníkovi: „Hle: tvoje matka.“ A od té CHVÍLE ji ten učedník přijal k sobě.“ (Jan 19,27)
„Vždyť tito lidé nejsou opilí vínem, jak předpokládáte, vždyť je devět HODIN ráno.“ (Sk 2,15)
„Petr a Jan vystupovali o třetí hodině odpoledne do chrámu; v HODINU modlitby.“ (Sk 3,1)
„O tři HODINY později se stalo, že přišla jeho žena, ale nevěděla, co se stalo.“ (Sk 5,7)
„Kolem třetí HODINY odpoledne uviděl jasně ve vidění Božího anděla, jak k němu přišel a řekl mu: „Kornélie.“ (Sk 10,3)
„Další den, když cestovali a přibližovali se k městu, Petr kolem dvanácté HODINY polední vyšel na střechu se modlit.“ (Sk 10,9)
„A Kornélius řekl: „Před čtyřmi dny od této chvíle jsem se postil a o třetí HODINĚ odpoledne jsem se ve svém domě modlil. A hle: Postavil se přede mě muž v jasně zářícím oblečení.“ (Sk 10,30)
„To dělala po mnoho dní. Pavel to těžce nesl, obrátil se a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista: Vyjdi z ní.“ A v tu CHVÍLI z ní vyšel.“ (Sk 16,18)
„V tu noční HODINU se jich ujal a obmyl jejich rány.“ (Sk 16,33)
„Když poznali, že je Žid, nastal ode všech jeden hlas, totiž křik trvající kolem dvou HODIN: „Veliká je efezská Artemis!““ (Sk 19,34)
„On přišel ke mně, postavil se přede mnou a řekl mi: ‚Saule, bratře, pohlédni.‘ A v tu CHVÍLI jsem na něj pohlédl.“ (Sk 22,13)
„A nechal si zavolat dva setníky, kterým řekl: „Připravte na třetí noční HODINU dvě stě vojáků, sedmdesát jezdců a dvě stě vojáků s kopím, aby šli až do Cesareje.“ (Sk 23,23)
„Víte také, jaký je čas: Již nastala CHVÍLE, abychom se probudili ze spánku.“ (Ř 13,11)
„Až do této CHVÍLE hladovíme, žízníme, trpíme nahotou, snášíme údery pěstmi, jsme bezdomovci“ (1. Kor 4,11)
„A proč jsme i my každou CHVÍLI v nebezpečí?“ (1. Kor 15,30)
„Vždyť vidím, že vás ten dopis – byť jen na CHVÍLI – zarmoutil.“ (2. Kor 7,8)
„Těm jsme ani na CHVÍLI neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby s vámi zůstala pravda evangelia.“ (Gal 2,5)
„Bratři a sestry, my jsme však byli od vás na KRÁTKÝ ČAS odloučeni jako sirotci“ (1. Tes 2,17 – dosl. ČAS CHVÍLE)
„Možná právě proto byl od tebe na ČAS oddělen, abys ho navždy přijal zpět“ (Filemon 15)
„Děti, je období posledního ČASU. A jako jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se i nyní už objevilo mnoho antikristů. Z toho víme, že je období posledního ČASU. “ (1. Jan 2,18)
„Pokud nebudeš bdít, přijdu jako zloděj a jistě nebudeš vědět, v jakou CHVÍLI na tebe přijdu.“ (Zj 3,3)
„Protože jsi zachoval slovo Mojí vytrvalosti, také Já tebe zachovám v ČASE pokušení, které má přijít na celý obydlený svět, ve kterém budou otestováni lidé bydlící na zemi.“ (Zj 3,10)
„Byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří byli připraveni k určité HODINĚ, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidstva.“ (Zj 9,15)
„A v tu CHVÍLI nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla; a v tom zemětřesení bylo zabito sedm tisíc jmen lidí. Zbytek lidí se zděsil a vzdal slávu nebeskému Bohu.“ (Zj 11,13)
„Říkal velikým hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte Mu slávu, neboť přišel ČAS Jeho soudu. A klanějte se Tomu, který udělal nebe, zemi, moře a prameny vod!!““ (Zj 14,7)
„A jiný anděl vyšel z chrámu a volal velikým hlasem na Sedícího na oblaku: „Pošli Svůj srp a sklízej, protože už přišel ČAS sklízení. Neboť dozrála sklizeň země!!““ (Zj 14,15)
„Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale jako králové přijmou pravomoc na jednu HODINU spolu se šelmou.“ (Zj 17,12)
„Pro strach z jejích utrpení budou stát opodál a říkat: ‚Běda, běda, ty veliké město Babylóne, ty silné město, neboť v jednu CHVÍLI na tebe přišel soud.‘“ (Zj 18,10)
„Neboť v jednu CHVÍLI bylo zpustošeno tak veliké bohatství.“ (Zj 18,17)
„A házeli si na své hlavy prach, křičeli, plakali a naříkali: „Běda, běda tomu velikému městu, ve kterém skrze její bohatství zbohatli všichni ti, kteří měli lodě na moři. Neboť v jednu CHVÍLI to bylo zpustošeno!“ (Zj 18,19)